ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无耻

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无耻-, *无耻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无耻[wú chǐ, ˊ ㄔˇ, / ] without any sense of shame; unembarrassed; shameless, #9,810 [Add to Longdo]
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ ˊ ㄔˇ, / ] shameless, #122,748 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're the biggest backstabbing piece of crap I ever met.[CN] 你是我见过的最卑鄙无耻的小人 Anger Management (2003)
You off-the-reservation cocksucker![CN] 你这个无耻的浑蛋! Guy Walks Into a Psychiatrist's Office (2000)
He was a liar, a cheat, a show-off, a sneak and a troublemaker.[CN] 他偷拐抢骗,样样精通 外加厚颜无耻,一事无成 A Very Long Engagement (2004)
Cheeky madam![CN] 厚颜无耻的女人! Bend It Like Beckham (2002)
I still don't know what it was... that made me exploit Aunt Waad's kindness so shamelessly[CN] 我仍然不明白到底是什么让我这样 无耻地利用了华姨的善良母性 Jan Dara (2001)
I was so shameless to tell a girl I love...[CN] 我曾经玴颜无耻 向一个我曾相爱的女孩子 Dang nan ren bian cheng nu ren (2002)
Shame on you.[CN] 无耻 Spider-Man 2 (2004)
You worm! You turd![CN] 你这该死的臭虫、无耻小人 Rat Race (2001)
That was just a taste of the mayhem that occurred during tonight's brazen shootout that left at least four people dead.[CN] 这只是今晚无耻的枪战中 的一宗故意伤害案 今晚的枪战至少造成四人死亡 Blade: Trinity (2004)
We shall wipe the grins off their faces, mr.[CN] 我们应该把他们脸上的无耻笑容扒下来 Brehgert先生 Episode #1.4 (2001)
Where does he get the effrontery?[CN] 他是怎么这样厚颜无耻的? House Arrest (2000)
The rest of my fortune was lost to some rather unscrupulous characters, actually.[CN] 其他的财产都输掉了 是被一些无耻小人赢走的 The Mummy Returns (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top