Search result for

*債*

(175 entries)
(2.4873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-債-, *債*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふさい, fusai] (n) การเป็นหนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不良[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n) หนี้เสีย
流動負[りゅうどうふさい, ryuudoufusai] หนี้สินหมุนเวียน
[さいむ, saimu] หนี้
[ふさい, fusai] (n ) ยอดคงค้าง, ความน่าเชื่อถือ
基金[こうさいききん, kousaikikin] (n ) กองทุนพันธบัตร , See also: R. bond fund

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[債, zhài, ㄓㄞˋ] debt, loan, liability
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  責 (zé ㄗㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A person's 亻 duty 責; 責 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソル公[コンソルこうさい, konsoru kousai] (n) consolidated annuities; consols [Add to Longdo]
サムライ[サムライさい, samurai sai] (n) samurai loan; yen-denominated loan [Add to Longdo]
ジャンク[ジャンクさい, janku sai] (n) junk bond; junk bonds [Add to Longdo]
ゼロクーポン[ゼロクーポンさい, zeroku-pon sai] (n) zero coupon loan [Add to Longdo]
ゼロ国[ゼロこくさい, zero kokusai] (n) zero national debt [Add to Longdo]
ユーロ円[ユーロえんさい, yu-ro ensai] (n) Euro-Yen bond [Add to Longdo]
ワラント[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants [Add to Longdo]
永久公[えいきゅうこうさい, eikyuukousai] (n) perpetual bond [Add to Longdo]
円建て外[えんだてがいさい, endategaisai] (n) yen-denominated loan; samurai bond [Add to Longdo]
外貨[がいかさい, gaikasai] (n) foreign currency bonds [Add to Longdo]
外国[がいこくさい, gaikokusai] (n) (See 外・がいさい) foreign loan; foreign debt; foreign bond [Add to Longdo]
[がいさい, gaisai] (n) foreign loan; foreign debt; foreign bond [Add to Longdo]
学校[がっこうさいけん, gakkousaiken] (n) school bond or debenture [Add to Longdo]
[がくさい, gakusai] (n) (abbr) (See 学校券) school bond or debenture [Add to Longdo]
割引[わりびきさい, waribikisai] (n) discount bond; (P) [Add to Longdo]
株式買受権付社[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant [Add to Longdo]
企業[きぎょうさいむ, kigyousaimu] (n) corporate debt [Add to Longdo]
[きさい, kisai] (n,vs) issuing of bonds; (P) [Add to Longdo]
[きゅうさい, kyuusai] (n) old debt [Add to Longdo]
金銭[きんせんさいけん, kinsensaiken] (n) monetary claim [Add to Longdo]
金銭[きんせんさいむ, kinsensaimu] (n) monetary liabilities; pecuniary obligation [Add to Longdo]
金融[きんゆうさい, kinyuusai] (n) bank debenture bond [Add to Longdo]
軍事公[ぐんじこうさい, gunjikousai] (n) war bond; war loan [Add to Longdo]
建設国[けんせつこくさい, kensetsukokusai] (n) construction debt [Add to Longdo]
[げんさい, gensai] (n,vs) partial payment of a debt; reduction of a debt [Add to Longdo]
基金[げんさいききん, gensaikikin] (n) amortization fund; amortisation fund; sinking fund [Add to Longdo]
固定負[こていふさい, koteifusai] (n) fixed liabilities [Add to Longdo]
公共[こうきょうさい, koukyousai] (n) government bond [Add to Longdo]
[こうさい, kousai] (n,adj-no) public debt; public bond or securities; (P) [Add to Longdo]
市場[こうさいいちば, kousaiichiba] (n) bond market [Add to Longdo]
公社[こうしゃさい, koushasai] (n) public bonds; (P) [Add to Longdo]
公的[こうてきさいむ, koutekisaimu] (n) sovereign debt [Add to Longdo]
公募[こうぼさい, koubosai] (n,vs) public issue [Add to Longdo]
国庫[こっこさいけん, kokkosaiken] (n) treasury bond [Add to Longdo]
[こくさい, kokusai] (n) national debt; national securities; government bonds; government securities; (P) [Add to Longdo]
先物[こくさいさきもの, kokusaisakimono] (n) government bond futures [Add to Longdo]
発行[こくさいはっこう, kokusaihakkou] (n) government bond issuance [Add to Longdo]
[さい, sai] (n,n-suf) debt; loan; (P) [Add to Longdo]
[さいき, saiki] (n) cruel creditor; bill collector [Add to Longdo]
[さいけん, saiken] (n) bond; debenture; (P) [Add to Longdo]
券格付け[さいけんかくづけ, saikenkakuduke] (n) bond rating [Add to Longdo]
券発行[さいけんはっこう, saikenhakkou] (n) debt issuance; bond issuance [Add to Longdo]
[さいけん, saiken] (n) (ant [Add to Longdo]
権者[さいけんしゃ, saikensha] (n) (1) creditor; (2) claimant [Add to Longdo]
権所有者[さいけんしょゆうしゃ, saikenshoyuusha] (n) bondholder [Add to Longdo]
権保全[さいけんほぜん, saikenhozen] (n) credit protection (by seizing assets in anticipation of a default); preventive attachment [Add to Longdo]
権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver [Add to Longdo]
権利回り[さいけんりまわり, saikenrimawari] (n) bond yield [Add to Longdo]
[さいしゅ, saishu] (n) creditor [Add to Longdo]
[さいむ, saimu] (n) (ant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角债[sān jiǎo zhài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] chain of debt [Add to Longdo]
以身抵债[yǐ shēn dǐ zhài, ㄧˇ ㄕㄣ ㄉㄧˇ ㄓㄞˋ, / ] forced labor to repay a debt [Add to Longdo]
借债[jiè zhài, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄞˋ, / ] owe [Add to Longdo]
[zhài, ㄓㄞˋ, / ] debt [Add to Longdo]
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] bond [Add to Longdo]
债务[zhài wù, ㄓㄞˋ ˋ, / ] debt [Add to Longdo]
债务人[zhài wù rén, ㄓㄞˋ ˋ ㄖㄣˊ, / ] debtor [Add to Longdo]
债台高筑[zhài tái gāo zhù, ㄓㄞˋ ㄊㄞˊ ㄍㄠ ㄓㄨˋ, / ] lit. build a high desk of debt (成语 saw); heavily in debt [Add to Longdo]
债权人[zhài quán rén, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] creditor [Add to Longdo]
债权国[zhài quán guó, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] creditor country [Add to Longdo]
债款[zhài kuǎn, ㄓㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] debt [Add to Longdo]
债台高筑[zhài tái gāo zhù, ㄓㄞˋ ㄊㄞˊ ㄍㄠ ㄓㄨˋ, / ] lit. build a high desk of debt (成语 saw); heavily in debt [Add to Longdo]
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, / ] government bond [Add to Longdo]
公债券[gōng zhài quàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] public bond [Add to Longdo]
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, / ] corporate bonds (investments) [Add to Longdo]
国债[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ, / ] government debt [Add to Longdo]
外债[wài zhài, ㄨㄞˋ ㄓㄞˋ, / ] foreign debt [Add to Longdo]
宿债[sù zhài, ㄙㄨˋ ㄓㄞˋ, 宿 / 宿] long-standing debt [Add to Longdo]
抵债[dǐ zhài, ㄉㄧˇ ㄓㄞˋ, / ] to repay a debt in kind or by labor [Add to Longdo]
拖债[tuō zhài, ㄊㄨㄛ ㄓㄞˋ, / ] to default on a debt [Add to Longdo]
背债[bēi zhài, ㄅㄟ ㄓㄞˋ, / ] be in debt; be saddled with debts [Add to Longdo]
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] government bonds (investments) [Add to Longdo]
流动负债[liú dòng fù zhài, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, / ] current liability [Add to Longdo]
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, / ] involved in a love affair [Add to Longdo]
血债[xuè zhài, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄞˋ, / ] debt of blood (after killing sb) [Add to Longdo]
讨债[tǎo zhài, ㄊㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] to demand repayment [Add to Longdo]
负债[fù zhài, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, / ] indebted [Add to Longdo]
负债纍纍[fù zhài lěi lěi, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄌㄟˇ ㄌㄟˇ, / ] heavily in debt [Add to Longdo]
资产负债表[zī chǎn fù zhài biǎo, ㄗ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] balance sheet [Add to Longdo]
逃债[táo zhài, ㄊㄠˊ ㄓㄞˋ, / ] to dodge a creditor [Add to Longdo]
逼债[bī zhài, ㄅㄧ ㄓㄞˋ, / ] press for payment of debts; dun [Add to Longdo]
还债[huán zhài, ㄏㄨㄢˊ ㄓㄞˋ, / ] to settle a debt [Add to Longdo]
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, / ] involved in a love affair [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are liable for the debt.あなたはその負に責任がある。
That company is on the rocks because of bad debts.その会社は大変な負のためにっちもさっちもいかない状態だ。
That man is a person who borrows money from many lenders.あの男の人は多重務者である。
Junk bond dealers left the market riding on a pillow of air.くず社のディーラーは市場をつり上げてバブル状態にしました。
America's foreign debt shot past $500 billion.アメリカの対外務は5000億ドルを突破しましたよ。
It makes sense to pay off your credit card balance every month.クレジットカードの負は毎月返済しておいた方がいい。
The money is to be applied to the debt.その金は負の支払いに充当することになっている。
A common way to finance a budget deficit is to issue bonds.財政赤字の埋め合わせの一般的方法は券発行です。
Paying the national debt could mean reducing average income.の償還は、国民の平均所得の減少を意味することになるでしょう。
The balance of payments crisis emerged, forcing the government to put a brake on the economy.収支危機が発生し、政府は経済にブレーキをかけることを余儀なくされた。
Given a high level of bond issues, the cost to service them will increase.発行が高水準なので、それらの元利支払コストが増加するだろう。
Our total debts amount to ten thousand dollars.我々の負の合計は1万ドルに達している。
My responsibility is to keep the company solvent.会社の務返済能力を維持するのが私の責任だ。
I feel secure when I invest in stocks but not bonds.券より株に投資するほうが安全だ。
The proceeds from the bond issue will be used to finance the budget deficit.券発行による調達資金は予算の赤字を補填するのに使われる。
Money was stolen as well as the bonds.権と一緒にお金も盗まれた。
The debt-servicing cost on bonds will take up major portion of the budget.権の元利支払コストが予算のかなりの部分を占めるだろう。
The yield on the bond is 6%.権の利回りは6%。
My recommendation is that you invest in government bonds.私はあなたが国に投資なさる事をお勧めします。
Bonds were issued to finance a war.戦争の資金を調達するために公が発行された。
The government announced that they would pay their debts.政府はその負を支払うと発表した。
While long-term credit banks are authorized by law to issue bonds to raise fund, they are not allowed to take deposits the way ordinary banks are.長期信用銀行は資金を調達するために券発行することが法によって認可されるが、彼らは普通銀行がのような方法で預金を取ることができない。
His debts amount to more than he can pay.彼の負は支払い限度以上に達している。
Currency and bond markets are relatively calm.通貨市場、券市場は比較的落ち着いている。
He stuck me with debts of 1,000,000 yen.彼のおかげで彼の負100万円を払うはめになった。
It is estimated that his debts will amount to a considerable sum.彼の負は相当の額に達するだろうと見積もられている。
Her debts amount to more than she can pay.彼女の負は支払い限度以上に達している。
We had to write off the debt.は帳消しにするしかなかった。
I know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.金利は、務者が負担する事業リスクに応じて定まるものと存じます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But, yes, your debts are considerable.[JA] しかし ええ 務は膨大です The Queen's Justice (2017)
And this drugstore business... is just small change compared to this bonds stunt... that you and Wolfshiem have got going.[CN] 藥局只是小生意 對他們來說只是九牛一毛 真正有賺頭的... 是你和渥夫斯罕搞的券騙局 The Great Gatsby (2013)
Repaying the debt.[CN] 還 Reznikov, N. (2013)
No, we can't touch the munis.[JA] いや市には触らないで置こう A Cure for Wellness (2016)
You are indebted to me, and I'm here to collect.[CN] 你欠我錢 我是來收 Save the Last Chance (2012)
And when they can't repay us the debt... we own 'em.[JA] そして 彼らが負を返済できない時... 我々のものになる No Escape (2015)
I don't think that would matter to the people he killed.[CN] 但對他所殺的人們 這也算是血血償吧 The Show Must Go On (2014)
I can't afford such liabilities.[JA] そんな負は都合できない Allegiance (2014)
This is what mistresses do, when grocerheads drop down in front of them.[CN] 批發商頭掉下來使得他的情婦完全精神崩潰(阿朗碰巧炸死主,up評: 好樣的) The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013)
I owe you a life debt.[JA] 私はあなたの人生の負を負っている。 22 Jump Street (2014)
If you do not pay your outstanding bill..[JA] あなたが未払いの 負を踏み倒すなら... 13 Sins (2014)
Tell him... the debt is paid.[CN] 告訴他... 已經還了 Reznikov, N. (2013)
We'll be made to pay with our son's dear blood![CN] 我們將被迫用我們親愛兒子的鮮血 去償還那一具具屍體的血 Lincoln (2012)
Whatever debt you feel you owe me is paid.[CN] 您認為什麼樣的務 你欠我了 Hercules (2014)
Your dad owes $187,000 to some guys that don't fuck around.[CN] 你爸欠了187,000,主都是狠角色 Runner Runner (2013)
Debts?[CN]  Episode #5.15 (2013)
Mr Walsh, I'm a legal representative for Farrell's Debt Collection.[JA] ウォルシュさん ファレル権回収の 代理人です The Secret of Sales (2017)
I'm serving Cachet Windows and Doors with a statutory demand for unpaid debts of £798,000[JA] 支払請求書を 送達しに来ました 御社の負は 79万8000ポンドです The Secret of Sales (2017)
Who cares about debts between friends?[CN] 欠怎麼了 朋友之間 Episode #5.15 (2013)
Just sell the house, the bank loan and your debt with me will be settled.[CN] 只要賣了這房子 銀行貸款和我們的都能解決 Slow Video (2014)
Paying your debt has been offered and accepted .[JA] あなたの負の支払いは、 提供され受け取られた The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
We'll go to the lender, explain everything to them, pay them whatever you owe.[CN] 我們去找借貸人 向他們解釋清楚 還清一切 The Revengers (2012)
So you know Block owns the debt.[CN] 所以你知道布拉克有 Runner Runner (2013)
They think he's like a Jack Kevorkian for people with bad credit, good life insurance and no way out.[JA] 多重務者を 安楽死させてるようだ 「良い生命保険で出口なし」 Dark Places (2015)
Then I was crushed under a mountain of debt, lost everything...[JA] 山のような負で破産し Unbound (2014)
No real cop would pay off the debt of some homeless grifter.[JA] 本物の刑事は負を清算しない 家がないペテン師の Blunt (2015)
Now it's time to return the favor.[CN] 現在是血血還的時候了 Bear to Dream (2013)
It'll be added to your life debt.[JA] 君の生涯負に 加算されるんだ Minute Changes (2014)
Collateralized debt obligations?[JA] 務担保証券? The Wolf of Wall Street (2013)
But now, all of a sudden, they start paying back their creditors.[JA] しかし 今 突然 権者に返済を開始した Jack Reacher: Never Go Back (2016)
I have to go repay a debt.[CN] 我要去還個 Unfinished Business (2013)
If your bots are so special, why was Sebastian so in debt?[JA] お宅のロボットが そんなに特別なら- なぜ セバスチャンは負を? Skin (2013)
Giveaway the house and piled of debts to you, you should definitely ...[CN] 留下了房子和一屁股 你就得 Slow Video (2014)
My loan will be in default. I'll file for bankruptcy.[CN] 我的務就快到期了 我會申報破產的 Save the Last Chance (2012)
$117,000 in credit card debt. - What?[JA] クレカの負 11万7千ドル Gone Girl (2014)
$2 million in Dutch bearer bonds.[CN] 200萬荷蘭無記名 Ascension (2013)
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.[CN] 免我們的 如同我們免了人的 Deepwater Horizon (2016)
Your debt is erased.[JA] 負を帳消しにしてやる Danse Vaudou (2014)
The stocks, the bonds, the hotel.[CN] 股票 券 旅館 Mommy (2015)
Detectives, at the time, thought the attack was related to a drug debt.[CN] 當時警察們認為此事與毒有關 Check In and Check Out (2013)
See, you make payments over what you owe and it doesn't show up as cash, it shows up as a negative loan balance.[JA] 支払い超過にすると 現金額は見えずに 負額しか現れない Sicario (2015)
Folks, there isn't a better bet out there.[JA] これ以上有利な賭けはありません 権や年金や Money Monster (2016)
Then that family has to pay for the suffering it's caused us.[CN] 他們家就該血血償 City of Heroes (2013)
Concealed the debt from stockholders and the board.[CN] 股東和董事會隱瞞了務。 The Wolverine (2013)
he left for good on behalf of almost 100 million debt this paper IOUs in any case can not be changed[CN] 他留給佳代將近100萬元的外 這一紙借條無論如何也是改變不了 My Life Changed When I Went to a Sex Parlor (2013)
So... how is the bond business, Mr. Carraway?[CN] 你的券生意如何,卡洛威先生? The Great Gatsby (2013)
Consolidate the funds and be ready to issue payment, Ms. Fuller.[JA] 僕らを雇おうとした男 [国を整理して] The Diabolical Kind (2014)
Which means somebody he owes money to is not happy.[JA] 権者は 嬉しくないでしょう Trial by Fire (2015)
My associates in Prague don't take kindly to people who welch on their debt.[JA] プラハの同僚は 受け入れない ウェルチの人達は 負 Provenance (2014)
He did great business, as it turned out. A real spirit of commerce.[CN] 很顯然,批發商做了個不錯的生意,當然那是批發商該做的(阿朗母親的商靠沙皇彩蛋一夜暴富) The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さい, sai] SCHULDEN [Add to Longdo]
[さいけん, saiken] Schuldschein [Add to Longdo]
務者[さいむしゃ, saimusha] Schuldner [Add to Longdo]
権者[さいけんしゃ, saikensha] Glaeubiger [Add to Longdo]
[こくさい, kokusai] Staatsschulden, Staatsanleihe [Add to Longdo]
[ふさい, fusai] -Schulden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top