ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-safeguard-

S EY1 F G AA2 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: safeguard, *safeguard*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safeguard(n) สิ่งป้องกัน, See also: สิ่งคุ้มกัน
safeguard(vt) ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, อารักขา, Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
safeguard against(vt) อุดช่องว่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well for one thing avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism.อย่าปักใจเชื่อง่าย ๆ ว่า แค่มีรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตย จะสามารถคุ้มครองชาติให้พ้นจากลัทธิเผด็จการได้ The Corporation (2003)
And we can let their sacrifice remind us that sometimes the very measures we put into place to safeguard our liberty become threats to liberty itself.ต่อความเสียสละของพวกเขา และมันจะเป็นสิ่งเตือนใจเรา.. ว่าบางครั้ง มาตราการมากมายที่เราวางไว้ Eagle Eye (2008)
If anything positive rose from the ashes of Raccoon City it's that security and safeguard standards have been elevated in order to avert any future calamities.ถ้าจะมีอะไรที่ต่อยอดมาจากเถ้าของแรคคูนซิตี้ล่ะก็ คงจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุร้าย Resident Evil: Degeneration (2008)
The "light" to safeguard against the darkness."แสงสว่าง" เพื่อปกป้องท่ามกลางความมืด Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
We got preliminary safeguards in place faster than we expected.เราจัดระบบป้องกันขั้นต้นเรียบร้อย เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะ Greatness Achieved (2008)
We already have safeguards in place to deal with Lincoln.พวกเรามีสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะตกลงกับลิงคอร์น The Mother Lode (2009)
Of course, my moral safeguards gave me pause at the necessary sacrifice.เพราะศีลธรรมที่ฉันมีไง ถึงได้มีการสละเท่าที่จำเป็นเท่านั้น Watchmen (2009)
With more safeguards than I can count, ของการป้องกันที่เราคำนวณ Sabotage (2010)
You think Graham murdered Cole to safeguard some property?คุณคิดว่าแกรแฮมฆ่าโคล เพื่องุบงิบสมบัติบางอย่าง มันอาจเป็นไปได้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
There are safeguards built inมันมีระบบป้องกันที่สร้างขึ้นไว้ Pathogen (2010)
No reason a truck rental agency would put any serious safeguards on their records.ไม่มีเหตุผลที่ที่นายหน้าให้เช่ารถบรรทุก จะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยไว้ในบันทึก Hello, Bandit (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAFEGUARD S EY1 F G AA2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
safeguard (v) sˈɛɪfgaːd (s ei1 f g aa d)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safeguard \Safe"guard`\, n. [Safe = guard: cf. F. sauvegarde.]
   1. One who, or that which, defends or protects; defense;
    protection. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy sword, the safeguard of thy brother's throne.
                          --Granville.
    [1913 Webster]
 
   2. A convoy or guard to protect a traveler or property.
    [1913 Webster]
 
   3. A pass; a passport; a safe-conduct. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safeguard \Safe"guard`\, v. t.
   To guard; to protect. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 safeguard
   n 1: a precautionary measure warding off impending danger or
      damage or injury etc.; "he put an ice pack on the injury as
      a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard";
      "we let our guard down" [syn: {precaution}, {safeguard},
      {guard}]
   2: a document or escort providing safe passage through a region
     especially in time of war [syn: {safe-conduct}, {safeguard}]
   v 1: make safe
   2: escort safely

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top