ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

完全

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -完全-, *完全*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely, #495 [Add to Longdo]
完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] imperfect neutrality [Add to Longdo]
完全归纳推理[bù wán quán guī nà tuī lǐ, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by incomplete induction [Add to Longdo]
完全[bù wán quán yè, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] incomplete leaf [Add to Longdo]
完全兼容[wán quán jiān ròng, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˋ, ] completely compatible [Add to Longdo]
完全懂得[wán quán dǒng de, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙, ] to understand completely [Add to Longdo]
完全归纳推理[wán quán guī nà tuī lǐ, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by complete induction [Add to Longdo]
完全愈复[wán quán yù fù, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄩˋ ㄈㄨˋ, / ] complete recovery (after illness) [Add to Longdo]
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] almost entirely; almost completely [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P) [Add to Longdo]
完全なパス名[かんぜんなパスめい, kanzenna pasu mei] (n) {comp} complete pathname [Add to Longdo]
完全コピー[かんぜんコピー, kanzen kopi-] (n) exact copy [Add to Longdo]
完全[かんぜんか, kanzenka] (n) complete flower [Add to Longdo]
完全気体[かんぜんきたい, kanzenkitai] (n) (See 理想気体) perfect gas; ideal gas [Add to Longdo]
完全競争[かんぜんきょうそう, kanzenkyousou] (n) perfect competition [Add to Longdo]
完全雇用[かんぜんこよう, kanzenkoyou] (n) full employment [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]
完全試合[かんぜんしあい(P);かんぜんじあい, kanzenshiai (P); kanzenjiai] (n) perfect game; (P) [Add to Longdo]
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは完全に同等ではない。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長所を尊重していた。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
You don't have to be perfect all the time.あなたたちはいつも完全である必要はありません。
Your composition is far from perfect.あなたの作文は決して完全ではない。
I wouldn't go so far as to say your theory is completely wrong.あなたの理論は完全に間違っている、とまで言うつもりはありません。
You don't have to be perfect all the time.あなたはいつも完全である必要はありません。
You believe him completely.あなたは彼を完全に信用しています。
You need good equipment to climb that mountain.あの山に登るには完全な装備が必要だ。
She was never completely free from pain after the accident.あの事故のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。
The small business man failed and his business went down for the count.こじんまりと商売していた男は失敗した。そしてかれの商売は完全に駄目になった。
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの講和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権謀術策で、十分に武装すべきことを学んだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just plain dead.[JA] 完全に死んだ And Then There Were None (1945)
- Dead as a doornail.[JA] - 完全にクタばってる And Then There Were None (1945)
Not quite.[CN] 不完全 Le Samouraï (1967)
He had entirely subjugated to his mill a somnambulist named Cesare, whom he did compel to carry out his nefarious schemes.[CN] 梦游者完全屈从于他的意志,还被迫执行他的离奇的计划 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Without any dusk, I'm going to completely erase her.[CN] 要完全抹去 不会留下任何的记忆 Episode #1.2 (2004)
It seems he's fallen for me.[CN] 有好像完全对我着迷了 Episode #1.4 (2004)
Just plain drunk.[JA] - 完全な泥酔だ And Then There Were None (1945)
We've all come to the same opinion.[JA] 見解が完全に一致したようです And Then There Were None (1945)
Because I'm gonna show you the way this country is gonna go depends entirely and wholy and complete on you![JA] この国の進む道は... まったくもって... 完全に... The Intruder (1962)
Is that perfectly clear to you?[JA] 完全にな The Graduate (1967)
This Landor chap was innocent all right but I was mixed up with the gang that was out to get him.[JA] ランドールの野郎は完全にシロだ だが俺はヤツとモメてた組織に コネをもってた And Then There Were None (1945)
-I didn't know.[CN] 我停车的时候完全没有感觉 Episode #1.5 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname [Add to Longdo]
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
完全[かんぜんせい, kanzensei] integrity [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs) [Add to Longdo]
完全[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version [Add to Longdo]
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] vollkommen, vollstaendig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top