ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弹奏

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弹奏-, *弹奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹奏[tán zòu, ㄊㄢˊ ㄗㄡˋ, / ] to play (musical instrument, esp. string), #26,835 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Play "La Marseillaise." Play it![CN] 弹奏"马赛曲",快 Casablanca (1942)
Do play something, Mr. Smith.[CN] 来弹奏一下吧,Smith先生。 Stage Fright (1950)
-to play the same number again.[CN] 一再弹奏同样的调子 一是,先生 The Awful Truth (1937)
He wants us to read poetry and talk about the next life and play four-handed piano.[CN] 他想我们来读诗 谈论来世 弹奏钢琴 Wild Strawberries (1957)
They went along with the sound of a tinny piano playing in the parlor downstairs.[CN] 都由细小的钢琴叮叮声伴奏 就在楼下的大厅弹奏 Casablanca (1942)
You must fall in love when they're played[CN] 当它们弹奏时你一定会坠入爱河 Romance on the High Seas (1948)
- You know what harps mean? - Angels play 'em.[CN] 你知道竖琴吗 天使会弹奏它们 The Killers (1946)
I was playing my favorite bach.[CN] 我在弹奏心爱的巴赫 The Mask of Dimitrios (1944)
Let me play a Bach prelude for you.[CN] 让我为你弹奏巴赫前奏曲 David and Lisa (1962)
- What makes you play that?[CN] -你怎么会弹奏那首曲子 Gaslight (1944)
[PLAYING PIANO][CN] 弹奏钢琴 The Bells of St. Mary's (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top