ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-safeguard-

S EY1 F G AA2 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: safeguard, *safeguard*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safeguard(n) สิ่งป้องกัน, See also: สิ่งคุ้มกัน
safeguard(vt) ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, อารักขา, Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน, สิ่งป้องกัน, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน, คุ้มครอง, อารักขา, Syn. defense, precaution

English-Thai: Nontri Dictionary
safeguard(n) เครื่องป้องกัน, การพิทักษ์, ผู้อารักขา, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง
safeguard(vt) ป้องกัน, พิทักษ์, อารักขา, คุ้มกัน, คุ้มครอง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAFEGUARD S EY1 F G AA2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
safeguard (v) sˈɛɪfgaːd (s ei1 f g aa d)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safeguard \Safe"guard`\, n. [Safe = guard: cf. F. sauvegarde.]
   1. One who, or that which, defends or protects; defense;
    protection. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy sword, the safeguard of thy brother's throne.
                          --Granville.
    [1913 Webster]
 
   2. A convoy or guard to protect a traveler or property.
    [1913 Webster]
 
   3. A pass; a passport; a safe-conduct. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safeguard \Safe"guard`\, v. t.
   To guard; to protect. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 safeguard
   n 1: a precautionary measure warding off impending danger or
      damage or injury etc.; "he put an ice pack on the injury as
      a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard";
      "we let our guard down" [syn: {precaution}, {safeguard},
      {guard}]
   2: a document or escort providing safe passage through a region
     especially in time of war [syn: {safe-conduct}, {safeguard}]
   v 1: make safe
   2: escort safely

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top