ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无耻

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无耻-, *无耻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无耻[wú chǐ, ˊ ㄔˇ, / ] without any sense of shame; unembarrassed; shameless, #9,810 [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ˊ ˊ ㄔˇ, / ] shameless, #122,748 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're in this together.[CN] 总不能无耻的一个人回家 The Front Line (2011)
So I had nothing to do, so I went to see who these peace necks were and to confirm my preconceived notion that they probably had rings in their noses and ears and dirty.[CN] 说在下午两点有一场有关非暴力抵制计划的讲座 about a program for nonviolent sanctions at two o'clock this afternoon. so I went to see 这帮厚颜无耻的和平主义者都是什么人 who these peace necks were How to Start a Revolution (2011)
So why did you go on so many of them? A shameless blackmail.[CN] 无耻的敲诈, 但主要是因为他想。 Smitty (2012)
You played me. Worse than the outlaws.[CN] 你在耍我, 比那些不法之徒还无耻 Hands (2011)
First you delude yourselves with false victory, then you have the audacity to send me a bill?[CN] 你们先是被虚假的胜利迷惑了 然后你们又厚颜无耻地给我账单? Fluttering Finger Mindslip (2011)
TEHRAN MARY: ... Carter and his administration shameful to talk about human rights.[CN] 卡特和他的政府无耻地谈人权 Argo (2012)
This is so ridiculous![CN] 你太无耻了! What to Expect When You're Expecting (2012)
Of all the corrupt?[CN] 这些无耻的败类 The Dark Knight Rises (2012)
Yes, the infamous Detective Fields. Am I under arrest?[CN] 是啊,无耻的费尔探长,我被捕了吗? The Raven (2012)
Miscreant![CN] 死混蛋 - 让我碰到你这个卑鄙无耻的小人了 Bad Po (2011)
That is such a bold-faced lie![CN] 这谎言太无耻了吧! What to Expect When You're Expecting (2012)
- Shame on you![CN] -你真无耻 Goltzius and the Pelican Company (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top