ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弹奏

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弹奏-, *弹奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹奏[tán zòu, ㄊㄢˊ ㄗㄡˋ, / ] to play (musical instrument, esp. string), #26,835 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Play "La Marseillaise." Play it![CN] 弹奏"马赛曲",快 Casablanca (1942)
It kept him from giving us an accompaniment on that wheezing organ.[CN] 起码让他不会再继续弹奏 那架古里古怪的管风琴 Sunset Boulevard (1950)
Do play something, Mr. Smith.[CN] 来弹奏一下吧,Smith先生。 Stage Fright (1950)
-to play the same number again.[CN] 一再弹奏同样的调子 一是,先生 The Awful Truth (1937)
He plays Debussy every afternoon from sunset until it's too dark to read the music.[CN] 他每天下午都要弹奏钢琴 从日落开始直到暗得看不到乐谱 Casino Royale (1967)
They went along with the sound of a tinny piano playing in the parlor downstairs.[CN] 都由细小的钢琴叮叮声伴奏 就在楼下的大厅弹奏 Casablanca (1942)
If I may interrupt this flow of clichés, it is now that time of day I have set apart for Debussy.[CN] 容我打断这些陈腔滥调 现在是我弹奏钢琴的时候了 Casino Royale (1967)
He strums a banjo joyfully. You're a genius on the flute[CN] 他会弹奏欢快的班卓琴 你是天才的竖笛手 Cleo from 5 to 7 (1962)
I was playing my favorite bach.[CN] 我在弹奏心爱的巴赫 The Mask of Dimitrios (1944)
And Simon Ashby... who still plays the organ in this church occasionally... as he has done since he was 15 years old.[CN] 还有西蒙・阿什比... 偶尔仍然弹奏教堂的风琴... 自从他15岁那年晴天霹雳开始 Paranoiac (1963)
[PLAYING PIANO][CN] 弹奏钢琴 The Bells of St. Mary's (1945)
- What makes you play that?[CN] -你怎么会弹奏那首曲子 Gaslight (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top