ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-greedy-

G R IY1 D IY0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: greedy, *greedy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greedy[ADJ] ซึ่งหิวกระหาย, See also: ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว, Syn. hungry, covetous, Ant. generous, unselfish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous

English-Thai: Nontri Dictionary
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Being a greedy cocksucker, Walshy jumped on my offer to invest.ด้วยความที่เป็นคนโลภมากอยู่แล้ว วอลชี่กระโดดรับข้อเสนอการลงทุนของผม The Secret of Sales (2017)
He was greedy and rude, but he was still a healer.เขาโลภและกักขฬะ แต่ก็รักษาโรคได้ A Monster Calls (2016)
You greedy, greedy pig.แกนังหมูตะกละตะกราม Trolls (2016)
He was a douche bag, a dimwit, a greedy little treasure hunter with a fancy accent.เขามันพวกเส็งเคร็ง โง่เง่า หิวกระหายการล่าสมบัติ แต่งเติมเกินจริง เชิญนั่ง Sisters of Dinah (2015)
They're greedy and they'll do it again, and next time we're going to catch them in the act.พวกมันโลภจะตาย เดี๋ยวมันจะต้องทำอีก และคราวหน้าเราจะจับมันให้ได้คาหนังคาเขา The Sign of Three (2014)
You dumb, greedy bastards just brought extinction to yourself.คุณใบ้ไอ้โลภเพียงนำการสูญเสีย ให้กับตัวเอง Transformers: Age of Extinction (2014)
And I now take my place long side others greedy pitiful soul.และตอนนี้ฉันจะใช้สถานที่อื่น ๆ ยาวด้านข้างของฉัน จิตวิญญาณน่าสงสารโลภ Decline of an Empire (2014)
In one kingdom lived folk like you and me, with a vain and greedy king to rule over them.หนึ่งในอาณาจักรที่อาศัยอยู่ พื้นบ้านเช่นคุณและฉัน กับความไร้สาระและความโลภ กษัตริย์ที่ปกครองเหนือเขา Maleficent (2014)
So you think it's either the greedy wife, the angry son, or the shady business partner?คุณคิดว่าอาจจะเป็นได้ทั้งเมียจอมงก ลูกชายขี้โมโห หรือหุ้นส่วนธุรกิจสีเทา The Desert Rose (2013)
I bet your greedy ass would be so worked up about the prospect of losing your cash that you wouldn't catch it.ฉันพนันด้วยความตระหนี่ของนายเลยว่ามันได้ผลดีเกินคาด เกี่ยวกับโอกาสที่จะสูญเสียเงินของนาย ที่นายไม่มีวันได้จับมัน To'hajiilee (2013)
Well, I know some evidence that greedy asshole would never destroy.คือผมรู้ว่ามีหลักฐานบางอย่าง ที่ไอ้สารเลวหน้าเลือดนั่นไม่มีวันทำลายมัน To'hajiilee (2013)
They had to get greedy and spawn a whole new breed of monsters who feed on children without a thought.ยังจะโลภมาก สรัางอสูรกายสายพันธุ์ใหม่ ที่ดื่มเลือดเด็กได้โดยไม่คิดอะไร Ruh-Roh (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greedyDon't be so greedy.
greedyDon't be so greedy or you'll wind up with nothing.
greedyDon't put your greedy hands on my money.
greedyGreedy cats are out for a fast buck.
greedyHe does not need to eat, he is just greedy.
greedyHe is selfish and greedy.
greedyShe was greedy for love.
greedyShylock is greedy, and what is worse, very stingy.
greedyThat proposal may be a way to kill two birds with one stone but we also have to be careful not to get greedy and spoil everything.
greedyThe greedy little child ate all the food.
greedyThe greedy man was by no means satisfied with the reward.
greedyThe roots of the plant are greedy for water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภมาก[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักได้[ADJ] greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
ละโมบ[ADJ] greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
โลภโมโทสัน[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Syn. โลภมาก, Example: ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย
หน้าเลือด[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
หน้าโลหิต[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเลือด[adj.] (nāleūat) EN: greedy   
หน้าโลหิต[adj.] (nā lōhit) EN: greedy   

CMU English Pronouncing Dictionary
GREEDY    G R IY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greedy    (j) grˈiːdiː (g r ii1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] greedy, #6,891 [Add to Longdo]
贪心[tān xīn, ㄊㄢ ㄒㄧㄣ, / ] greedy, #17,059 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefräßig {adj} | gefräßiger | am gefräßigstengreedy | more greedy | most greedy [Add to Longdo]
geldgierig {adj}greedy of money [Add to Longdo]
gierig; habgierig {adj} | gieriger; habgieriger | am gierigsten; am habgierigstengreedy | greedier | greediest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greedy \Greed"y\ (gr[=e]d"[y^]), a. [Compar. {Greedier}
   (-[i^]*[~e]r); superl. {Greediest}.] [OE. gredi, AS.
   gr[=ae]dig, gr[=e]dig; akin to D. gretig, OS. gr[=a]dag, OHG.
   gr[=a]tag, Dan. graadig, OSw. gradig, gr[*a]dig, Icel.
   gr[=a][eth]ugr, Goth. gr[=e]dags greedy, gr[=e]d[=e]n to be
   hungry; cf. Skr. g[.r]dh to be greedy. Cf. {Greed.}]
   1. Having a keen appetite for food or drink; ravenous;
    voracious; very hungry; -- followed by of; as, a lion that
    is greedy of his prey.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a keen desire for anything; vehemently desirous;
    eager to obtain; avaricious; as, {greedy} of gain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greedy
   adj 1: immoderately desirous of acquiring e.g. wealth; "they are
       avaricious and will do anything for money"; "casting
       covetous eyes on his neighbor's fields"; "a grasping old
       miser"; "grasping commercialism"; "greedy for money and
       power"; "grew richer and greedier"; "prehensile employers
       stingy with raises for their employees" [syn:
       {avaricious}, {covetous}, {grabby}, {grasping}, {greedy},
       {prehensile}]
   2: (often followed by `for') ardently or excessively desirous;
     "avid for adventure"; "an avid ambition to succeed"; "fierce
     devouring affection"; "the esurient eyes of an avid
     curiosity"; "greedy for fame" [syn: {avid}, {devouring(a)},
     {esurient}, {greedy}]
   3: wanting to eat or drink more than one can reasonably consume;
     "don't be greedy with the cookies"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top