ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-greedy-

G R IY1 D IY0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: greedy, *greedy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greedy[ADJ] ซึ่งหิวกระหาย, See also: ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว, Syn. hungry, covetous, Ant. generous, unselfish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous

English-Thai: Nontri Dictionary
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not greedy. I'm only taking half.ฉันไม่โลภมากหรอก ขอแค่รึ่งเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You're too greedy.เจ้าเห็นแก่ตัวมาก. Return of the Condor Heroes (1983)
You greedy snake!เจ้าเฒ่าหัวงู! Mannequin (1987)
How greedy of him.วิธีโลภของเขา Princess Mononoke (1997)
Two American girls' lives ruined by a sleazy smuggler and the greedy cop in his pocket.ชีวิตสาวอเมริกันใสๆสองคนได้พังทลายลงไป โดยนักค้ายาผู้น่ารังเกียจ... ...และตำรวจผู้ละโมภอีกคนหนึ่ง Brokedown Palace (1999)
This boy here will do anything that greedy woman wantsพ่อหนุ่มนี่ ยอมทำทุกอย่างที่ ยัยแก่ละโมบต้องการ Spirited Away (2001)
When I was young and successful, I was greedy and foolish and now I'm left with no one, wrinkled and alone.ตอนที่ยังหนุ่ม ผมประสบความสำเร็จ เลยโลภแถมยังโง่มากด้วย ตอนนี้เลยไม่มีใคร ต้องหง่าวอยู่คนเดียว Love Actually (2003)
You greedy snob. You make me sick.เธอนี่งกชะมัดยาก ทำให้ผมรู้สึกเซ็งๆขึ้นมาแล้วนะ My Tutor Friend (2003)
Greedy.จอมตะกละ The Day After Tomorrow (2004)
If you get too obsessed with doing it right you become greedy and end up breaking itถ้าหากเธอมุ่งมั่น ที่จะทำให้สำเร็จจนเกินไป มันจะกลายเป็นความละโมบ และสุดท้ายเธอก็จะเสียมันไป Spygirl (2004)
I'm not greedy.ผมคงไม่ขอมากไป Formula 17 (2004)
We're tough. We're greedy. We're adoptable!พวกเราอึด พวกเราตะกละ พวกเรารับได้หมด! Madagascar (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greedyDon't be so greedy.
greedyDon't be so greedy or you'll wind up with nothing.
greedyDon't put your greedy hands on my money.
greedyGreedy cats are out for a fast buck.
greedyHe does not need to eat, he is just greedy.
greedyHe is selfish and greedy.
greedyShe was greedy for love.
greedyShylock is greedy, and what is worse, very stingy.
greedyThat proposal may be a way to kill two birds with one stone but we also have to be careful not to get greedy and spoil everything.
greedyThe greedy little child ate all the food.
greedyThe greedy man was by no means satisfied with the reward.
greedyThe roots of the plant are greedy for water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภมาก[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักได้[ADJ] greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
ละโมบ[ADJ] greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
โลภโมโทสัน[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Syn. โลภมาก, Example: ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย
หน้าเลือด[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
หน้าโลหิต[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเลือด[adj.] (nāleūat) EN: greedy   
หน้าโลหิต[adj.] (nā lōhit) EN: greedy   

CMU English Pronouncing Dictionary
GREEDY    G R IY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greedy    (j) grˈiːdiː (g r ii1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] greedy, #6,891 [Add to Longdo]
贪心[tān xīn, ㄊㄢ ㄒㄧㄣ, / ] greedy, #17,059 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefräßig {adj} | gefräßiger | am gefräßigstengreedy | more greedy | most greedy [Add to Longdo]
geldgierig {adj}greedy of money [Add to Longdo]
gierig; habgierig {adj} | gieriger; habgieriger | am gierigsten; am habgierigstengreedy | greedier | greediest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greedy \Greed"y\ (gr[=e]d"[y^]), a. [Compar. {Greedier}
   (-[i^]*[~e]r); superl. {Greediest}.] [OE. gredi, AS.
   gr[=ae]dig, gr[=e]dig; akin to D. gretig, OS. gr[=a]dag, OHG.
   gr[=a]tag, Dan. graadig, OSw. gradig, gr[*a]dig, Icel.
   gr[=a][eth]ugr, Goth. gr[=e]dags greedy, gr[=e]d[=e]n to be
   hungry; cf. Skr. g[.r]dh to be greedy. Cf. {Greed.}]
   1. Having a keen appetite for food or drink; ravenous;
    voracious; very hungry; -- followed by of; as, a lion that
    is greedy of his prey.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a keen desire for anything; vehemently desirous;
    eager to obtain; avaricious; as, {greedy} of gain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greedy
   adj 1: immoderately desirous of acquiring e.g. wealth; "they are
       avaricious and will do anything for money"; "casting
       covetous eyes on his neighbor's fields"; "a grasping old
       miser"; "grasping commercialism"; "greedy for money and
       power"; "grew richer and greedier"; "prehensile employers
       stingy with raises for their employees" [syn:
       {avaricious}, {covetous}, {grabby}, {grasping}, {greedy},
       {prehensile}]
   2: (often followed by `for') ardently or excessively desirous;
     "avid for adventure"; "an avid ambition to succeed"; "fierce
     devouring affection"; "the esurient eyes of an avid
     curiosity"; "greedy for fame" [syn: {avid}, {devouring(a)},
     {esurient}, {greedy}]
   3: wanting to eat or drink more than one can reasonably consume;
     "don't be greedy with the cookies"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top