partiality แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


49 ผลลัพธ์ สำหรับ partiality
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -partiality-, *partiality*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
partiality(n) ความอยุติธรรม, See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม, Syn. favourable bias

Hope Dictionary
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน, ความไม่สมบูรณ์, ความลำเอียง

Nontri Dictionary
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partialityความลำเอียง [ ดู bias ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
partiality(n) an inclination to favor one group or view or opinion over alternatives, Syn. partisanship, Ant. impartiality
fondness(n) a predisposition to like something, Syn. fancy, partiality

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Partiality

n. [ Cf. F. partialité. ] 1. The quality or state of being partial; inclination to favor one party, or one side of a question, more than the other; undue bias of mind. [ 1913 Webster ]

2. A predilection or inclination to one thing rather than to others; special taste or liking; as, a partiality for poetry or painting. Roget. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains. ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
Partially denuded bone remaining. This was no boat accident. มืกระดูกโผล่ให้เห็นบางล่วน นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
Discovery has been partially revived. ดิสคัเฟอรีที่ได้รับการฟื้นฟู บางส่วน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour. ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ Nothing to Lose (1997)
I wouldn't have the heart to just cut down something if it wasn't partially mine, which, of course, it was. ชั้นไม่สนหรอกว่าจะตัดต้นมะเดื่อของใคร ซึ่งจริงๆมันก็เป็นของชั้น # เสียงเพรียก # American Beauty (1999)
Actually, I'm kind of partial to dancing'. Me and this gal-- ที่จริงผมนิยมการเต้นรำ มีผู้หญิงบอก... The Legend of Bagger Vance (2000)
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm. พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ Episode #1.5 (1995)
Partially polarized moving pulses, amplitude modulated. We're locked. บางส่วนพัเคลื่อนไหว ขั้วกว้างมอดูเลต Contact (1997)
Me, I'm sort of partial to the penguins. ชั้นคนหาบางส่วนของนกเพนกวิ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
'They were partial prints that trace back to Treadstone.' (รอยนิ้วมือทำให้สาวไปถึงเทรดสโตน พวกนั้นถึงรู้ว่าเป็นคุณ) The Bourne Supremacy (2004)
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen. ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส Mean Girls (2004)
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition. อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partialityHe shows partiality to no one in particular.
partialityTeachers should treat all their students without partiality.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความลำเอียง(n) partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai Definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความเอนเอียง(n) partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
โมหาคติ(n) delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai Definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)
อยุติธรรม(n) injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai Definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
ความเป็นกลาง[khwām penklāng] (n) EN: neutrality ; impartiality  FR: neutralité [ f ] ; impartialité [ f ]
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [ f ]
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [ f ] ; impartialité [ f ]
โทสาคติ[thōsakhati] (n) EN: partiality due to anger
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [ m ] ; idée préconçue [ f ] ; conviction [ f ]
ยุติธรรม[yutitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: fair-play [ m ]
ยุติธรรม[yuttitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: justice [ f ] ; fair-play [ m ] ; impartialité [ f ] ; équité [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
partiality

Oxford Advanced Learners Dictionary
partiality

DING DE-EN Dictionary
Vorliebe { f }; Schwäche { f } (für) | Vorlieben { pl }partiality (for) | partialities [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
平等[びょうどう, byoudou] (adj-na, adj-no, n) equality; impartiality; evenness; (P) #7,436 [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) #8,463 [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na, n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na, n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na, n, adj-no) impartiality; fair play [Add to Longdo]
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.4815 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม