ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -延-, *延*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yán wù, ㄧㄢˊ ㄨˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[延, yán, ㄧㄢˊ] to defer, to delay, to postpone; to extend, to prolong; surname
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  㢟 (chān ㄔㄢ) 
Etymology: [ideographic] A foot on the road 㢟 stopped in its tracks 丿,  Rank: 1,103

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán, ㄧㄢˊ, ] to prolong; to extend; to delay; surname Yan, #6,912 [Add to Longdo]
[yán cháng, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ, / ] to prolong; to extend; to delay, #4,174 [Add to Longdo]
[yán xù, ㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, / ] continue; last longer, #4,272 [Add to Longdo]
[yán shēn, ㄧㄢˊ ㄕㄣ, ] to extend; to spread, #5,097 [Add to Longdo]
[màn yán, ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, ] to extend; to spread, #6,971 [Add to Longdo]
[tuō yán, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ, ] to delay; to defer; procrastination, #9,970 [Add to Longdo]
[Yán ān, ㄧㄢˊ ㄢ, ] Yán'ān prefecture level city in Shǎnxī 陝西|陕西, communist headquarters during the war, #10,807 [Add to Longdo]
[yán chí, ㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] to delay; to postpone; to keep putting sth off, #10,988 [Add to Longdo]
[yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙, / ] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay, #11,561 [Add to Longdo]
[yán qī, ㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] to delay; to extend; to postpone, #12,703 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えんちょう, enchou] (n) ขยาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
期になる[えんきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก
長コード[えんちょうこーど, enchoukodo] (n ) ปลั๊กพ่วง, สายพ่วงปลั๊กไฟ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
びる[のびる, nobiru] Thai: ยืดออกไป
ばす[のばす, nobasu] Thai: เหยียด English: to stretch
ばす[のばす, nobasu] Thai: ยื่น
ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเวลาออกไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
々(P);;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
いて;て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]
いては[ひいては, hiiteha] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]
[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate [Add to Longdo]
びになる[のびのびになる, nobinobininaru] (exp) to be delayed [Add to Longdo]
[のべ, nobe] (n) (1) futures; (2) credit (buying); (3) stretching; (4) total; gross; (P) [Add to Longdo]
べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
べ金;[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
べ語数[のべごすう, nobegosuu] (n) total number of words used (in a text) [Add to Longdo]
べ紙[のべがみ, nobegami] (n) variety of high-quality, Edo-period paper [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want to extend my stay here for a few more days.2、3日滞在をばしたいのですが。
You may as well postpone your departure.あなたは出発をばしたほうがよい。
You have to put off your departure for England till next week.あなたは来週までイギリスへの出発を期しなければならない。
We postponed the event.イベントを期しました。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオール氏は歯医者へ行くのを期した。
May we therefore ask you for a two months' extension of credit?お支払いの期日を二ヶ月間長していただけませんでしょうか。
The game has been indefinitely postponed.ゲームは無期期になった。
Rather than putting off this meeting, why don't we just call it off?この会合を期するよりはむしろ中止してはどうですか。
This game was put off.この試合は期された。
The concert was held over till the following week because of the singer's illness.コンサートは、歌手が病気のため翌週までばされた。
For the moment, we want to postpone making a decision.さしあたり私たちは決定することを期したいと思う。
John Tel is expected to delay the release of its chip set until August.ジョンテル社はチップ・セットの発売を8月まで期する見込みだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we take them all only if the Austrians stop fighting. One side must stop.[CN] 战争一直在 A Farewell to Arms (1932)
We shall have to postpone the broadcast.[CN] 我们必需后广播 Foreign Correspondent (1940)
If we can hold them off till we get past Morsken... the frontier's a few miles beyond the station.[CN] 如果我们能拖他们 直到过了莫斯肯 边界就在车站不远处 The Lady Vanishes (1938)
- I kept them going as long as I could.[CN] 我已经尽量拖时间了 The 39 Steps (1935)
But you said that the Zone was the product of a superior civilisation... it must be boring too, all those laws, triangles, and no house spirits, and no God, that's for certain.[JA] "ゾーンは超文明の 長だ"ってー あなたが言ったわ あまり自信ないね Stalker (1979)
Rather than go painfully and slowly ...[JA] ゆっくりと引きばされる苦痛より And Then There Were None (1945)
Don't tell me it was the lumber that held you up.[CN] 木料! 不要和我说是木料拖 Bordertown (1935)
I'd say you'd be lucky to get through a day.[JA] 一日生きびるだけで 大変ね Chinatown (1974)
- Or postpone it. - You can't even postpone it.[JA] − あるいは、期だ − 期もできないよ Grand Prix (1966)
And we go into extra innings here, eh? Six to six![JA] いいね つまり長戦入りか 12 Angry Men (1957)
I take a long lunch hour.[JA] 昼休みをばします Chinatown (1974)
. ..on and on and on, row after row, gauge after gauge.[JA] ・・々と続く、今も次々に 計器は上がっているのだ Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ばす[のばす, nobasu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
びる[のびる, nobiru] verschoben_werden, sich_verzoegern, verlaengert_werden [Add to Longdo]
べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
べ坪[のべつぼ, nobetsubo] Gesamtflaeche [Add to Longdo]
べ坪数[のべつぼすう, nobetsubosuu] Gesamtflaeche [Add to Longdo]
[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]
[えんちょう, enchou] Verlaengerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top