Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ reduction แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


80 ผลลัพธ์ สำหรับ reduction  R IH0 D AH1 K SH AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -reduction-, *reduction*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
reduction(n) การลดลง, Syn. decrease, diminution, lowering, lessening
reductional(adj) ซึ่งลดลง
reductionism(n) ความเชื่อว่าสิ่งที่ซับซ้อนถูกอธิบายได้ด้วยส่วนย่อยๆที่ไม่ซับซ้อน

Hope Dictionary
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง, การย่อ, การทำให้หด, การทด, การทอน, การทำให้เจือจาง, การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์, การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร, การได้อิเล็กตรอนของสาร, การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...

Nontri Dictionary
reduction(n) การตัด, การบั่นทอน, การลด, การทอน, การสรุป, การย่อ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reduction๑. การลด๒. การทำให้กลับเข้าที่๓. การจับต่อ (กระดูกหัก)๔. การรีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reductionการลด, การลดจำนวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduction firingการเผาแบบไม่สมบูรณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduction formulaสูตรลดทอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reduction of capitalการลดทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduction of salaryการตัดเงินเดือน, การลดเงินเดือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduction, closedการทำให้กลับเข้าที่โดยไม่ผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduction, openการทำให้กลับเข้าที่โดยผ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reductionism; reductivismคตินิยมลดทอน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Reduction (Chemical)รีดักชัน(ทางเคมี), Example: การเพิ่มอิเล็กตรอนให้กับอะตอมหรือไอออนใน ปฏิกิริยาเคมี [สิ่งแวดล้อม]
reduction reactionปฏิกิริยารีดักชัน, ปฏิกิริยาเคมีที่ไอออน อะตอมหรือโมเลกุลของสารมีการรับอิเล็กตรอนหรือมีเลขออกซิเดชันลดลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Longdo Unapproved EN-TH
Reduction to Practice(n) การนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Andy, I make port-wine reductions all day. แอนดี้ ผมต้องเคี่ยวไวน์ผลไม้ทั้งวัน The Devil Wears Prada (2006)
He's gonna need a percutaneous reduction and internal fixation. เขาต้องการยาทางผิดหนัง และแผลในตัวผสานให้สนิท Love/Addiction (2007)
I write slogans for Weight-Not this weight reduction company that my sister runs. ฉันเขียนสโลแกนให้กับ Weight-Not ซึ่งเป็นสถาบันลดน้ำหนัก ที่พี่สาวฉันทำงานอยู่ Music and Lyrics (2007)
Her parents founded a weight reduction company that now her sister runs. พ่อแม่ของเธอ คนพบ บริษัทลดน้ำหนัก ซึ่งตอนนี้พี่สาวเธอดูแลอยู่ Music and Lyrics (2007)
It, uh... uh, we can treat it with... closed reduction and casting. เราสามารถรักษาได้โดย... ตัดบางส่วนออกและหล่อใหม่ All by Myself (2008)
Do you remember Karen Barnes, part of a 30-person reduction a few weeks back in Wichita? นายยังจำ คาเรน บานส์ ได้ไหม หนึ่งในการลดพนักงาน 30 คน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วในวิชิต้า Up in the Air (2009)
I hope to see at least a 25 to 35% reduction in tumor mass, something to tell me that the cancer has responded to the therapy. 25 ถึง 35% การลดลงของมวลเนื้องอก สิ่งที่บอกผมว่าโรคมะเร็ง มีการตอบสนองต่อการรักษา 4 Days Out (2009)
Now, we've isolated power to 40% of the operational weapons system, and it should be good enough to get us a read on our power reduction capability. ตอนนี้เราแยกพลังงาน ไป 40% ของระบบการดำเนินการขีปนาวุธ น่าจะดีพอให้เราอ่าน Earth (2009)
The aggression is most likely brought on by massive reductions in serotonin levels. ความเครียดในระดับเลเวลที่สูง พวกเราต้องการตำรวจ เพื่อมากำจัดไอ้ตัวบ้านี่ Daybreakers (2009)
We have witnessed and incredible reduction in violent crime communicable disease and discrimination. เราได้รับรู้และไม่น่าเชื่อว่า อาชญากรรมได้ลดลง ปัญหาสังคม โรคติดต่อ และการแบ่งชนชั้น Surrogates (2009)
But? A reduction in sentence. - แต่มีข้อแม้อะไร Episode #1.2 (2010)
Each team's hard work plus the reduction on departmental expense contributed to this earning... แต่ละทีมทำงานหนักบวกกับ การลดลงของ ค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก Ghost (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reductionA further reduction would make us go into the red.
reductionAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
reductionHe advocated reduction of taxes.
reductionI bought the car at a reduction of 10%.
reductionThe customer insisted on a price reduction because of defects in the product.
reduction"The reduction in obstetrician/gynecologists is a reflection of the decrease in births reducing need for medical care" ? Whoa!
reductionThey claimed credit for tax reduction.
reductionWe accept making a reduction in price of 5% if this will help you to develop a new market for our products.
reductionWe cannot offer a further price reduction under the current circumstances.
reductionWe hope to come to an accord with them about arms reduction.
reductionWe wish to advise you of the following price reductions.
reductionWe would ask you to give us a price reduction of 5%.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ส่วนลด(n) discount, See also: reduction, Example: ลูกค้าจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าเป็นจำนวน 15%, Count Unit: บาท, เปอร์เซ็นต์, Thai Definition: ส่วนที่หักจากจำนวนเงินที่เก็บมาได้หรือจากจำนวนที่ซื้อหรือที่ใช้ตามส่วนที่กำหนดไว้, ส่วนที่จะหักไว้จากจำนวนที่ซื้อหรือที่ใช้ตามส่วนที่กำหนดไว้ไม่คิดเงินเมื่อซื้อ
การทอน(n) reduction, See also: cut, slash, curtailment, shortness, Syn. การย่อ, การตัด, การลด, การตัดทอน, Ant. การเพิ่ม, Example: การทอนไม้ด้วยเลื่อยตัดมักใช้ลิ่มช่วยเพื่อให้ชักเลื่อยได้สะดวก, Thai Definition: การตัดหรือหั่นให้เป็นท่อน เช่น ทอนฟืน, การทำให้ลดลงหรือให้สั้นลง เช่น ทอนกำลัง ทอนอายุ, การหักจำนวนเงินตามราคาแล้วคืนส่วนที่เหลือไป เช่น ทอนเงิน ทอนสตางค์

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การบีบรัด[kān bīp-rat] (n) FR: coupe [ f ] ; réduction [ m ] ; schéma [ m ]
การลด[kān lot] (n) EN: cut ; decrease  FR: réduction [ f ] ; diminution [ f ]
การลดอัตราดอกเบี้ย[kān lot attrā døkbīa] (n, exp) EN: reduction of the interest rate
การลดกำลังคน[kān lot kamlang khon] (n, exp) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff  FR: réduction du personnel [ f ] ; réduction d'effectifs [ f ]
การลดความเครียด[kān lot khwām khrīet] (n, exp) EN: stress reduction  FR: diminution du stress [ f ]
การลดภาษี[kān lot phāsī] (n, exp) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut
การลดราคา[kān lot rākhā] (n, exp) EN: price reduction ; mark-down  FR: remise [ f ] ; rabais [ m ] ; ristourne [ f ]
การลดหย่อนภาษี[kān lotyǿn phāsī] (n, exp) EN: tax reduction
การปรับดอกเบี้ยลง[kān prap døkbīa long] (n, exp) EN: reduction of the interest rate  FR: baisse des taux d'intérêt [ f ]
การปรับลดค่าใช้จ่าย[kān prap lot khāchaijāi] (n, exp) EN: reduction in expenses

CMU Pronouncing Dictionary
REDUCTION R IH0 D AH1 K SH AH0 N
REDUCTIONS R IH0 D AH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
reduction (n) rˈɪdˈʌkʃən (r i1 d uh1 k sh @ n)
reductions (n) rˈɪdˈʌkʃənz (r i1 d uh1 k sh @ n z)

DING DE-EN Dictionary
Ermäßigung { f }; Verkleinerung { f }; Minderung { f }; Reduzierung { f }; Senkung { f }; Herabsetzung { f } | Ermäßigungen { pl }; Verkleinerungen { pl }; Minderungen { pl }; Reduzierungen { pl }; Senkungen { pl }; Herabsetzungen { pl } | schrittweise Reduzierungreduction | reductions | step-by-step reduction [Add to Longdo]
Erwerbsminderung { f }reduction in earning capacity [Add to Longdo]
Kinderermäßigung { f }reduction for children [Add to Longdo]
Kostenreduzierung { f }reduction of expenses [Add to Longdo]
Kostensenkung { f }reduction in costs [Add to Longdo]
Preisermäßigung { f }reduction of price [Add to Longdo]
Reduktionszone { f }reduction zone; smelting section [Add to Longdo]
Truppenreduzierung { f } [ mil. ]reduction of forces [Add to Longdo]
Unterkühlung { f }reduction of body temperature [Add to Longdo]
Untersetzungsgetriebe { n }reduction gear unit [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n, vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving [Add to Longdo]
ストレス解消[ストレスかいしょう, sutoresu kaishou] (n) stress reduction [Add to Longdo]
テレホーダイ[tereho-dai] (n) { comp } off-peak telephone call price reduction [Add to Longdo]
ノイズリダクション[noizuridakushon] (n) noise reduction [Add to Longdo]
パソコン減税[パソコンげんぜい, pasokon genzei] (n) { comp } PC tax reduction [Add to Longdo]
プライスダウン[puraisudaun] (n) reduction in price (wasei [Add to Longdo]
マイナスシーリング[mainasushi-ringu] (n) budget reduction (wasei [Add to Longdo]
リスク回避[りすくかいひ, risukukaihi] (n) risk aversion; risk reduction [Add to Longdo]
リダクション[ridakushon] (n) reduction [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
低価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction [Add to Longdo]
負荷軽減[ふかけいげん, fukakeigen] load reduction [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1255 seconds, cache age: 5.305 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม