Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ land แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


186 ผลลัพธ์ สำหรับ land  L AE1 N D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -land-, *land*, lan

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
land(vt) นำขึ้นบก, Syn. unload, disembark
land(vt) นำลงจอด (เครื่องบิน), See also: บินลง, ร่อนลง, ลงสู่, Syn. set on land
land(n) พื้นดิน, See also: แผ่นดิน, ผืนดิน, Syn. soil, earth
land(n) พื้นที่ชนบท, See also: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่, Syn. rural
land(n) พื้นที่ที่มีขอบเขต, See also: อาณาบริเวณ
land(n) อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดิน, Syn. real estate
land(n) อาณาจักร, See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต, Syn. realm, domain
landed(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน, Syn. property-holding
landed(adj) ที่เป็นที่ดิน
land at(phrv) (เครื่องบิน) ลงจอด, See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, เรือ เข้าเทียบท่า, Syn. land in, land on

Hope Dictionary
land(แลนดฺ) { landed, landing, lands } n. ที่ดิน, พื้นดิน, แผ่นดิน, ประเทศ, เขต, ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก, นำไปสู่, ยึด, จับ, จับจอง, นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก, ขึ้นฝั่ง, สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil, g
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน, ผู้ยึดที่ดิน
land minen. กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน
landed(แลน'ดิด) adj. มีที่ดิน, ประกอบด้วยที่ดิน, เป็นเจ้าของที่ดิน
landfall(แลนดฺ'ฟอล) n. การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน, แผ่นดินที่ดิน, แผ่นดินถล่ม
landholder(แลนดฺ'โฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน, ผู้ครอบครองที่ดิน., See also: landholding n. ดูlandholder
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก, การลงสู่พื้นดิน, สถานที่ที่ขึ้นบก, พื้นหัวหรือใต้บันได, ขั้นบันได
landlady(-'เลดี) n. เจ้าของที่ผู้หญิง, เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง, เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
landless(แลนดฺ'ลิส) adj. ไม่มีที่ดินของตนเอง

Nontri Dictionary
land(n) พื้นแผ่นดิน, ที่ดิน, ฝั่ง, บก, ภูมิประเทศ, ประเทศ, เมือง
land(vi) ขึ้นบก, ขึ้นฝั่ง, เทียบท่า, ลงดิน
land(vt) เอาขึ้นบก, เอาขึ้นฝั่ง, นำไปถึง, ตั้งรกราก, จับจอง
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landing(n) การลงสู่พื้นดิน, การขึ้นบก, ท่าเรือ, โป๊ะเรือ, ชานบันได
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน, ที่หมาย
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
landscape(n) ทิวทัศน์, ภูมิประเทศ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landบ่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
land๑. ที่ดิน, แผ่นดิน๒. ทางบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land abandonedที่ดินซึ่งมีผู้ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land boundariesขอบเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land certificateหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land certificateหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land chargesภาระติดพันที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land compensationค่าทดแทนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land grantการยกที่ดินสาธารณะให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land grantการมอบที่สาธารณะให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Landที่ดิน, Example: 1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
Landที่ดิน [การบัญชี]
Land Allocationที่ดินจัดสรร, Example: ที่ดินที่ทำการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งได้แก่ 1. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง 2. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป [สิ่งแวดล้อม]
Land Applicationการประยุกต์บนดิน, Example: ดู Land Treatment (Land Treatment หมายถึง การบำบัดหรือกำจัดน้ำเสียวิธีหนึ่งโดยกระจายลง บนดินที่มีพืชคลุมอยู่) [สิ่งแวดล้อม]
Land Appraisalการประเมินราคาที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land banksธนาคารที่ดิน [TU Subject Heading]
Land breezeลมบก หรือลมเฉลี่ยบก (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) [อุตุนิยมวิทยา]
Land capabilityศักยภาพของที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Land Capability Classificationการจำแนกสมรรถนะที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land capability for agricultureที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
land damages(n) ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยที่ฝ่ายรัฐจ่ายให้ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
land degradation(n) การเสื่อมโทรมของที่ดิน
land grant(n) การยกที่ดินสาธารณะให้
land line[แลนด์ ไลน์] (n) โทรศัพท์บ้าน
Land plot division for saleแบ่งขายที่ดิน
landing(n) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง
Landleben { n }(n) ความเป็นอยู่ของชนบท
landmine[di4 lei2] (n) ระเบิด
Landslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of lLandslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of life. In the United States, between 25 and 50 people are killed each year by landslides. This number increases to between 100 and 150, if collapses of trenches and other excavations are included. The total annual cost of damages is about $3.5 billion.1, 2 Landslides and other types of ground failure are natural phenomena that would occur with or without human activity. However, human land use has led to an increase in these events in some situations and a decrease in others. For example, landslides may occur on previously stable hillsides that have been modified for housing development; on the other hand, landslides on naturally sensitive slopes are sometimes averted through the use of stabilizing structures or techniques. The goal of the U.S. landslide hazards program is to reduce losses from landslides. Key elements are research, mapping the landslide hazard, real-time monitoring of landslides, assessment of losses, identifying and implementing loss reduction measures, emergency preparedness, and education of the public about the landslide hazard.2

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday! ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด! Pinocchio (1940)
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning. เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน The Old Man and the Sea (1958)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy. โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming. แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน The Old Man and the Sea (1958)
There was no land in sight now. มีที่ดินในสายตาไม่มีตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
That means you have three days from the time you land behind enemy lines. จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ How I Won the War (1967)
In the land of submarines ในดินแดนของเรือดำน้ำ Yellow Submarine (1968)
You could impersonate them and rally the land to rebellion. และชุมนุมที่ดินให้กบฏ Yellow Submarine (1968)
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds. บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
His sound has gone out unto all the lands and His light unto the end of the world. พระองค์ทรงล้มล้างโลกเเห่งบาปใบเก่า สร้างโลกขึ้นใหม่ จวบจนวาระสุดท้ายของโลก Beneath the Planet of the Apes (1970)
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it! ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น Blazing Saddles (1974)
I want that land so badly, I can taste it. ฉันสุดแสนจะต้องการ จนลิ้มรสได้ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
landAbout one third of the earth's surface is land.
landA helicopter is able to take off and land straight up and down.
landAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
landAmerica is a land of immigrants.
landAn aircraft's landing gear.
landA part of this land is mine.
landA plot of land about the size of a handkerchief.
landA quarrel arose about what to do with the land.
landA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
landAre there any landmarks?
landBefore I knew it, the plane had landed.
landBy the time you land at Narita, it will be dark.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ชนะขาดลอย(v) achieve a decisive victory, See also: landslide victory, Syn. ชนะขาด, กินขาด, Ant. แพ้ราบคาบ, Example: ฝ่ายค้านชนะขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai Definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (สำนวน)
เจ้าของที่ดิน(n) landowner, Syn. เจ้าของที่, Example: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม, Thai Definition: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น
ผืนดิน(n) land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน
ภาษีที่ดิน(n) land tax, Example: เราควรจะต้องผจญกับเรื่องภาษีที่ดินโดยทันที
วิว(n) view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai Definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
ภูมิสถาปัตยกรรม(n) landscape architecture, Example: ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องได้รับปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมโดยตรง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
ภูริ(n) earth, See also: land, Syn. แผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ภูวดล(n) earth, See also: land, Syn. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ขึ้นบก(v) land, See also: go ashore, Syn. ยกพลขึ้นบก, Example: ทหารอเมริกันขึ้นบกที่โอกินาวา, Thai Definition: ยกกำลังทหารจากน้ำขึ้นบก
แผ่นดิน(n) land, See also: ground, earth, terra firma, Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ประเทศที่เป็นเกาะจะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยมาก, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: พื้นดินของโลก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
อาหารไทย[āhān Thai] (n, exp) EN: Thai food ; Thai cuisine  FR: cuisine thaïe [ f ] ; cuisine thaïlandaise [ f ] ; nourriture thaïe [ f ]
ไอร์แลนด์[Ailaēn] (n, prop) EN: Ireland  FR: Irlande [ f ]
เหนือ[Ailaēn Neūa] (n, prop) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [ f ]
อ่าวไทย[Āo Thai] (n, prop) EN: Gulf of Thailand  FR: golfe de Thaïlande [ nm ]
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [ f ] ; immeubles [ mpl ]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส[āthisoērødas thailaēndikhas] (n, exp) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อวัยวะสร้างน้ำตา[awaiyawa sāng nāmtā] (n, exp) EN: tear glands ; lacrimal glands  FR: glande lacrymale [ f ]
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [ m ] ; lieu de naissance [ m ] ; pays natal [ m ]
บินลง[binlong] (v) EN: land  FR: atterrir

CMU Pronouncing Dictionary
LAND L AE1 N D
LANDS L AE1 N D Z
LANDA L AE1 N D AH0
LANDY L AE1 N D IY0
LANDT L AE1 N T
LANDO L AE1 N D OW0
LANDI L AE1 N D IY0
LANDE L AE1 N D
LANDER L AE1 N D ER0
LANDAY L AE1 N D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary
land (v) lˈænd (l a1 n d)
lands (v) lˈændz (l a1 n d z)
landau (n) lˈændɔː (l a1 n d oo)
landed (v) lˈændɪd (l a1 n d i d)
landaus (n) lˈændɔːz (l a1 n d oo z)
landing (v) lˈændɪŋ (l a1 n d i ng)
landfall (n) lˈændfɔːl (l a1 n d f oo l)
landings (n) lˈændɪŋz (l a1 n d i ng z)
landlady (n) lˈændlɛɪdiː (l a1 n d l ei d ii)
landless (j) lˈændləs (l a1 n d l @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
土地[tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, ] land; territory, #918 [Add to Longdo]
天下[tiān xià, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] land under heaven; the whole world; the whole of China; realm; rule; domination, #2,180 [Add to Longdo]
景观[jǐng guān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ, / ] landscape, #4,449 [Add to Longdo]
地主[dì zhǔ, ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, ] landlord; land-owner, #6,790 [Add to Longdo]
山水[shān shuǐ, ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ, ] landscape, #9,293 [Add to Longdo]
着陆[zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, / ] landing; touchdown; to land; to touch down, #11,846 [Add to Longdo]
房东[fáng dōng, ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ, / ] landlord, #12,293 [Add to Longdo]
河西[Hé xī, ㄏㄜˊ ㄒㄧ, 西] land west of the Yellow river; Shaanxi, Qinghai and Gansu provinces, #15,946 [Add to Longdo]
房主[fáng zhǔ, ㄈㄤˊ ㄓㄨˇ, ] landlord, house-owner, #18,908 [Add to Longdo]
地雷[dì léi, ㄉㄧˋ ㄌㄟˊ, ] landmine, #18,994 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Land(n) |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen
Land(n) |das, pl. Länder| ประเทศ
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Russlandประเทศรัสเซีย
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ

Longdo Unapproved DE-TH
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้

DING DE-EN Dictionary
Landstreicher { m }yegg [Add to Longdo]
Baunutzungsordnung { f }land use act [Add to Longdo]
Grundbuch { n }land register; cadaster [Add to Longdo]
Grundbuchamt { n } | Grundbuchämter { pl }land registry | land registries [Add to Longdo]
Kataster { m, n }land register; cadaster [Add to Longdo]
Landwehr { f }landwehr [Add to Longdo]
Land { n }; Boden { m }; Festland { n } | über Landland | overland [Add to Longdo]
Land { n }; Gegend { f } | Länder { pl } | auf dem Landcountry | countries | in the country [Add to Longdo]
Land { n }county [Add to Longdo]
Land { n }terra [Add to Longdo]
Landarbeiter { m }agricultural labourer [Add to Longdo]
Landarbeiter { m }peasant labourer [Add to Longdo]
Landarbeiter { m }farmhand [Add to Longdo]
Landarbeiterschaft { f }peasant labour [Add to Longdo]
Landau-Symbol { n } [ math. ]Landau symbol [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: thaïlandais
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

EDICT JP-EN Dictionary
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
すけこまし[sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
とんぶり[tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アイスランドポピー[aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy [Add to Longdo]
アイスランド語[アイスランドご, aisurando go] (n) Icelandic (language) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アイランド[airando] (n) island [Add to Longdo]
アイランドキッチン[airandokicchin] (n) island kitchen [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
ボーランド[ぼーらんど, bo-rando] Borland [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
上陸[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]
国境[こっきょう, kokkyou] Landesgrenze, Grenze [Add to Longdo]
国賊[こくぞく, kokuzoku] Landesverraeter, Hochverraeter [Add to Longdo]
国防[こくぼう, kokubou] Landesverteidigung [Add to Longdo]
土地[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
地図[ちず, chizu] Landkarte, Plan [Add to Longdo]
[こん, kon] LANDGEWINNUNG, KULTIVIERUNG [Add to Longdo]
売国奴[ばいこくど, baikokudo] Landesverraeter [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0635 seconds, cache age: 2.965 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม