ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patch up

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patch up-, *patch up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patch up[PHRV] ซ่อมแซม
patch up[PHRV] รักษาแผล
patch up[PHRV] กลับมาเป็นมิตรกัน, Syn. make up, stitch up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patch upn. ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม,ปะติดปะต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They didn't patch up the hole.พวกเขาไม่ได้แพทช์ขึ้นหลุม. Oldboy (2013)
After he promised not to murder me, he asked me to patch up his leg.หลังจากที่สัญญาว่าจะไม่ฆ่าฉัน เขาก็ให้ฉันทำแผลที่ขาให้ Pandora (2012)
Bad news is I could not patch up things between you.ข่าวร้ายคือฉันแก้ปัญหาเรื่องระหว่างเธอไม่ได้ Home Economics (2009)
- We'll patch up the Irishman.- พวกเราต้องทำแผลให้คนไอริช The Pull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patch upApparently, they're trying to patch up their marriage.
patch upLet's patch up our argument.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend   FR: réparer
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røirāo) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony   

Japanese-English: EDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 patch up \patch` up"\ n.
   To mend by patching; to patch; -- also used figuratively; as,
   to patch up frayed relations bewteen parties.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patch up
   v 1: mend by putting a patch on; "patch a hole" [syn: {patch},
      {patch up}]
   2: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top