ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perseverance

P ER2 S AH0 V IH1 R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perseverance-, *perseverance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perseverance(n) ความพยายาม, See also: ความมานะอุตสาหะ, ความมุ่งมั่น, Syn. stamina, endurance, fortitude, Ant. weakness, frailness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ, ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness, endurance

English-Thai: Nontri Dictionary
perseverance(n) ความเพียร, ความขยันหมั่นเพียร, ความบากบั่น, ความอุตสาหะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With perseverance and determined strokes, he had churned that cream into butter and hopped out.ด้วยความพยายามและอุตสาหะในการถีบตัวเอง มันได้ทำให้ครีมกลายเป็นเนย และโดดออกมาได้ Loving Annabelle (2006)
My perseverance paid off.เกี่ยวกับความสำเร็จของฉันที่ทำให้คนอื่นน้ำตาไหลได้เลยหล่ะ ? Episode #1.13 (2010)
But we do know that this vaccine is the result of the courage and perseverance of a remarkable few.แต่เราได้รู้ ว่าวัคซีนนี้คือผลของ.. ..ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น ของคนบางคน Contagion (2011)
It takes perseverance and a little insanity to get you all the way to New York but once we got there, even Mike was glad we went.มันต้องมุมานะ ผสมบ้าเล็กน้อย เพื่อพาเราไปถึงนิวยอร์ก แต่เมื่อเราไปถึง แม้แต่ไมค์ก็ดีใจที่เรามา Hecks on a Plane (2011)
To be with her again, I will have the perseverance of a bulldog.เพื่อจะได้อยู่กับเธออีกครั้ง ผมคงต้องสู้ตาย อย่างหมาบูลด๊อก Odd Thomas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perseveranceGreat works are perfumed not by strength but by perseverance.
perseveranceHis perseverance and diligence in his youth have made him what he is today.
perseveranceHis success came of long years of perseverance.
perseveranceI wondered at his perseverance.
perseverancePerseverance, as you know, is the key to success.
perseverancePerseverance is, among other things, necessary for success.
perseverancePerseverance, it is often said, is the key to success.
perseveranceRearing a child calls for perseverance.
perseveranceSuccess treads upon the heels of effort and perseverance.
perseveranceThe teacher said, Above all, what is necessary for success is perseverance.
perseveranceThe teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."
perseveranceWherever you may go, you can't succeed without perseverance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบากบั่น(n) perseverance, See also: assiduity, persistence, diligence, Syn. ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น, Example: ความบากบั่นทำให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอึด[khwām eut] (n) FR: endurance [ f ] ; ténacité [ f ] ; persévérance [ f ]
ความแข็งขัน[khwām khaengkhan] (n) EN: diligence ; constant ; perseverance
มานะ[māna] (n) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit  FR: persévérance [ f ] ; persistance [ f ] ; détermination [ f ] ; résolution [ f ]
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [ m ] ; effort [ m ] ; persévérance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERSEVERANCE P ER2 S AH0 V IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perseverance (n) pˌɜːʳsɪvˈɪəʳrəns (p @@2 s i v i@1 r @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毅力[yì lì, ㄧˋ ㄌㄧˋ, ] perseverance; willpower #14,240 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] perseverance #17,853 [Add to Longdo]
恒心[héng xīn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] perseverance #31,377 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauer { f }; Beharrlichkeit { f } | Beharrlichkeiten { pl }perseverance | perserverances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) { math } root; (4) { Buddh } indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) #3,528 [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n, vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) #13,939 [Add to Longdo]
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings [Add to Longdo]
堅忍[けんにん, kennin] (n, vs) perseverance [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na, n) indomitable perseverance; invincible fortitude [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P) [Add to Longdo]
根気よく;根気良く[こんきよく, konkiyoku] (adv) (See 根気) patiently; with perseverance [Add to Longdo]
性根[しょうね, shoune] (n) perseverance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perseverance \Per`se*ver"ance\ (p[~e]r`s[-e]*v[=e]r"ans), n. [F.
   pers['e]v['e]rance, L. perseverantia.]
   1. The act of persevering; persistence in anything
    undertaken; continued pursuit or prosecution of any
    business, or enterprise begun. "The king-becoming graces .
    . . perseverance, mercy, lowliness." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whose constant perseverance overcame
       Whate'er his cruel malice could invent. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Discrimination. [Obs.] --Sir J. Harrington.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) Continuance in a state of grace until it is
    succeeded by a state of glory; sometimes called {final
    perseverance}, and {the perseverance of the saints}. See
    {Calvinism}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Persistence; steadfastness; constancy; steadiness;
     pertinacity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perseverance
   n 1: persistent determination [syn: {doggedness},
      {perseverance}, {persistence}, {persistency}, {tenacity},
      {tenaciousness}, {pertinacity}]
   2: the act of persisting or persevering; continuing or repeating
     behavior; "his perseveration continued to the point where it
     was no longer appropriate" [syn: {perseverance},
     {persistence}, {perseveration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top