ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patch up

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patch up-, *patch up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patch up[PHRV] ซ่อมแซม
patch up[PHRV] รักษาแผล
patch up[PHRV] กลับมาเป็นมิตรกัน, Syn. make up, stitch up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patch upn. ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม,ปะติดปะต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We'll patch up the Irishman.- พวกเราต้องทำแผลให้คนไอริช The Pull (2008)
Bad news is I could not patch up things between you.ข่าวร้ายคือฉันแก้ปัญหาเรื่องระหว่างเธอไม่ได้ Home Economics (2009)
After he promised not to murder me, he asked me to patch up his leg.หลังจากที่สัญญาว่าจะไม่ฆ่าฉัน เขาก็ให้ฉันทำแผลที่ขาให้ Pandora (2012)
They didn't patch up the hole.พวกเขาไม่ได้แพทช์ขึ้นหลุม. Oldboy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patch upApparently, they're trying to patch up their marriage.
patch upLet's patch up our argument.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend   FR: réparer
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røirāo) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony   

Japanese-English: EDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 patch up \patch` up"\ n.
   To mend by patching; to patch; -- also used figuratively; as,
   to patch up frayed relations bewteen parties.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patch up
   v 1: mend by putting a patch on; "patch a hole" [syn: {patch},
      {patch up}]
   2: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top