Search result for

*เล็ม*

(162 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เล็ม,-เล็ม-, *เล็ม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทะเล็ม [V] nibble, See also: gnaw, bite, nip, peck, munch, Syn. และเล็ม, Example: ฝูงวัวควายเดินแทะเล็มหญ้าอยู่ตามทุ่งนา, Thai definition: กัดกินทีละน้อย
และเล็ม [V] nibble, See also: browse, Syn. เล็ม, แทะเล็ม, แทะ, Example: ฝูงวัวและเล็มหญ้าอยู่ตามชายทุ่ง
เก็บเล็ม    [V] save little by little, See also: collect, Syn. เก็บเล็กผสมน้อย, Example: เขาเป็นคนไม่ค่อยเครียด หนังสือก็ไม่ได้อ่านมากมาย แต่ชอบเก็บเล็มจากสิ่งที่มีคุณค่าในหนังสือ, Thai definition: ค่อยๆ เก็บทีละน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก็บเล็มก. ค่อย ๆ เก็บทีละน้อย.
เก็บเล่มก. รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้ว เรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์).
เข้าเล่มก. เรียงหน้าหนังสือให้เป็นลำดับเพื่อเย็บเป็นเล่ม เรียกว่า เข้าเล่มหนังสือ.
ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงามว. ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทำแล้วจะสำเร็จผล.
เย็บเล่มก. ใช้ด้ายหรือลวดเย็บแผ่นกระดาษเพื่อประกอบเข้าเป็นเล่ม.
เล็มก. เย็บริมชายผ้า เช่น เล็มผ้า
เล็มตัดแต่ริมหรือปลายทีละน้อย เช่น เล็มผม, เลือกเก็บหรือเด็ดทีละน้อย เช่น เล็มยอดกระถิน, เลือกเก็บแต่ผลที่เห็นว่าสุกหรือใช้ได้ เช่น เล็มมะม่วง, กัดกินทีละน้อย เช่น เด็กเล็มขนม แกะเล็มหญ้า, และเล็ม ก็ว่า.
เล็มล่าก. แสวงหาหญ้าได้แต่ทีละน้อย.
เล่มลักษณนามสำหรับเรียกสิ่งของบางชนิดที่มีลักษณะยาวเรียวอย่างมีด หอก พาย เข็ม เช่น มีดเล่มหนึ่ง เข็ม ๒ เล่ม, ใช้เรียกเกวียนหรือสมุดหนังสือว่า เล่ม ด้วย เช่น เกวียน ๒ เล่ม หนังสือ ๓ เล่ม สมุด ๔ เล่ม.
และเล็มก. กัดกินทีละน้อย เช่น เด็กและเล็มขนม แกะและเล็มหญ้า
และเล็มเลือกเก็บหรือเด็ดทีละน้อย เช่น และเล็มยอดตำลึง และเล็มยอดกระถิน
และเล็มเล็ม ก็ว่า.
กรรมวาจก(กำมะ-) น. ระเบียบของกริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกทำ, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทำหน้าที่เป็นกรรมการก คือ ผู้ถูกทำ, กริยาของประโยคกรรมต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมรับ, บางทีก็มีกริยานุเคราะห์ “ถูก” นำ และใช้หมายไปในทางไม่ดี เช่น เด็กถูกตี ถูกตี เป็นกริยา กรรมวาจก เด็กเป็นกรรมการก แต่บางทีก็ไม่ปรากฏกริยานุเคราะห์ “ถูก” เช่น หนังสือเล่มนี้แต่งดีมาก.
กระทู้ ๑หลัก เช่น ช้างพังพลายเป็นสัตว์มีคุณแล้วก็เป็นกระทู้ราชการสำหรับแผ่นดินสืบมา (ท้องตราโบราณ วชิรญาณรายเดือน เล่ม ๗), ประการหนึ่งปืนเป็นกระทู้การสงคราม (เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชครั้งกรุงธนบุรี ประชุมพงศ. ๒).
กริบ(กฺริบ) ก. ขริบ, ตัดเล็มด้วยกรรไกร เช่น กริบผม กริบชายผ้า, ตัดขาดโดยฉับไวและแนบเนียนด้วยความคม.
กลิ้ม(กฺลิ้ม) ก. เล็มหน้าผ้า, เย็บหน้าผ้าให้เป็นตะเข็บเพื่อมิให้ชายผ้าหลุดออก.
กังเวียนน. ขอบที่เป็นระบายของผ้าปกกระพองช้าง เช่น จัดพาดกังเวียนวาง ห่อได้ (ตำราช้างคำโคลง-วชิรญาณ เล่ม ๒๑).
กันไดน. หลักฐานที่ยึดถือ เช่น กรมธรรม์กันได (กฎหมาย เล่ม ๒).
เก็บผมก. เอาตะไกรเล็มผมให้เสมอกัน.
เกลี้ยงเกลาว. หมดจดหรือเรียบร้อย เช่น หน้าตาเกลี้ยงเกลา หนังสือเล่มนี้สำนวนเกลี้ยงเกลา.
เกวียน(เกฺวียน) น. ยานชนิดหนึ่ง มีล้อ ๒ ล้อ ใช้ควายหรือวัวเทียม, ลักษณนามว่า เล่ม
ใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมากนัก, พอ ๆ กัน เช่น รอ กับ คอย มีความหมายใกล้เคียงกัน หนังสือสองเล่มนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน.
ขริบ(ขฺริบ) ก. ตัดเล็มด้วยกรรไกร.
คนละต่างหากจากกัน ไม่ใช่อย่างเดียวกัน เช่น ผ้าคนละชนิด หนังสือคนละเล่ม.
คล่องมือว. ถนัดมือ, เหมาะกับมือ, เช่น มีดเล่มนี้ใช้คล่องมือ
คำนิยมน. ข้อความที่ผู้มีชื่อเสียงเขียนชื่นชมหนังสือเล่มนั้น อยู่ก่อนส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง.
งัว ๔น. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดหลายสกุล เช่น ในสกุล Triacanthus วงศ์ Triacanthidae, ในสกุล Monacanthus วงศ์ Monacanthidae, ในสกุล Balistes วงศ์ Balistidae, ในสกุล Anacanthus วงศ์ Anacanthidae มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ยยาว ๓๐ เซนติเมตร บางชนิดยาวได้ถึง ๗๕ เซนติเมตร ผิวหนังหยาบเหนียวหรือเป็นแผ่นกระดูกหนาเรียงติดต่อกัน ฟันเป็นแผ่น ใช้แทะเล็มหาอาหารตามแนวปะการังและพื้นท้องทะเล ก้านครีบหลังก้านแรกและครีบท้องเป็นแท่งกระดูกใหญ่คล้ายเขาสัตว์, บางชนิดมีชื่อเรียกว่า วัว หรือ กวาง.
งาสานน. เรียกพัดยศที่พื้นพัดสานด้วยงาช้าง เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี ว่า พัดงาสาน, ในสมัยโบราณ สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ที่ลงท้ายสร้อยราชทินนามว่า “คามวาสี อรัญวาสี” มีพัดยศ ๒ เล่ม พัดแฉกพื้นกำมะหยี่ปักด้วยทองและเงิน เป็นเครื่องหมายฝ่ายคามวาสี พัดงาสาน เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี.
ฉบบ(ฉะ-) น. แบบ, เล่มหนังสือ, เรื่อง.
ฉบับลักษณนามเรียกหนังสือเล่มหรือหนังสือเป็นแผ่นที่ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่ง ๆ เช่น จดหมาย ๓ ฉบับ สลากกินแบ่ง ๕ ฉบับ หนังสือสัญญา ๒ ฉบับ.
ชรเนียรก. ตัด, เล็ม, เช่น ชำเนียนชรเนียรเอมอร (สมุทรโฆษ).
ช้ำว. น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อย ๆ เช่น มะม่วงชํ้า, เป็นรอยจํ้า ๆ อย่างรอยฟกชํ้าดำเขียว, เรียกสิ่งที่ถูกใช้งานหรือถูกจับต้องบ่อย ๆ จนมีสภาพทรุดโทรม เช่น หนังสือเล่มนี้คนยืมไปใช้บ่อย ช้ำหมดแล้ว.
ดรรชนี ๓น. บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, ดัชนี ก็ใช้.
ดัชนี ๓น. บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, ดรรชนี ก็ใช้.
ต้นขั้วน. ส่วนต้นของใบเสร็จ เช็ค สลากกินแบ่ง เป็นต้น ที่ติดอยู่ในเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, หัวขั้ว ก็ว่า.
ตรีศูลน. ศัสตราประจำหัตถ์พระอิศวร มีลักษณะคล้ายใบหอกสั้นหรือพระขรรค์ ๓ เล่ม โคนร่วมอยู่ในด้ามเดียวกัน.
ตะไกร ๑(-ไกฺร) น. เครื่องมือสำหรับตัดโดยใช้หนีบ มี ๒ ขา, ลักษณนามว่า เล่ม, เขียนเป็น กรรไกร หรือ กรรไตร ก็มี.
ไต้น. เชื้อเพลิงสำหรับจุดให้สว่าง ทำด้วยไม้ผุคลุกน้ำมันยางหรือชัน ห่อด้วยเปลือกเสม็ดหรือเตยป่า เป็นต้น ทำเป็นเล่มยาว ๆ ใช้ตอกมัดเป็นเปลาะ ๆ หรือใส่กระบอก, ถ้ามัดตอนปลายด้านหนึ่งเป็นหาง เรียกว่า ไต้หาง, เรียกส่วนเนื้อของไต้ที่แบ่งเอามาใช้เป็นเชื้อไฟ หรือส่วนของไต้ที่จุดและเขี่ยให้ร่วงหล่นลงมาว่า ขี้ไต้.
ที่ไหนได้ว. อะไรได้, หาใช่เช่นนั้นไม่, คำใช้แสดงความประหลาดใจ ไม่พอใจ ปฏิเสธ หรือแย้ง เป็นต้น เช่น ก พูดว่า หนังสือเล่มนี้ราคาถึง ๑๐ บาทไหม ข ตอบว่า ที่ไหนได้ ตั้ง ๕๐ บาท.
เทียน ๑น. เครื่องตามไฟที่ฟั่นหรือหล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรงใจกลาง, ลักษณนามว่า เล่ม.
แทะก. เอาฟันหน้ากัดให้หลุดออกมาทีละน้อย ๆ, เล็มกินทีละน้อย ๆ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขาไม่ทำมาหากินคอยแต่แทะเงินเพื่อน ๆ.
บรรพ, บรรพ- ๑(บับ, บับพะ-) น. เล่ม, หมวด, ภาค, ตอน, กัณฑ์.
บัพน. เล่ม, หมวด, ภาค, ตอน, กัณฑ์.
โปตถกะ(โปดถะกะ) น. หนังสือที่เขียนหรือจาร, คัมภีร์หนังสือ, เล่มหนังสือ.
แผ่นพับน. แผ่นปลิวที่ให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องในการประชาสัมพันธ์ มักจัดข้อมูลเป็นหัวข้อและพับเป็นรูปเล่ม เช่น แผ่นพับวิธีป้องกันไข้หวัด แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ.
พรหมาสตร์(พฺรมมาด) น. ชื่อศรเล่มหนึ่งของพระราม.
พัดงาสานน. พัดยศที่พื้นพัดสานด้วยงาช้าง เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี, ในสมัยโบราณ สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ที่ลงท้ายสร้อยราชทินนามว่า “คามวาสี อรัญวาสี” มีพัดยศ ๒ เล่ม พัดแฉกพื้นกำมะหยี่ปักด้วยทองและเงิน เป็นเครื่องหมายฝ่ายคามวาสี พัดงาสาน เป็นเครื่องหมายฝ่ายอรัญวาสี.
ฟั่น ๑ก. คลึงสิ่งเป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเกลียวกัน เช่น ฟั่นด้าย, นำป่านหรือปอเป็นต้นมาตีเกลียวให้เป็นเชือก เรียกว่า ฟั่นเชือก, คลึงขี้ผึ้งที่มีไส้อยู่ภายในให้เป็นเล่มเทียน เรียกว่า ฟั่นเทียน.
มีดเสือซ่อนเล็บน. มีดขนาดเล็ก ใบมีดแบนเรียวปลายแหลม ยาวประมาณครึ่งฝ่ามือ ชุดหนึ่งมี ๒ เล่ม ด้ามมีดทำเป็นท่อนสี่เหลี่ยมยาว มีช่องสำหรับสอดใบมีดอีกเล่มหนึ่งสวนเข้าไปเก็บไว้ได้มิดชิด มีดทั้ง ๒ เล่มเมื่อสอดใบมีดเข้าไปในด้ามของกันและกันแล้ว แลดูเหมือนไม้สี่เหลี่ยมท่อนสั้น ๆ ใช้พกเป็นอาวุธ.
ยับย่อย, ยับเยินก. ถูกทำลาย, เสียหาย, เช่น เขาเล่นการพนันจนทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ยับย่อยหมด หนังสือยับเยินหมดทั้งเล่ม, ย่อยยับ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protoxylemโพรโทไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary xylemไซเล็มปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary xylemไซเล็มทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analemmaแอนาเล็มมา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
metaxylemเมทาไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
clip๑. เล็ม, ขริบ๒. สิ่งบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clipping๑. การเล็ม, การขริบ๒. ส่วนตัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
xylem fibreเส้นใยของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem mother cellเซลล์กำเนิดไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem parenchymaพาเรงคิมาของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem rayเนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylotomyกายวิภาคศาสตร์ของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylemไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem elementเซลล์ไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
internal phloem; intraxylary phloemโฟลเอ็มแทรกไซเล็ม [ปฐมภูมิ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intraxylary phloem; internal phloemโฟลเอ็มแทรกไซเล็ม [ปฐมภูมิ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
interxylary phloem; included phloemโฟลเอ็มแทรกไซเล็ม [ทุติยภูมิ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
included phloem; interxylary phloemโฟลเอ็มแทรกไซเล็ม [ทุติยภูมิ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tylose; tylosisส่วนยื่น [ไซเล็ม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tylosis; tyloseส่วนยื่น [ไซเล็ม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
clip๑. เล็ม, ขริบ ๒. สิ่งบันทึก, ๑. เล็ม, ขริบ ๒. สิ่งบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Lemnaเล็มนา [TU Subject Heading]
Palestine Questionปัญหาปาเลสไตน์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1947 ประเทศอังกฤษได้ขอให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ทำการประชุมสมัยพิเศษเพื่อพิจารณาปัญหาปาเลสไตน์ สมัชชาได้ประชุมกันระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 และที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับปาเลสไตน์ขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศ ซึ่งหลังจากที่เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในภาคตะวันออกกลาง ก็ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รายงานนี้ได้ตั้งข้อเสนอแนะรวม 12 ข้อ รวมทั้งโครงการฝ่ายข้างมาก (Majority Plan) และโครงการฝ่ายข้างน้อย (Minority Plan) ตามโครงการข้างมาก กำหนดให้มีการแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นรัฐอาหรับแห่งหนึ่ง รัฐยิวแห่งหนึ่ง และให้นครเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้ระบบการปกครองระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ดินแดนทั้งสามแห่งนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปสหภาพเศรษฐกิจ ส่วนโครงการฝ่ายข้างน้อย ได้เสนอให้ตั้งรัฐสหพันธ์ที่เป็นเอกราชขึ้น ประกอบด้วยรัฐอาหรับและรัฐยิว อันมีนครเยรูซาเล็มเป็นนครหลวงต่อมาในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 สมัชชาสหประชาชาติได้ประชุมลงมติรับรองข้อเสนอของโครงการฝ่ายข้างมาก ซึ่งฝ่ายยิวได้รับรองเห็นชอบด้วย แต่ได้ถูกคณะกรรมาธิการฝ่ายอาหรับปฏิเสธไม่รับรอง โดยต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐอาหรับแต่เพียงแห่งเดียว และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนยิวที่เป็นชนกุล่มน้อย อนึ่ง ตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้อำนาจอาณัติเหนือดินแดนปาเลสไตน์ สิ้นสุดลงและให้กองทหารอังกฤษถอนตัวออกไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1948 นอกจากนั้นยังให้คณะมนตรีภาวะทรัสตีของสหประชาชาติจัดทำธรรมนูญการปกครองโดย ละเอียดสำหรับนครเยรูซาเล็มจากนั้น สมัชชาสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติขึ้น ประกอบด้วยประเทศโบลิเวีย เช็คโกสโลวาเกีย เดนมาร์ก ปานามา และฟิลิปปินส์ ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมัชชา ส่วนคณะมนตรีความมั่นคงก็ได้รับการขอร้องให้วางมาตรการที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยว่า สถานการณ์ในปาเลสไตน์จักถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือไม่ และถ้าหากมีการพยายามที่จะใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงตามข้อมติของ สมัชชาเมื่อใด ให้ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ โดยอาศัยข้อ 39 ของกฎบัติสหประชาชาติเป็นบรรทัดฐาน [การทูต]
Debrideเล็มแผล [การแพทย์]
Debridementการเล็มแผล,การตัดเล็มเนื้อตายของบาดแผล,ตัดเนื้อตาย,การตัดขอบแผลให้เรียบ,ตัดเนื้อที่ตายออก,ตัดแต่งแผล,การผ่าตัดนำเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออก [การแพทย์]
xylemไซเล็ม, เนื้อเยื่อลำเลียง, เนื้อเยื่อของพืชชั้นสูงทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและเกลือแร่ ประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด คือ เทรคีด เวสเซล ไซเลมพาเรงคิมา และไซเลมไฟเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับรวมเล่ม[n. exp.] (chabap rūam lem) EN: collection ; anthology   FR: collection [f]
ช่างเย็บเล่ม[n. exp.] (chang yep lem) EN: bookbinder   
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้[xp] (kīokap nangseū lem nī) EN: about this book   FR: au sujet de ce livre ; à propos de ce livre
เล็ม[v.] (lem) EN: trim ; hem ; prune ; clip   FR: ourler ; tailler
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
เล่มนี่มีอะไร[xp] (lem nī mī arai) EN: what's inside this issue ?   FR: que trouve t-on dans ce magazine ? ; quel est le contenu de ce numéro ?
เล็มหนวดเครา[v. exp.] (lem nūat khrao) EN: trim one's moustache   
เล่มโปรด[n. exp.] (lem prōt) EN: preferred book   FR: livre préféré [m] ; livre favori [m] ; livre de chevet [m]
หนังสือเล่มนี้[n. exp.] (nangseū lem nī) EN: this book   FR: ce livre
โรงงานเย็บเล่ม[n. exp.] (rōng-ngān yep lem) EN: bookbinder's ; bookbinder's shop   FR: atelier de reliure [m]
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together   FR: compiler
สักเล่ม[n. exp.] (sak lem) EN: a copy   FR: un exemplaire
เย็บเล่ม[v. exp.] (yep lem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browse    [VT] เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
browse    [N] การเล็ม, See also: การและเล็ม
Calvary    [N] เนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน (ตั้งอยู่ใกล้เมืองเยรูซาเล็ม), Syn. Golgotha
clipper    [N] ผู้ที่ตัดหรือเล็ม
clipping    [N] การเล็มออก, Syn. trimming, cutting
clipping    [N] สิ่งที่ใช้ตัดหรือเล็ม
dress    [VT] ตัดแต่ง, See also: แต่ง, เล็ม (ขนหรือผม)
graze    [VI] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
graze    [VT] กินหญ้า, See also: เล็มหญ้า, Syn. feed, eat
Harlem    [N] ย่านหนึ่งของกรุงนิวยอร์กทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแมนแฮตตัน, See also: ฮาเล็ม
lop    [VT] ตัด (กิ่งไม้), See also: ลิด, เล็ม, Syn. cut
lop    [VI] ตัด (กิ่งไม้), See also: ลิด, เล็ม, Syn. cut, trim, chop
nip off    [PHRV] เล็ม, See also: ตัด
nibble    [VI] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble    [VT] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble    [N] การแทะ, See also: การเล็ม, การตอด, Syn. bite, snack
pasture    [VT] ปล่อยให้สัตว์เล็มหญ้า, Syn. graze, eat, feed
peck    [VT] จิก, See also: แทะ, เล็ม, Syn. pick at, poke at
prune    [VI] ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
prune    [VT] ตัดออก, See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด, Syn. clip, lop
peck at    [PHRV] เล็ม, Syn. nibble at, pick at
pick at    [PHRV] เล็ม, See also: เขี่ยเล่น, Syn. nibble at, peck at
prune away    [PHRV] ตัด, See also: เล็ม (ต้นไม้, กิ่งต้นไม้)
prune down    [PHRV] ตัด, See also: เล็ม (ต้นไม้)
prune from    [PHRV] ตัดออกจาก, See also: เล็มออก
prune of    [PHRV] ตัดลง, See also: ตัด, เล็ม
shear    [VI] ตัด, See also: ตัดขน, ตัดขนแกะ, โกน, เล็ม, Syn. cleave, shave, shorten, sever, Ant. lengthen
shear    [VT] ตัด, See also: ตัดขน, ตัดขนแกะ, โกน, เล็ม, Syn. cleave, shave, shorten, sever, Ant. lengthen
snick    [VT] เล็ม, Syn. clip, snip
snip    [VI] ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร, Syn. clip, snick
snip    [VT] ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร, Syn. clip, snick
shear away    [PHRV] ตัดออก, See also: เล็มออก, ฟันออก, Syn. sheer off
shear off    [PHRV] ตัดออก, See also: เล็มออก, ฟันออก, Syn. shear away
snip off    [PHRV] ตัดออก, See also: เล็มออก, ขริบ, Syn. cut off, slice off, strike off, swish off
top    [VT] เด็ดยอด, See also: ขลิบ, เล็ม, Syn. prune, amputate
trim    [VT] ตัด, See also: ตัดออก, ตัดทิ้ง, เล็ม, โกน
trimmer    [N] ผู้ขลิบ, See also: ผู้เล็ม, ผู้เลาะ
trimmings    [N] กิ่งไม้ที่ถูกเล็ม
trimness    [N] การตัดเล็ม
Zion    [N] เขาในเมืองเยรูซาเล็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค์
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
lop(ลอพ) {lopped,lopping,lops} v. ตัด,เล็ม,ตัดออก,ขจัดส่วนเกิน,ตัดหัว,ตัดแขนหรือส่วนอื่นออก. n. ส่วนที่ถูกตัดออก., See also: lopper n. ดูlop, Syn. cut,
nib(นิบ) {nibbed,nibbing,nibs} n. ปากนก,จะงอย,ปลายปากกา,ปลายแหลม vt. ซ่อมหรือขริบปลายแหลม,แทะหรือกัดอย่างเบา ๆ ,เล็มอย่างเบา ๆ, Syn. neb
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
passementerien. การตัดหรือเล็มผม เชือก สิ่งถักหรืออื่น ๆ ออก
pasture(พาส'เชอะ) n. ทุ่งเลี้งสัตว์ vt. (ให้) เล็มหญ้า
prune(พรูน) n. ลูกพลัมแห้ง,คนเง่า vt. ตัดกิ่ง,เล็มกิ่ง,สะสาง,ชำระ,ตัดลง,ตัดทอน,ขจัด,เอาทิ้งไป. vt. =preen (ดู), See also: prunable adj.
pruner(พรูน'เนอะ) n. มีดตัดเล็มกิ่งไม้,ผู้ตัดเล็มกิ่งไม้
pruning shearsn. กรรไกรตัดเล็มกิ่งไม้
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
trash(แทรช) n. ของเสีย,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสือไร้สาระ,กากอ้อย,ของสวะ,คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผิวขาวที่ยากจน. vt. เล็มกิ่ง,ตัดกิ่ง,เด็ดใบทิ้ง,ทำลายข้าวของ., Syn. stuff,waste,rags,nonsense,refuse ###A. trea
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้
truncate(ทรัง'เคท) vt. ตัด,เล็ม,ตัดยอด. adj. ซึ่งถูกตัดยอด,ด้วน,กุด, Syn. prune,shorten

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
clip(vt) ขลิบ,เล็ม,กลัด,หนีบ
graze(vi) เล็มหญ้า,กินหญ้า
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
shear(vt) เล็ม,ตัด,ฟั่น,ขจัด,กำจัด
snip(vt) เล็ม,ตัด,เจียน
trim(vt) ตกแต่ง,ขลิบ,เล็ม,เจียน,ทำให้เรียบ,ปรับ,ตั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バラバ[ばらば, baraba] (n) บารับบัส (Barabbas) นักโทษชาวยิวที่ชาวเยรูซาเล็มปล่อยตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์

Are you satisfied with the result?

Go to Top