Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ lop แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


95 ผลลัพธ์ สำหรับ lop  L AA1 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -lop-, *lop*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., Syn. flip-flop
colophon(n) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
lop(vt) ตัด (กิ่งไม้), See also: ลิด, เล็ม, Syn. cut
lop(vi) ตัด (กิ่งไม้), See also: ลิด, เล็ม, Syn. cut, trim, chop
lop(n) ส่วนที่ถูกตัดออก
lop(adj) ยาน, See also: ห้อย
lop(vi) ห้อยย้อย, Syn. droop
lope(n) การวิ่งเร็วอย่างสบายๆ
lope(vi) วิ่งเร็วอย่างสบายๆ, Syn. trot, jog
loppy(adj) ห้อย, See also: หย่อน, Syn. drooping
lop off(phrv) ตัดออก, Syn. lop away
lop away(phrv) ตัดออก, Syn. lop off

Hope Dictionary
lop(ลอพ) { lopped, lopping, lops } v. ตัด, เล็ม, ตัดออก, ขจัดส่วนเกิน, ตัดหัว, ตัดแขนหรือส่วนอื่นออก. n. ส่วนที่ถูกตัดออก., See also: lopper n. ดูlop, Syn. cut
lop-eared(ลอพ'เอียร์ดฺ) adj. ซึ่งมีหูยาน
lope(โลพ) { loped, loping, lopes } vi., n. (การ) วิ่งเหยาะย่าง, สาวเท้ายาว ๆ vt. ทำให้ (ม้า) วิ่งเหยาะย่าง, Syn. bound, gallop
loper(โล'เพอะ) n. ผู้เยาะย่าง, ผู้สาวเท้ายาว
lopsided(ลอพ'ไซ'ดิด) adj. เอียงข้าง, หนักไม่เท่ากัน, ไม่สมดุล, ไม่สมมาตร., See also: lopsidedness n. ดูlopsided, Syn. unsymmetrical, uneven, askew
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
allopath(แอล' โลพาธ) n. ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติ allopathy, Syn. allopathist
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
allophane(แอล' โลเฟน) n. แร่ชนิดหนึ่งเป็น anhydrous silicate ของอะลูมิเนียม
alloplasiaการแทนที่ของเซลล์ธรรมดาด้วยแบบของเซลล์อย่างอื่นในเนื้อเยื่อ

Nontri Dictionary
lop(vi) ห้อย, ยาน, ย้อย
lop(vt) ตัดออก, ตัดกิ่ง, ลิดกิ่ง
lope(vi) ก้าวยาวๆ, สาวเท้ายาวๆ
lopsided(adj) เอียง, โงนเงน, ลำเอียง, ไม่สมดุล
antelope(n) ละมั่ง
cellophane(n) กระดาษแก้ว
cyclopaedia(n) สารานุกรม
cyclopedia(n) สารานุกรม
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว
develop(vi) พัฒนา, ก้าวหน้า, เจริญ, ล้างรูป, ล้างฟิล์ม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loping idle; rolling idleเดินเบาไม่สม่ำเสมอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lopolithหินอัคนีรูปฝักบัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Lopeก้อน [การแพทย์]
Loperamideโลเพอร์ราไมด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll lop off her pretty little head. ฉันจะตัดหัวเล็กๆน่ารักๆของนังนี่ออก Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คอน(adj) lopsided, See also: unbalanced, askew, Thai Definition: หนักข้างหนึ่ง เบาข้างหนึ่ง
ลพบุรี(n) Lop Buri, Syn. จังหวัดลพบุรี
กระเท่(adv) lopsidedly, See also: slantingly, leanly, Syn. เอียง, กระเท่เร่, Example: ใครวางแก้วกระเท่อยู่บนโต๊ะ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
บ้านจัดสรร[bānjatsan] (n) EN: housing development ; housing estate  FR: développement immobilier [ m ]
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
บุหรี่[burī] (n) EN: cigarette ; cigar  FR: cigarette [ f ] ; sèche [ f ] (fam.) ; clope [ f ] (fam.)
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เฉ[chē] (adj) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew  FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
ชุ่ย[chui] (adj) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual  FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[chui] (adv) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly  FR: sans soin ; sans prêter attention
เดินเขยก[doēn khayēk] (v, exp) EN: walk with a limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[doēn khayōk] (v, exp) EN: walk with a limp  FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)

CMU Pronouncing Dictionary
LOP L AA1 P
LOPE L OW1 P
LOPP L AA1 P
LOPID L OW1 P IH0 D
LOPER L OW1 P ER0
LOPES L OW1 P S
LOPEZ L OW1 P EH0 Z
LOPATA L OW0 P AA1 T AH0
LOPPED L AA1 P T
LOPEMAN L OW1 P M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
lop (v) lˈɒp (l o1 p)
lope (v) lˈoup (l ou1 p)
lops (v) lˈɒps (l o1 p s)
Lopez (n) lˈoupɛz (l ou1 p e z)
loped (v) lˈoupt (l ou1 p t)
lopes (v) lˈoups (l ou1 p s)
loping (v) lˈoupɪŋ (l ou1 p i ng)
lopped (v) lˈɒpt (l o1 p t)
lopping (v) lˈɒpɪŋ (l o1 p i ng)
lop-ears (n) lˈɒp-ɪəʳz (l o1 p - i@ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant, #23,556 [Add to Longdo]
罗布泊[Luó bù bó, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, / ] Lop Nor, salt lake and nuclear testing site in Xinjiang, #36,592 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] Lophanthus rugosus; beans, #66,556 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Lopesbuschsänger { m } [ ornith. ]Lopez' Warbler [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[katakoto ; katakoto] (adv, adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
からころ;からんころん;カラコロ;カランコロン[karakoro ; karankoron ; karakoro ; karankoron] (adv, adv-to) (on-mim) clip-clop (esp. of geta) [Add to Longdo]
がれ場[がれば, gareba] (n) scree slope [Add to Longdo]
ぐちゃぐちゃ[guchagucha] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy [Add to Longdo]
ごろっと;ごろりと[gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating [Add to Longdo]
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to, adv) (on-mim) splash; plop [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
フッロピーディスク[ふっろぴーでいすく, furropi-deisuku] floppy disk [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk) [Add to Longdo]
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk [Add to Longdo]
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1503 seconds, cache age: 37.33 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม