ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

观念

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -观念-, *观念*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观念[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] notion; thought, #1,951 [Add to Longdo]
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] compelling notion; obsession [Add to Longdo]
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] absolute idea (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate everything you say, but not enough to kill you for it.[CN] 我憎恨你所说的话 但我永不会因此改变观念 Doctor Zhivago (1965)
Me and my stupid Anglo-Saxon decency.[CN] 我和我的愚蠢的盎格鲁撒克逊道义观念 The Guns of Navarone (1961)
What do you call having "dubious morals"?[CN] 你所说的道德观念值得怀疑指的是什么 Hiroshima Mon Amour (1959)
Even if your plane leaves tomorrow morning.[CN] 即便你的道德观念值得怀疑 Hiroshima Mon Amour (1959)
I didn't sleep at all last night and seem to have mistaken night for day.[CN] 这么晚还没睡, 我都没有时间观念 The Bad Sleep Well (1960)
- Not my line of country.[CN] -就我对国家的观念不会的 Lawrence of Arabia (1962)
Mr. Ambassador, the ideal of democracy... has been the fountain of my life.[CN] 大使先生, 民主观念... . 一直是我生命的 基石 The Ugly American (1963)
You see, Ann, my ideas of a wife were influenced by watching my mother ruin her health to bring up 8 kids.[CN] 你瞧, Ann,我对妻子的观念 是受了母亲影响 看她掏心掏肺带8个孩子长大 Separate Tables (1958)
I have dubious morals, you know.[CN] 你要知道 我的道德观念很值得怀疑 Hiroshima Mon Amour (1959)
- Man, you have the worst sense of timing.[CN] ... - 哥们,你时间观念太差了 偏偏这时候进来 Pocketful of Miracles (1961)
Your master's timing is most regrettable, my dear Junior.[CN] 亲爱的朱尼尔 你老板的时间观念真是难以恭维 Pocketful of Miracles (1961)
Darling, you lack any sense of propriety.[CN] 亲爱的,你的道德观念真浅薄 La Collectionneuse (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top