Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ slash แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


67 ผลลัพธ์ สำหรับ slash  S L AE1 SH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -slash-, *slash*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
slash(sl) การฉี่
slash(vi) ฟัน, See also: ตัด, เฉือน, กรีด, เชือด, แทง, Syn. cut, incise, score
slash(vt) ฟัน, See also: ตัด, เฉือน, กรีด, เชือด, แทง, Syn. cut, incise, score
slash(vt) วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: กล่าวโจมตี, ตำหนิรุนแรง, Syn. scathe, lash
slash(vt) ตัดทอน, See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง, Syn. cut, decrese, Ant. increase
slash(n) รอยฟัน, See also: รอยเชือด, รอยกรีด, รอยแทง, รอยแผล, Syn. puncture, cut
slash(n) เส้นแบ่ง (สัญลักษณ์คือ / ), See also: เส้นทแยง, Syn. virgule
slash(n) การลดราคาอย่างมโหฬาร, See also: การตัดราคาอย่างมาก, Syn. decrease, cutback, lessening, Ant. increase, growth
slashing(adj) ร้ายแรง

Hope Dictionary
slash(สแลช) vt., vi., n. (การ) เฉือน, ฟัน, ฟันอย่างแรง, แทงอย่างแรง, หวด, สลัดแส้, เฆี่ยน, ตี, ตัดลง, ตัดราคา, ลดราคา, วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง, รอยฟันที่ลึก, การเย็บเป็นทางยาว, รอยฟัน, บาดแผลที่ฟัน, การตัด, การลด, การเปลี่ยนแปลง, ใบมีดโกน, มีดโกน, เครื่องตัด,
slashing(สแลช'ชิง) n. = slash (ดู) . adj. เฉียบแหลม, เจ็บแสบ, รุนแรง, ร้ายแรง, สาหัส, ดุเดือด, มากมาย, ใหญ่ยิ่ง., See also: slashingly adv.
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:

Nontri Dictionary
slash(n) การฟัน, การเฉือน, การหวด, การเฆี่ยน, การทำให้เจ็บแสบ
slash(vt) ฟัน, เฉือน, หวด, เฆี่ยน, ทำให้เจ็บแสบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was gonna cut right in, slash through, slashed right in, cut right through... มันก็จะตัดสิทธิในเฉือนผ่านตัดสิทธิในการตัดขวาผ่าน ... 12 Angry Men (1957)
What if some local farmer decides to slash and burn the entire basin? แล้วถ้าหากเกิดมีชาวบ้านแถวนี้ เข้ามาถากถางและเผามันจนหมดบาซินล่ะ? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You know, I got a good mind to slash you open right now. รู้มั้ย ฉันชักอยากจะเชือดแกทิ้งตรงนี้เลย Allen (2005)
Slash through all those regrets and fears and anything else that lives in the past or the future. ตัดผ่านทุกความเศร้าโศก ความหวาดกลัวพวกนั้น และอะไรก็ตามที่ยังคงอยู่ ในอดีตหรือว่าอนาดต Peaceful Warrior (2006)
If you get into a fight, slash your arm with this. ถ้าต้องสู้ กรีดแขนตัวเองด้วยไอ้นี่ Art of Fighting (2006)
My job is to help you slash past every defense, every excuse, every, "why don't you meet my friend" trick that they're gonna throw at you. หน้าที่ของผมคือช่วยคุณ ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางทุกอย่าง ทุกข้ออ้าง ทุกมุข "ทำไมคุณไม่มารู้จักเพื่อนฉันล่ะ" ที่พวกเธอจะโยนใส่คุณ 52 Pickup (2008)
I stalk people and slash open their skulls. ผมเดินย่องไปหาผู้คน แล้วถลกหนังหัวเขา Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Oh, yes, the waitress slash actress with the unresolved father issues. ได้สิ สาวเสิร์ฟ-นักแสดง ที่มีปัญหาคั่งค้างเรื่องพ่อ The Maternal Congruence (2009)
It's just great news, you know, because, listen, I could be your second in command slash personal assistant. โอ้ นี่คือข่าวดีของฉัน เพราะว่า ฟังนะ ฉันเป็นไม้สองให้นายได้ ผู้ช่วยส่วนตัว ประมาณนั้น Chuck Versus the Other Guy (2010)
What are you gonna do, you gonna slash thin air until you hit something? นายทำอะไร นายจะฟันอากาศ จนพบอะไรบางอย่าง? Caged Heat (2010)
And the slash extended 1.5 meters, performed in one, smooth movement. แล้วกรีดมีดลงไป รัศมีราว ๆ 1.5 เมตร กรีดลากลงไปทีเดียว อย่างไหลลื่น The Bones That Weren't (2010)
Slash the prices. ลดราคากระหน่ำ Chuck Versus the Ring: Part II (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slashJapanese corporations are slashing their capital spending programs.
slashThe Federal Reserve slashed interest rates.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฉะ(v) slash, See also: chop, hack, cut, hit, Syn. ฟัน, Example: ลุงก้มหน้าก้มตาฉะมะพร้าวไม่หยุดพัก เพราะยังเหลือมะพร้าวกองอยู่เป็นภูเขา, Thai Definition: ฟันลงไป
ทอน(v) slash, See also: cut, reduce, Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ตักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย, Ant. เพิ่ม, เติม, Example: คณะกรรมาธิการพิจารณาทอนงบประมาณปี 2538 ลงอีก, Thai Definition: ตัดหรือหั่นให้เป็นท่อน, ทำให้ลดลงหรือให้สั้นลง
กรีดเลือด(v) draw blood, See also: slash, cut, Syn. กรีด, Example: ผู้หญิงคนนั้นกรีดเลือดประชดสามี
ตัดงบประมาณ(v) cut the budget, See also: slash the budget, Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ, หักงบ, Example: รัฐบาลนี้ต้องตัดงบประมาณเพื่อจะได้กู้เงินไอเอ็มเอฟต่อไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
เชือด[cheūat] (v) EN: cut ; carve ; slash ; slice  FR: trancher ; sectionner
เฉือน[cheūoen] (v) EN: slice ; cut ; carve ; slash  FR: couper ; trancher ; entailler
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
หั่น[han] (v) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash  FR: couper ; découper
หั่นงบประมาณ[han ngoppramān] (v, exp) EN: slash the budget  FR: sabrer dans le budget
เครื่องหมายทับ[khreūangmāi thap] (n, exp) EN: « » ; backslash  FR: « » ; antislash [ m ] ; barre oblique inverse [ f ]
ไร่เลื่อนลอย[rai leūoenløi] (n, exp) EN: swidden field ; swidden agriculture ; slash-and-burn agriculture
ตัดงบประมาณ[tat ngoppramān] (v, exp) EN: slash the budget

CMU Pronouncing Dictionary
SLASH S L AE1 SH
SLASHED S L AE1 SH T
SLASHER S L AE1 SH ER0
SLASHES S L AE1 SH IH0 Z
SLASHING S L AE1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
slash (v) slˈæʃ (s l a1 sh)
slashed (v) slˈæʃt (s l a1 sh t)
slashes (v) slˈæʃɪz (s l a1 sh i z)
slashing (v) slˈæʃɪŋ (s l a1 sh i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
割伤[gē shāng, ㄍㄜ ㄕㄤ, / ] slash, #53,956 [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, ] slash [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
スラッシャーフィルム[surassha-firumu] (n) slasher film [Add to Longdo]
スラッシュ[surasshu] (n, vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction) [Add to Longdo]
バックスラッシュ[bakkusurasshu] (n) backslash (character) [Add to Longdo]
リスカ[risuka] (n, vs) (abbr) wrist cutting; slashing one's wrists [Add to Longdo]
リストカット[risutokatto] (n, vs) wrist cutting; slashing one's wrists [Add to Longdo]
火田[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture [Add to Longdo]
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
袈裟切り;袈裟斬り[けさぎり, kesagiri] (n) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
斬撃[ざんげき, zangeki] (n, vs) slash; slashing attack [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] (n) oblique line; forward slash [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
円記号[えんきごう, enkigou] yen sign, back slash [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1188 seconds, cache age: 22.661 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม