prejudic แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


87 ผลลัพธ์ สำหรับ prejudic
ภาษา
หรือค้นหา: -prejudic-, *prejudic*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
without prejudice(n, prep) โดยไม่มีความลำเอียง

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
prejudice(n) ความลำเอียง, See also: อคติ, Syn. bias, unfairness, Ant. impartiality, tolerance
prejudice(vt) ทำให้มีอคติ, See also: ทำให้ลำเอียง
prejudice(vt) ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้เป็นผลร้าย
prejudicial(adj) ที่เป็นผลร้าย, See also: ที่ทำให้เสียหาย, Syn. unjust, unfavorable, biased
prejudice against(phrv) ทำให้มีอคติกับ, See also: ทำให้ไม่ชอบ

Hope Dictionary
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ, ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน, ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล, ความเสียหาย, ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ, ทำให้เสียหาย, ละเมิด, เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias, partiality
prejudicial(เพรจจะดิช'เชิล) adj. เป็นผลร้าย, ทำให้เสียหาย, ไม่เป็นผลดี, ทำให้เสียเปรียบ., See also: prejudicialness n., Syn. detrimental

Nontri Dictionary
prejudice(n) ความลำเอียง, ความรังเกียจเดียดฉันท์, อุปาทาน, ความเสียหาย
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง, ซึ่งอคติ, เป็นผลร้าย, เป็นอุปาทาน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prejudice๑. ความเสื่อมเสีย๒. ความเดียดฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudiceความเดียดฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prejudice the rightทำให้เสื่อมเสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudice, classความเดียดฉันท์ทางชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Prejudicesอคติ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
prejudice(n) ความรู้สึกไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผล (โดยมากมักเกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว ฯลฯ), อคติ
prejudiceกระทบ
prejudiceผลกระทบ

WordNet (3.0)
prejudice(v) disadvantage by prejudice
prejudice(v) influence (somebody's) opinion in advance, Syn. prepossess
prejudicial(adj) tending to favor preconceived ideas, Syn. prejudicious

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Prejudicacy

n. Prejudice; prepossession. [ Obs. ] Sir. H. Blount. [ 1913 Webster ]

Prejudical

a. Of or pertaining to the determination of some matter not previously decided; as, a prejudical inquiry or action at law. [ 1913 Webster ]

Prejudicant

a. [ L. praejudicans, p. pr. ] Influenced by prejudice; biased. [ R. ] “ With not too hasty and prejudicant ears.” Milton. [ 1913 Webster ]

Prejudicate

v. i. To prejudge. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

Prejudicate

a. [ L. praejudicatus, p. p. of praejudicare to prejudge; prae before + judicare to judge. See Judge. ] 1. Formed before due examination. “Ignorance and prejudicate opinions.” Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

2. Biased by opinions formed prematurely; prejudiced. “Prejudicate readers.” Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Prejudicate

v. t. [ imp. & p. p. Prejudicated p. pr. & vb. n. Prejudicating. ] [ Cf. Prejudge. ] To determine beforehand, especially to disadvantage; to prejudge. [ 1913 Webster ]

Our dearest friend
Prejudicates the business. Shak. [ 1913 Webster ]

Prejudicately

adv. With prejudice. [ 1913 Webster ]

Prejudication

n. 1. The act of prejudicating, or of judging without due examination of facts and evidence; prejudgment. [ 1913 Webster ]

2. (Rom. Law) (a) A preliminary inquiry and determination about something which belongs to a matter in dispute. (b) A previous treatment and decision of a point; a precedent. [ 1913 Webster ]

Prejudicative

a. Forming a judgment without due examination; prejudging. Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

Prejudice

n. [ F. préjudice, L. praejudicium; prae before + judicium judgment. See Prejudicate, Judicial. ] 1. Foresight. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Naught might hinder his quick prejudize. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. An opinion or judgment formed without due examination; prejudgment; a leaning toward one side of a question from other considerations than those belonging to it; an unreasonable predilection for, or objection against, anything; especially, an opinion or leaning adverse to anything, without just grounds, or before sufficient knowledge. [ 1913 Webster ]

Though often misled by prejudice and passion, he was emphatically an honest man. Macaulay. [ 1913 Webster ]

3. (Law) A bias on the part of judge, juror, or witness which interferes with fairness of judgment. [ 1913 Webster ]

4. Mischief; hurt; damage; injury; detriment. Locke. [ 1913 Webster ]

England and France might, through their amity,
Breed him some prejudice. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Prejudgment; prepossession; bias; harm; hurt; damage; detriment; mischief; disadvantage. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I'm prejudiced. ฟังนะ ผมมีอคติ Basic Instinct (1992)
She's prejudiced against Italians. เธอต่อต้านชาวอิตาลี Goodfellas (1990)
I can't believe this. A Jew broad, prejudiced against Italians. ฉันไม่อยากจะเชื่อ สาวยิวต่อต้านหนุ่มอิตาลี Goodfellas (1990)
You seem prejudiced against the sight-challenged. ดูเหมือนว่าพี่ชายท่านนี้มี ความประทับใจกับคนใส่แว่นเป็นพิเศษนะ Kung Fu Hustle (2004)
You're prejudiced 'cause she's American. ทอมกับโนล่าเขามีความสุขดี แม่เอาแต่ตั้งแง่ว่าเธอเป็นคนอเมริกัน Match Point (2005)
That's prejudiced! หยาบคาย! Episode #1.1 (2006)
"... partial, prejudiced, absurd." "... ลำเอียง อติ ไร้สาระ" Becoming Jane (2007)
You are prejudiced against me because I am a Christian. แกรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหน Burning House of Love (2008)
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail. ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ Law Abiding Citizen (2009)
It could be hard... once the prosecutor has prejudiced opinion. มันอาจจะยาก.. ที่อัยการจะมีความเห็นแบบ ไม่เข้าข้างใคร The Case of Itaewon Homicide (2009)
Please don't think I'm prejudiced. อย่าคิดว่าฉันอคติล่ะ.. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
-You're a mean, prejudiced old control freak. แม่มันคนใจแคบ มีอคติ แล้วก็ผิดปกติ Evil Is Going On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prejudicAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
prejudicEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
prejudicEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
prejudicEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
prejudicHe had a prejudice against women drivers.
prejudicHe has a prejudice against jazz.
prejudicHe has a prejudice against Jews.
prejudicHe is not a person who has strong racial prejudice.
prejudicHe is prejudiced against her.
prejudicHe will never get anywhere with that prejudiced idea.
prejudicHis action sprang from prejudice.
prejudicHis opinion is free from prejudice.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อคติ(n) prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai Definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)
ภยาคติ(n) prejudice, See also: prejudice because of fear, Example: พฤติกรรมที่เขาทำอยู่นี้เป็นผลมาจากภยาคติของตัวเอง, Thai Definition: การลำเอียงอันเกิดจากความกลัว, Notes: (บาลี)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
โอนเอียง[ōn-īeng] (v) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [ m ] ; idée préconçue [ f ] ; conviction [ f ]
ยุติธรรม[yuttitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable  FR: juste ; impartial ; équitable

CMU Pronouncing Dictionary
prejudice
prejudiced
prejudices
prejudicial
prejudicing

Oxford Advanced Learners Dictionary
prejudice
prejudiced
prejudices
prejudicial
prejudicing

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
偏见[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] prejudice #14,154 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
偏見[へんけん, henken] (n) prejudice; narrow view; (P) #13,544 [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice #14,524 [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n, adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people [Add to Longdo]
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0428 seconds, cache age: 7.73 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม