Search result for

*引き*

(178 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 引き, -引き-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
引き[ねびき, nebiki] (n prep) ลดราคา
引き出し[ひきだし, hikidashi] (n) ลิ้นชัก
引き[くじびき, kujibiki] การจับฉลาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
引き篭り[ひきこもり, hikikomori] (n) คนที่แปลกแยกตัวเองออกจากสังคม, คนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้,ปิดกั้นตัวเองออกจากสังคม
引き抜き[ひきぬき, hikinuki] (vt) ถูกดึงตัว
引き[ひきがね, hikigane] ไกปืน
引き[てびき, tebiki] (n ) (ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง
引き合い[ひきあい, hikiai] (n ) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
引き起こす[ひきおこす, hikiokosu] (vt ) ทำให้เกิด
引き離す[ひきはなす, hikihanasu] (n ) ตัด ปล่อย ทำให้หลุดจากกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引き受ける[ひきうける, hikiukeru] Thai: รับปากว่าจะทำ English: to undertake
引き下げる[ひきさげる, hikisageru] Thai: ลดลง English: to reduce
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: รับช่วงต่อ English: to take over
引き継ぐ[ひきつぐ, hikitsugu] Thai: ส่งมอบงานต่อ English: to hand over
引き出す[ひきだす, hikidasu] Thai: ถอน(เงิน) English: to withdraw
引き出す[ひきだす, hikidasu] Thai: ดึงออกมา English: to pull out
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ในอันดับต่อไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance [Add to Longdo]
引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
ゴム引き[ゴムびき, gomu biki] (adj-no) rubber-coated [Add to Longdo]
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away [Add to Longdo]
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp [Add to Longdo]
亜鉛引き;亜鉛引[あえんびき, aenbiki] (n,adj-no) zinc coated (galvanized, galvanised) [Add to Longdo]
逢引(io);逢引き(io);逢い引き;媾曳;媾曳き[あいびき, aibiki] (n,vs) (lover's) date; assignation; rendezvous [Add to Longdo]
闇取引;闇取り引き[やみとりひき, yamitorihiki] (n,vs) illegal or black-market transaction; secret deal [Add to Longdo]
一割引き[いちわりびき, ichiwaribiki] (n) 10% off sale [Add to Longdo]
一頭引き;一頭牽き[いっとうびき, ittoubiki] (n) one-horse (carriage) [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (suf) -off (price reduction) [Add to Longdo]
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引きちぎる[ひきちぎる, hikichigiru] (v5r,vt) to tear off [Add to Longdo]
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引きも切らず[ひきもきらず, hikimokirazu] (exp) incessantly; without a break [Add to Longdo]
引きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing) [Add to Longdo]
引き移る;引移る[ひきうつる, hikiutsuru] (v5r,vi) to move; to move to a new location [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
引き延ばす(P);引き延す(P);引延ばす(io)(P);引延す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P) [Add to Longdo]
引き下がる;引下がる(io);引きさがる[ひきさがる, hikisagaru] (v5r,vi) to withdraw; to leave [Add to Longdo]
引き下げ[ひきさげ, hikisage] (n) reduction; cut; (P) [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引き下ろす;引下ろす(io);引きおろす;引き降ろす[ひきおろす, hikiorosu] (v5s,vt) to haul down; to drag down [Add to Longdo]
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes [Add to Longdo]
引き回す;引回す(io);引きまわす[ひきまわす, hikimawasu] (v5s,vt) to draw a curtain; to guide; to parade about [Add to Longdo]
引き開ける;引開ける[ひきあける, hikiakeru] (v1,vt) to pull open [Add to Longdo]
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P) [Add to Longdo]
引き換える;引き替える;引替る(io);引換える(io)[ひきかえる, hikikaeru] (v1,vt) to exchange (things); to convert; to reverse [Add to Longdo]
引き換え券;引換券;引替え券[ひきかえけん, hikikaeken] (n) exchange ticket; claim tag; coupon [Add to Longdo]
引き寄せる;引寄せる(io);引きよせる[ひきよせる, hikiyoseru] (v1,vt) to draw or pull something towards oneself (e.g. chair) [Add to Longdo]
引き起こす(P);引き起す(io)(P);引きおこす[ひきおこす, hikiokosu] (v5s,vt) to cause; to induce; (P) [Add to Longdo]
引き[ひきわざ, hikiwaza] (n) pulling techniques (sumo) [Add to Longdo]
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct [Add to Longdo]
引き金(P);引金(P);引き鉄;引鉄[ひきがね, hikigane] (n) trigger; gunlock; (P) [Add to Longdo]
引き金を引く[ひきがねをひく, hikiganewohiku] (exp,v5k) to pull the trigger; to pull a trigger [Add to Longdo]
引き継ぎ(P);引継ぎ(P);引継[ひきつぎ, hikitsugi] (n) inheriting; (P) [Add to Longdo]
引き継ぐ(P);引継ぐ(io)(P);引きつぐ[ひきつぐ, hikitsugu] (v5g,vt) to take over; to hand over; (P) [Add to Longdo]
引き戸;引戸[ひきど;ひきと, hikido ; hikito] (n) sliding door [Add to Longdo]
引き絞る;引絞る(io);引きしぼる[ひきしぼる, hikishiboru] (v5r,vt) to draw bow to limit; to draw aside curt [Add to Longdo]
引き綱;引綱[ひきづな, hikiduna] (n) tow rope; bell rope; dog lead; lanyard; sash cord [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
引き合う;引合う(io);引きあう[ひきあう, hikiau] (v5u,vi) (1) to pay; to be profitable; (2) to pull against each other [Add to Longdo]
引き合わせ[ひきあわせ, hikiawase] (n) introduction; meeting [Add to Longdo]
引き合わせる;引き合せる;引合せる(io)[ひきあわせる, hikiawaseru] (v1,vt) to introduce; to compare [Add to Longdo]
引き込みケーブル[ひきこみケーブル, hikikomi ke-buru] (n) {comp} drop cable [Add to Longdo]
引き込み線;引込み線;引込線[ひきこみせん, hikikomisen] (n) (railway) siding; service line; service wire [Add to Longdo]
引き込む;引きこむ;引込む(io)[ひきこむ, hikikomu] (v5m,vt) to draw in; to win over [Add to Longdo]
引き[ひきふだ, hikifuda] (n) announcement flier [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
Prices have been reduced by 20 to 40 percent.20パーセントから40パーセント値引きされているよ。
If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?20ユニット以上注文したら、値引きしていただけますか。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?50セットの製品について5%特別に値引きしていただけませんか。
We would like to ask you to reduce the prices quoted for STL#3456 by 5%.STL#3456の見積価格を5%値引きしていただけませんか。
I make you a deal.あなたと取り引きします。
I will accept the work, provided (that) you help me.あなたが私を助けてくださるならば、その仕事を引き受けます。
It was my book that your child tore to pieces.あなたの子供がばらばらに引き裂いたのは僕の本だ。 [M]
Your conduct gave rise to another problem.あなたの行いはまたもや厄介なことを引き起こした。
A 10% tax will be withheld from the payment to you.あなたの支払から10%を税として天引きします。
We have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.いつも真っ向勝負だけでなく、たまには虚虚実実の駆け引きとやらもやってみたいよね。
Everything at that store is 10 percent off the regular price.あの店ではすべての商品を10%値引きをしている。
Our transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.あの会社との取り引きは父の代から糸を引くように切れない。
The ugly side of myself tears me up.オレの醜い部分がオレを引き裂く。 [M]
It's too late to turn back now.いま引き返すことは、おそすぎる。
There's no turning back now.いま引き返せっていっても無理だ。
Our best negotiators always drive a hard bargain.うちの一番腕利きの交渉者はいつも強引に有利な取り引きをする。
You would make a good diplomat.かけ引きがお上手ですね。
Certainly. I'd be glad to.引き受けいたしましょう。
I'd like to say yes, but...引き受けしたいんですけれど・・・。
Ken's talks always appeal to us.ケンの話はいつも私たちを引きつける。
The clean towels are in the drawer.きれいなタオルは引き出しにあります。
The poor dog was literally torn apart by the lion.かわいそうにその犬は文字通りライオンに引き裂かれてしまった。
Who do you think will take over the company?この会社は誰が引き継ぐと思う?
Monetary policy in United States has been characterized by tight credit over the months.ここ数ヶ月間、アメリカの金融政策は信用の引き締めで特徴づけられている。
This frame shows the painting to good advantage.この額に入れると絵が引き立ちます。
This old building isn't worth fixing up; it had better be torn down.この古い建物は修理する値打ちがない。引き倒す方がよろしい。
This job will mean moving to another city.この仕事を引き受けると他の町へ引っ越すことになるだろう。
The magnetite is attracted to the earth's magnetic field.この磁鉄鉱は地球の磁場に引きつけられる。
This accident was brought about by his carelessness.この事故は、彼の不注意で引き起こされた。
This accident was brought about by his carelessness.この事故は彼の不注意によって引き起こされた。
The price of this car is discounted fifteen percent.この車の値段は15%引きになっています。
This policy resulted in a great rise in prices.この政策は結局物価の高騰を引き起こした。
I find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.この社会が若さということにそのような感情的特権を付与するというのは誤解を引き起こしやすいと思う。
There's a lot of money at stake in this transaction.この取り引きには大金が賭けられている。
We can offer these new products at 20% below list price.この新製品は価格表から20%引きで提供する用意がございます。
In the first section of this review I raise the question of how brain processes cause our conscious experiences.この論評の最初のセクションでは、脳のプロセスがどのように我々の意識経験を引き起こすかという問題を提起する。
This store is operated on a cash basis.この店は現金取り引きが原則です。
This unexpected malfunctioning of the system was caused by improper wiring.システムのこの予測されなかった機能不全は不適切な配線系統によって引き起こされた。
Certainly there is nothing that will separate people more, and nothing so easy to slip into.これほど人々を引き離すものはなく、これほどあなたが陥りやすいものもありません。
If you buy this, I will give you a fifteen percent discount.これを買ってくれるなら15%値引きします。
I don't want to take on any more work.これ以上この仕事は引き受けたくない。
If you request a further discount, we suggest changing the terms of payment.これ以上の値引きがご要望でしたら、支払い条件の変更をご提案させていただかなくてはなりません。
A further reduction would make us go into the red.これ以上の値引きは、私どもを赤字に追いやるでしょう。
I don't want to take on any more work.これ以上仕事は引き受けたくない。
I can't take any more work.これ以上仕事を引き受けられない。
Computers caused a great, if gradual, change.コンピューターは、たとえ緩慢にせよ大きな変化を引き起こした。
This offer is not subject to the usual discounts.これは、通常の値引きとは異なります。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you see an art, and you see a painter, and you see someone that's doing something of the sweet science...[JA] 31勝1敗 1引き分け 芸術作品を見るように リングで戦う人を見る 芸術作品を見るように リングで戦う人を見る CounterPunch (2017)
Pull it away from Hugh.[JA] ヒューから引き離すんだ Life (2017)
When Edgar and I took over the restaurant, we had a sign up.[JA] 食堂を引き継いだ時 ドアに看板があった Barbecue (2017)
We can get to Jadallah before he triggers those attacks.[JA] 我々はJadallahに前に行くことができます 彼はその攻撃を引き起こす。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Now Rebecca intends to surrender herself to the terrorists in exchange for her husband's life.[JA] 今レベッカは彼女自身を降伏させようとしている テロリストに 彼女の夫の人生と引き換えに。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
It's simply this, we will not take no for an answer.[JA] 簡潔に言おう 断られても引き下がらない Salesmen Are Like Vampires (2017)
I'll lead the dogs away.[JA] 俺が引き付ける Resident Evil: Vendetta (2017)
But, you know, it takes me. I could bring the best out of me.[JA] でも自分で 力を引き出してやる CounterPunch (2017)
She was gonna get them to release you, and then draw Naseri out so that I could take him down.[JA] 彼女はあなたに解放させるつもりでしたが、 Naseriを引き出す 私は彼を奪うことができた。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
I'm gonna draw them out.[JA] 私はそれらを引き出すつもりです。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Andy, pull it up.[JA] アンディ、それを引き上げる。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Get tight![JA] 引き締まっていけ! The Spoils of War (2017)
You're going to inherit that, right?[JA] あなたが それを引き継いでるんでしょ? Emotions (2017)
I see white wires leading to some kind of a switch, and a single wire leading out.[JA] 私は白いワイヤーが先導するのを見る 何らかのスイッチに, 1本の導線が引き出されている。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
I had to call Ronnie Farrell and explain why he had to collect his equipment immediately.[JA] 電化製品を 引き上げてもらわないと Close Encounters (2017)
What we need to find is the trigger.[JA] 探すのはその引き Resident Evil: Vendetta (2017)
Who'd have thought a weaselly fucker with terrible BO like you could charm the life savings out of anyone?[JA] 臭くて怪しいお前が 人から蓄えを引き出すとはな Salesmen Are Like Vampires (2017)
She was gonna get them to release you and then draw Naseri out so that I could take him down.[JA] 彼女はあなたに解放させるつもりでしたが、 Naseriを引き出す 私は彼を奪うことができた。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Reports continue to come in on that huge explosion that has destroyed a significant part of the George Washington Bridge.[JA] レポートは引き続き掲載されます その巨大な爆発で... ...重要な部分を破壊した 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
You just look the target straight in the eye and gently pull the trigger.[JA] 標的を見据えて そっと引き金を引く The Secret of Sales (2017)
That's not gonna happen. He's still hung up on his ex.[JA] 大丈夫よ まだ元カノを 引きずってるもん Stalker's Prey (2017)
Don, you need to tell your people to stand down. Don, you need to take out your phone and call them right now.[JA] ドン、殺し屋を引き上げさせろ ドン、あなたの電話を取る必要があります 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[JA] 白川美波(しらかわみなみ)の命と 引き換えに 招待状の送り主が 小林佑希(こばやしゆき)だと分かったが Emotions (2017)
He went to retrieve his father's ashes.[JA] (佑希(ゆき)) お父様のご遺骨を引き取りに... Ready (2017)
He has triggered a virus to erase the flash drive.[JA] 彼はウイルスを引き起こした。 フラッシュドライブを消去します。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
For the price of one "nice little telly" I managed to wrangle membership.[JA] かわいいテレビと引き換えに 何とか会員権を手に入れた Sexy Rollercoasters (2017)
Pleasure doing business with you.[JA] いい取り引きだった Sexy Rollercoasters (2017)
I'm gonna try and pull my hand out.[JA] 腕を引き抜いてみる Life (2017)
You steal classified missile specs to use as bait, draw out Gabriel, only for him to end up dead before we can question him?[JA] あなたは盗んだ 餌として使うミサイル仕様、 ガブリエルを引き出す 彼が死んでしまう 彼に質問する前に? 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Sometimes I go for a walk to the shops and back, and that's what's needed for something to be triggered.[JA] 時には散歩や 買い物に出かける そういうことが アイデアの引き金になる  ()
We're trying to reverse channel[JA] 私たちはチャンネルを逆引きしようとしています 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
With the 02 levels so low in the rest of the ship, it will be drawn to the oxygen candles.[JA] 船の残りの区画は酸素レベルが低い 酸素キャンドルに引き寄せられるはずだ Life (2017)
Stay tuned for more on this continuing story.[JA] 引き続き ご覧のチャンネルで お楽しみを Stalker's Prey (2017)
That's the trigger.[JA] それが引き金です。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
- Pull Suarez in to double team.[JA] - かしこまりました。 - スアレスをダブルチームに引き込みます。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
He was right about one thing, we couldn't live without one of those babies.[JA] 安い無線機を買い キャロルを引き入れた The Widow Maker (2017)
But, as it was wholly our mistake, I'm very happy to offer you a generous 15% off the window and door.[JA] しかし我々のミスですので こちらの窓とドアは 喜んで15%引きにします Sexy Rollercoasters (2017)
That very question was what started the War of the Five Kings.[JA] その疑問が五王の戦争を引き起こした The Spoils of War (2017)
He said, "yes, it's fine."[JA] 快く引き受けてくれました  ()
I didn't mean to drag you into this.[JA] お前を引きずり込む事は 意味無い事なのか 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
If we can just find out who's behind it...[JA] 誰かが引き起こしてるの Resident Evil: Vendetta (2017)
the fire is what brings the flavor, the sweetness to the mezcal process.[JA] 風味と甘さを 引き出すのは火だからね Barbecue (2017)
Mm, let's close this deal, Vincent. It's business time...[JA] 取り引きしましょう ビジネスの時間よ Close Encounters (2017)
Swear to God, I'll pull the trigger if you don't do what I say.[JA] 神に誓う,私は引き金を引くだろう あなたが私の言うことをしなければ。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
I'm gonna pull down, and you're gonna go clockwise from your side.[JA] 俺は引き下げていくから 君はそっち側から 時計回りに回してくれ Life (2017)
And you took your army, your real army, and went where they weren't.[JA] そしてあなたは自分の軍隊を引き連れて 彼等のいなくなったところへ帰るのね The Queen's Justice (2017)
From the moment you looked at me when I pulled you out of the water,[JA] 君を水から引き上げ 目と目が合った瞬間から Stalker's Prey (2017)
He took over Neo Umbrella and Tricell's operations.[JA] アンブレラ社と トライセルを引き継いだ Resident Evil: Vendetta (2017)
You're in the great game now, and the great game's terrifying.[JA] あなたは壮大な駆け引きの中にいる そしてこの駆け引きは恐ろしい 恐れていますか? Dragonstone (2017)
The glow of the flames draws people in, bringing them closer together.[JA] 炎が人を引き寄せ― 人々の間の壁を溶かすのだ Barbecue (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
引き[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program) [Add to Longdo]
引き[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument [Add to Longdo]
引き[せんびき, senbiki] inking [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
取り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
引き上げ[ひきあげ, hikiage] Erhoehung [Add to Longdo]
引き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
引き揚げ[ひきあげ, hikiage] das_Zurueckziehen, Raeumung [Add to Longdo]
引き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
引き締める[ひきしめる, hikishimeru] festschnueren, zusammenschnueren [Add to Longdo]
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] Geheimfach [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top