ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พรต*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พรต, -พรต-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรต(n) religious routine, Example: พระสงฆ์นั้นเป็นผู้บำเพ็ญพรตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญต่อไปภายหน้า, Thai Definition: กิจวัตร, การปฏิบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นักพรต(n) hermit, See also: religious man, recluse, ascetic, Example: ศุภวัฒน์ทำตัวเคร่งขรึมราวกับนักพรต, Count Unit: รูป, Thai Definition: ผู้ประพฤติพรต
บดีพรต(n) loyalty, See also: a woman who is loyal to her husband, Syn. บดีวรดา, Thai Definition: การซื่อสัตย์ต่อสามี, Notes: (สันสกฤต)
มธุพรต(n) large black bee, Syn. แมลงผึ้ง, ผึ้งดำตัวใหญ่, Count Unit: ตัว, Notes: (สันสกฤต)
บำเพ็ญพรต(v) practise Buddhist teaching, Example: ขณะที่นั่งบำเพ็ญพรตอยู่ เขาก็แลเห็นแสงส่องสว่างวาบไปทั่วพื้นปฐพี, Thai Definition: ประพฤติตามข้อกำหนดทางศาสนาเพื่อข่มกายใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักพรตน. ผู้ประพฤติพรต, ลักษณนามว่า รูป.
บดีพรต, บดีวรดาน. การประพฤติซื่อสัตย์ต่อผัว คือ หญิงมอบตัวแก่ผัวเท่านั้น, ถ้าเป็นชายก็ว่า สทารสันโดษ คือ ยินดีแต่เมียตนเท่านั้น.
พรต(พฺรด) น. กิจวัตร, การปฏิบัติ
พรตมรรยาท, เขตแห่งความประพฤติ, ธรรมเนียม, ประเพณี, การสมาทานหรือประพฤติตามลัทธิศาสนา, การจำศีล (เช่น การเว้นบริโภค เว้นเมถุนธรรม)
พรตการสมาทานบริโภคอาหารอย่างเดียวเป็นนิตย์ (เช่น มธุพรต คือ การสมาทานกินแต่นํ้าผึ้ง)
พรตข้อกำหนดการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อข่มกายใจ มีศีลวินัยเป็นต้น เช่น บำเพ็ญพรต ทรงพรต ถือพรต, เรียกผู้บำเพ็ญพรต ว่า นักพรต.
มธุพรต(-พฺรด) น. แมลงผึ้ง.
ศราทธพรต(สาดทะพฺรด) น. พิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว.
สัตยพรตน. การถือคำมั่นสัญญา.
กฤดีกา, กฤตยฎีกา(กฺริ-, กฺริดตะยะ-) แผลงมาจาก กติกา เช่น อันว่าความกฤดีกา แต่สองราแรกทรงพรต (ม. คำหลวง กุมาร), ชำระกฤตยฎีกา (ไวพจน์พิจารณ์).
กินบวชก. กินเครื่องกระยาบวชในลัทธิพิธี เช่นพิธีตรุษ, ใช้เข้าคู่กับคำ ถือศีล เป็น ถือศีลกินบวช, กินในเวลาตามกำหนดของการถือพรตในลัทธิศาสนา.
ขวัญเอาเส้นด้ายผูกข้อมือเด็กแล้วกล่าวเรียกขวัญว่า “ขวัญเอ๋ย มาอยู่กับเนื้อกับตัว” แล้วกล่าวให้พรต่อไปตามควร เรียกว่า <b><i>ผูกขวัญ </i></b>
ชฎิลน. ผู้มีผมมุ่นเป็นชฎา, นักพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่า ฤษี.
เซียนน. ผู้บำเพ็ญพรตจนมีอิทธิฤทธิ์, ผู้วิเศษ
ตยาคี(ตะยา-) น. ผู้บริจาค, วีรบุรุษ, นักพรต, เช่น พระศรีศรีสรศาสดา มีพระมหิมา นุภาพพ้นตยาคี (สมุทรโฆษ).
ถือบวชก. ประพฤติพรตตามลัทธิศาสนาต่าง ๆ
ทิพพยาน(ทิบพะยาน) น. กลพยานประเภทหนึ่ง เป็นพยานที่เชื่อถือได้ เช่น ภิกษุผู้ทรงธรรม พราหมณาจารย์ผู้ทรงศีลพรต นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงธรรม ขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์, ในสามดวงเขียนเป็น ทิพญาณ หรือ ทิพพญาณ, ทิพยพยาน ก็ว่า.
ทิพยพยานน. กลพยานประเภทหนึ่ง เป็นพยานที่เชื่อถือได้ เช่น ภิกษุผู้ทรงธรรม พราหมณาจารย์ผู้ทรงศีลพรต นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงธรรม ขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์, ทิพพยาน ก็ว่า.
ทุศีลว. ล่วงละเมิดศีลหรือวินัย (มักใช้แก่นักบวชนักพรต).
เนรนาถ(เนระนาด) ก. ไม่มีที่พึ่ง, ซัดเซพเนจร, เช่น ก็เนรนาถประพาสพรตยังเขาสิงขรบวรวงกต (ม. ร่ายยาว ชูชก).
บรรณศาลาน. ที่สำนักของฤๅษีหรือผู้บำเพ็ญพรตเป็นต้น ถือกันว่ามุงบังด้วยใบไม้.
บวช ๑ก. ถือเพศเป็นภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่น ๆ.
บำเพ็ญประพฤติ, ปฏิบัติ, เช่น บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ บำเพ็ญพรต.
ผู้สำเร็จน. ผู้บำเพ็ญพรตจนมีอิทธิฤทธิ์, ผู้วิเศษ.
ผูกขวัญก. เอาเส้นด้ายผูกข้อมือเด็กแล้วกล่าวเรียกขวัญว่า “ขวัญเอ๋ย มาอยู่กับเนื้อกับตัว” แล้วกล่าวให้พรต่อไปตามสมควร.
พรหมจรรย์การถือพรตบางอย่าง เช่นเว้นเมถุนเป็นต้น, การบวชซึ่งเว้นเมถุนเป็นต้น.
พรหมจารีผู้ถือพรตบางอย่าง เช่นเว้นเมถุนเป็นต้น, ในพระพุทธศาสนาหมายเอาผู้ตั้งอยู่ในธรรม มีเว้นจากเมถุนเป็นต้น เช่นภิกษุ
ฤษี(รึ-) น. ฤๅษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.
ฤๅษีน. ฤษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.
วต-, วตะ(วะตะ-) น. พรต, ข้อปฏิบัติ
วัตน. วตะ, พรต, ข้อปฏิบัติ
ศรมณะ(สะระมะ-) น. ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญพรต, พระสงฆ์.
โศลก(สะโหฺลก) น. คำประพันธ์ในวรรณคดีสันสกฤต ๔ บาท เป็น ๑ บท ตามปรกติมีบาทละ ๘ พยางค์ เรียกว่า โศลกหนึ่ง เช่น กามโกฺรธวิยุกฺตานามฺ ยตีนำ ยตเจตสามฺ อภิโต พฺรหฺมนิรฺวาณมฺ วรฺตเต วิทิตาตฺม-นามฺ ผู้บำเพ็ญพรต พรากจากกามและโกรธ ข่มใจได้ รู้แจ้งอาตมัน ย่อมมีนิพพาน คือพรหมโดยทั่วไป (ศรีมัทภควัทคีตา), บทสรรเสริญยกย่อง
เสียเพศก. เปลี่ยนภาวะจากคฤหัสถ์เป็นนักบวช เช่น ซัดยังเมืองมัทรบุรี เสียเพศเทพี เป็นดาบสศรีโสภา (สมุทรโฆษ), เปลี่ยนภาวะจากนักบวชเป็นคฤหัสถ์ เช่น เสียฤษีพรตเพศ ห้องหิมเวศนาจลจรหล่ำน้นน ราชเวสมธารยิ ทรงเพศเป็นพญามหากระษัตราธิราช (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).
หลวงจีนน. ชื่อสมณศักดิ์พระสงฆ์จีนตั้งแต่ระดับพระคณานุกรมของเจ้าคณะใหญ่และรองเจ้าคณะใหญ่ จนถึงผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ เช่น หลวงจีนวินยานุกร หลวงจีนคณาณัติจีนพรต หลวงจีนใบฎีกา.
อชินน. หนังรองนั่งของนักพรต
อลัชชีน. ผู้ไม่อาย (ใช้แก่นักพรต), ผู้ประพฤตินอกจารีต, เช่น พระรูปนี้เป็นอลัชชี.
ออกบวชก. ไปถือเพศเป็นพระหรือนักพรตอื่น ๆ
อาศรม, อาศรมบท(อาสม, อาสมบด) น. ที่อยู่ของนักพรต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protandrousพรตแอนดรัส [ มีความหมายเหมือนกับ proterandrous ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asceticismพรตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cupriteคิวไพรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ศราทธพรต[ สาดทะพฺรด ] น. พิธีทําบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว.(ส. ศฺราทฺธ+ วฺรต) [ศัพท์พระราชพิธี]
Glomerulonephritisโกลเมอรุโลเนไพรติ[TU Subject Heading]
Cupriteคิวไพรต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายจุดในจังหวัดน่าน ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญเพราะมีเนื้อทองแดงสูง [สิ่งแวดล้อม]
pepsin [ pepsinogen ]เพปซิน, เอนไซม์ที่กระเพาะอาหารสร้างขึ้นสำหรับย่อยโปรตีนให้เป็นโพรติโอสและเพปโทน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peptoneเพปโตน, สารที่อยู่ระหว่างการย่อยโพรติโอสไปเป็นเพปไทต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You father was once taught by Priest Qiu.ครั้งหนึ่งพ่อเจ้าเคยได้รับการสั่งสอนจากนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)
Once your clothes are dry, I'll bring you up the mountain to pay your respects to Priest Qiu.พอเสื้อผ้าแห้งแล้ว, ข้าจะพาเจ้าขึ้นเขา ไปคารวะท่านนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)
Is Priest Qiu really my Father's Teacher?ท่านนักพรตคูเป็นอาจารย์ของพ่อข้าหรือ? Return of the Condor Heroes (1983)
I don't want to be a priest.ข้าไม่อยากเป็นนักพรตนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Who's going to make you a priest?ใครจะให้เจ้าเป็นนักพรตกันล่ะ? Return of the Condor Heroes (1983)
Why are the Quen Zhen priests ignoring people?ทำไมนักพรตช้วนจินไม่มาต้อนรับคนเลยนะ? Return of the Condor Heroes (1983)
Are the two of you Taoist priests from Chong Yang Palace of Mt Zhong Nan?พวกท่านใช่นักพรตช้วนจินบนเขาจงน้ำหรือไม่? Return of the Condor Heroes (1983)
I am a friend of Priest Qiu.ข้าเป็นคนรู้จักกับนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)
Priests, I am Guo Jing from Peach Blossom Island.ท่านนักพรต, ข้าก๊วยเจ๋งแห่งเกาะดอกท้อ. Return of the Condor Heroes (1983)
I was on my way to pay Priest Qiu a visit.ข้ากำลังจะไปเข้าคารวะต่อท่านนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)
Please let me see Priest Qiu and everything will come to light.ได้โปรดให้ข้าเข้าพบท่านนักพรตคู แล้วทุกอย่างจะกระจ่างเอง. Return of the Condor Heroes (1983)
Stinky priest, you don't have the capability to defeat my Uncle Guo.เจ้านักพรตเหม็น, เจ้าสู้ท่านลุงก๊วยไม่ได้. Return of the Condor Heroes (1983)
Smelly priest, ox's nose, smelly smelly.นักพรตเหม็น, จมูกวัว, เหม็น เหม็น. Return of the Condor Heroes (1983)
Stinky priest, what am I not supposed to say?เจ้านักพรตเหม็น, ไม่อยากให้ข้าพูดว่าอะไรนะ? Return of the Condor Heroes (1983)
Don't call me smelly priest.อย่าเรียกข้าว่านักพรตเหม็น. Return of the Condor Heroes (1983)
Stinky priest!นักพรตเหม็น! Return of the Condor Heroes (1983)
Taoist brothers, Taoist priests, I shall bid my farewell.พี่น้องช้วนจิน, พี่น้องนักพรต, ข้าขอลา. Return of the Condor Heroes (1983)
Oh right, are you coming to the morning prayer?แน่ซิ, แล้วคุณจะมาร่วมงานรับพรตอนเช้าไหม? Uninvited (2003)
I use an herb supplement that can be purchased at any health-food store.พ่อพูดอะไรของพ่อหน่ะ ผมใช้อาหารเสริมสมุนไพรต่างหาก 50 First Dates (2004)
'Cause the punch line was on the inside.- เพราะมีคำอวยพรตลกๆเขียนไว้ข้างใน Mr. Monk and the Game Show (2004)
Now it's all up to the High Priestesses.ตอนนี้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับท่านนักพรตสูงสุด Episode #1.42 (2006)
Your Royal Highness, the High Priestesses have arrived from the Divination Palace.องค์รัชทายาท ท่านนักพรตสูงสุด\Mมาจากตำหนักพยากรณ์ขอเข้าเฝ้าพะย่ะค่ะ Episode #1.42 (2006)
Your Royal Highness, they're High Priestesses.องค์รัชทายาท พวกเขาเป็นเหล่านักพรต บางทีท่านควรจะพบพวกเขา Episode #1.42 (2006)
What? Although he is the Crown Prince, he can't refuse to see the High Priestesses.ว่าไงนะ ถึงเขาจะเป็นถึงองค์รัชทายาท แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธที่จะพบนักพรตสูงสุดได้ Episode #1.42 (2006)
What good is a High Priestess? You don't even have any power.นักพรตสูงสุดมีดีอะไร ท่านไม่มีแม้แต่อำนาจ Episode #1.42 (2006)
Although I only became the High Priestess of the Divination Palace through your help, ถึงแม้หม่อมฉันจะได้เป็นนักพรตสูงสุดแห่งตำหนักพยากรณ์ ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน Episode #1.42 (2006)
Although I have no power to speak of, please keep in mind that I am the High Priestess, who is in touch with heaven and earth.ถึงแม้ข้าไม่มีอำนาจที่จะพูดอะไรได้ โปรดทรงระลึกไว้ในใจว่าหม่อมฉันเป็นนักพรตสูงสุด ที่ติดต่อกับสวรรค์และโลกมนุษย์ Episode #1.42 (2006)
I am the High Priestess of BuYeo.ข้าเป็นนักพรตสูงสุดของพูยอ Episode #1.9 (2006)
I heard from Han-Cheng that before coming here you were a Divination Palace Maid, is that true?ข้าได้ยินว่าก่อนเจ้าจะมาอยู่ที่นี่ เจ้าเคยอยู่ที่ตำหนักนักพรตในพระราชวัง จริงหรือเปล่า? Episode #1.9 (2006)
I heard that you learned how to treat wounds at the Divination Palace, is that true?ข้าได้ยินว่าเจ้าเรียนวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บ ที่ตำหนักนักพรตในพระราชวัง จริงหรือเปล่า? Episode #1.9 (2006)
I'll pray for you to meet someone better than me.ผมจะขอพรต่อพระเจ้า... ให้พระองค์ส่งผู้ชายที่ดีกว่าผมมาให้คุณแล้วกันนะ อาเมน 200 Pounds Beauty (2006)
She even showed the Tax Officer's daughter to Priestess Ma Oo-Ryeong.พระมเหสีแนะนำบุตรสาวของเจ้ากรมภาษี กับนักพรตสูงสุดครับ The Book of the Three Hans (2006)
I went to the Founder's Mountain and met a priestess.ข้าไปที่หุบเขาผู้ก่อตั้ง และได้พบกับนักพรตหญิง The Book of the Three Hans (2006)
Kaikeyi's son was Bharatพระโอรสของไกยเกษีคือพระพรต Sita Sings the Blues (2008)
I'm Peter Petrelli!ผมคือ ปีเตอร์ เพรตเทลลี! Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I'm Peter Petrelli!ผมคือ ปีเตอร์ เพรตเทลลี! Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I'm Peter Petrelli!ผมคือ ปีเตอร์ เพรตเทลลี! Chapter One 'The Second Coming' (2008)
You haven't eaten a cheerio since you've been here.คุณไม่ได้ดื่มอวยพรตั้งแต่คุณมาที่นี่ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Palace maidens have been known to bring in prohibited herbs into the Palace.นางในคนไหนนำเอาสมุนไพรต้องห้าม เข้ามาในวัง Dong Yi (2010)
This is a lucky male, lucky womanเจ้าทั้งสองจะได้รับพรต่ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
But I do have a state-of-the-art two-photon microscope and a place to stay in Riyadh for the winter.แต่ฉันมีกล้องส่องทูโพรตอนชั้นเยี่ยม และที่พักในริยาร์ดในหน้านาว The Benefactor Factor (2011)
It was stolen by a Preta.พรตต้าขโมยมันไป Masks (2011)
I need to know everything you can tell me about something called "a Preta."ฉันต้องการรู้ทุกอย่างที่คุณ บอกได้เกียวกับ เพรตต้า Masks (2011)
If you're planning a Preta hunt I suggest you bring along some back up.ถ้าเธอจะไปล่าเพรตต้าแนะนำว่า พากำลังเสริมไปด้วยเถอะ Masks (2011)
Preta are extremely greedy creatures.พรตต้านั้นโลภมาก Masks (2011)
This Preta has an unstoppable lust for treasures.พรตต้าตัวนี้ชอบสมบัติมากๆ Masks (2011)
You know I've heard a lot of stories about people going into Preta dens but no stories about people coming back out.ฉันได้ยินเรื่องผู้คน เข้าไปหาเพรตต้าเยอะแยะ แต่ไม่ เคยได้ยินว่าใครออกมา Masks (2011)
You have to offer the Preta a trade.ต้องเอาของไปแลกกับเพรตต้า Masks (2011)
And I was able to get the mask from the Preta, deliver it Tshombe and pull out Nadia's cursing nail.และฉันก็สามารถเอาหน้ากากมาจากเพรต้าได้ เอาไปให้แชมบี้และถอนคำสาป Masks (2011)
Do you remember 227 Pratt Street?คุณจำ ที่ดินเลขที่ 277บนถนนแพรตต์ ได้มั๊ย P.S. You're an Idiot (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grosgrain(n) แพรต่วน
sateen(n) ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่คล้ายแพรต่วน
satin(n) ผ้าต่วน, See also: ผ้าแพรต่วน, ผ้าซาติน
spearmint(n) สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ, ผ้าพันแผลสตรี, ผ้าปิดตา, สายแพรต่วน -pl. -deaux
religious(รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา, เลื่อมใสในศาสนา, ออกบวช, n. นักบวช, นักพรต, สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง, See also: religiousness n., Syn. devout, pious, faithful
sateen(ซะทีน') n. ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่ทำเหมือนแพรต่วนหรือแพรซาติน, กำมะหริด
satin(แซท'ทีน) n., adj. (เกี่ยวกับ) แพรต่วน, แพรเลี่ยน, เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยแพรต่วนหรือแพรเลี่ยน, ลื่น, มัน
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ, บริสุทธิ์, เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี, หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, ชี, นักพรตหญิง, Syn. virgin

English-Thai: Nontri Dictionary
ascetic(n) ผู้ถือสันโดษ, โยคี, ฤษี, ดาบส, นักพรต
messaline(n) แพรต่วน, ผ้าไหม
satin(n) แพรต่วน, ผ้าแพร, แพรซาติน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top