biased แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


29 ผลลัพธ์ สำหรับ biased
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -biased-, *biased*, bias, biase

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
biased(adj) ที่ซึ่งลำเอียง, Syn. prejudiced, Ant. unbiased, unprejudiced

Hope Dictionary
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed

Nontri Dictionary
biased(adj) ลำเอียง, เอนเอียง
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biased estimatorตัวประมาณค่าเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Biased Selectionการมีอคติในการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your biased Grand Teacher taught her more than this. อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
He's attempting to pass off a biased notion as a fact. เขาพยายามบิดเบือนความ คิดส่วนตัวให้เป็นความจริง The Case of Itaewon Homicide (2009)
Yes, it's crossed my mind some of my old colleagues might see it that way just as you're clearly aware that biased journalism sells more magazines. ...ต้องมีพรรคพวกบางคน ที่คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน... ...เหมือนที่คุณเอง ก็รู้แก่ใจว่าสื่อที่เลือกข้าง... จะทำยอดขายได้มากกว่า Watchmen (2009)
I've been speaking to various black citizens who allege that your tests are biased towards white people and Orientals. ฉันได้พูดคุยกับคนผิวสีหลายๆ คน ซึ่งกล่าวหาว่าคุณออกข้อสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิวขาวและชาวเอเชีย Bad Teacher (2011)
Yeah, and you're not biased or anything. แหม ไม่ค่อยลำเอียงเท่าไหร่เลยเนอะ Do Not Go Gentle (2012)
In my admittedly biased opinion, that is an oversight. \ Infamy (2012)
If I were, it would only be to protect Waldorf Designs from your biased opinion of me, which is based on nothing but good, clean high school fun. ถ้าฉันโกหก มันก็เพียงแค่ ปกป้อง Waldorf Designs จากความคิดเห็นลำเอียงของเธอที่มีต่อฉัน มันไม่ขึ้นอยู่กับอะไร\ แต่ก้ดี ทำความสะอาดโรงเรียนสนุกดี High Infidelity (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biasedAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
biasedHe's biased against Christianity.
biasedShe is very biased against abstract painting.

CMU Pronouncing Dictionary
biased

Oxford Advanced Learners Dictionary
biased

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[pì, ㄆㄧˋ, ] biased; low; rustic; secluded #21,254 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
einseitig; parteiisch { adj } | jdn. einseitig informierenbiased | to give sb. biased information [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
曲論[きょくろん, kyokuron] (n, vs) biased argument; biassed argument; sophistry; specious argument [Add to Longdo]
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P) [Add to Longdo]
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed) [Add to Longdo]
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]
僻書[へきしょ, hekisho] (n) biased writing; biassed writing [Add to Longdo]
偏する[へんする, hensuru] (vs-s, vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided [Add to Longdo]
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r, vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0379 seconds, cache age: 2.129 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม