ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弹奏

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弹奏-, *弹奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹奏[tán zòu, ㄊㄢˊ ㄗㄡˋ, / ] to play (musical instrument, esp. string), #26,835 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It kept him from giving us an accompaniment on that wheezing organ.[CN] 起码让他不会再继续弹奏 那架古里古怪的管风琴 Sunset Boulevard (1950)
Do play something, Mr. Smith.[CN] 来弹奏一下吧,Smith先生。 Stage Fright (1950)
He wants us to read poetry and talk about the next life and play four-handed piano.[CN] 他想我们来读诗 谈论来世 弹奏钢琴 Wild Strawberries (1957)
You must fall in love when they're played[CN] 当它们弹奏时你一定会坠入爱河 Romance on the High Seas (1948)
- You know what harps mean? - Angels play 'em.[CN] 你知道竖琴吗 天使会弹奏它们 The Killers (1946)
If I may interrupt this flow of clichés, it is now that time of day I have set apart for Debussy.[CN] 容我打断这些陈腔滥调 现在是我弹奏钢琴的时候了 Casino Royale (1967)
He strums a banjo joyfully. You're a genius on the flute[CN] 他会弹奏欢快的班卓琴 你是天才的竖笛手 Cleo from 5 to 7 (1962)
Oh, uh... you mind if i strum a few chords on my guit' box here?[CN] 介意我用土吉他 弹奏几曲吗? The Passersby (1961)
I was playing my favorite bach.[CN] 我在弹奏心爱的巴赫 The Mask of Dimitrios (1944)
- What makes you play that?[CN] -你怎么会弹奏那首曲子 Gaslight (1944)
[PLAYING PIANO][CN] 弹奏钢琴 The Bells of St. Mary's (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top