friendly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


79 ผลลัพธ์ สำหรับ friendly  F R EH1 N D L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -friendly-, *friendly*, friend

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
friendly(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
friendly(adv) อย่างเป็นมิตร, See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน

Hope Dictionary
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj., adv. เป็นมิตร, กรุณา, ให้ความช่วยเหลือ, ให้ความสนับสนุน, เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful, kind
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj., adv. ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย, มีอคติ, ไม่เป็นผลดี, ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable, cold, chilly
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง

Nontri Dictionary
friendly(adj) ฉันเพื่อน, ฉันมิตร, เป็นมิตร
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly suitคดีความฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Friendly little argument. อาร์กิวเมนต์น้อยที่เป็นมิตร 12 Angry Men (1957)
We are going for a friendly walk with the police down by the river. พวกเราจะไปเดินเล่นที่คือมิตร กับตำรวจลงแม่น้ำ โอดูที่ว่า Help! (1965)
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus. เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business. พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
If you want some friendly advice... ถ้าคุณต้องการมีบางคำแนะนำ First Blood (1982)
Well, look, John, we can't have you running around out there, wasting friendly civilians. ก็ ดูสิ จอห์น เราไม่สามาร มีคุณ วิ่งไปรอบๆออกที่นั้น การสูญเสียพลเรือนที่เป็นมิตร First Blood (1982)
- There are no friendly civilians. - I'm your friend, Johnny. ไม่มีพลเรือนที่เป็นมิตร ผมคือเพื่อนของคุณ จอห์นนี่ First Blood (1982)
A very gentle, friendly man. เป็นคนสุภาพ อ่อนโยน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
They don't mean to shoot you. Friendly fucking casualty. ปืนมันลั่นโป้งป้างออกมาเอง Casualties of War (1989)
Friendly observers, OK? ผู้สังเกตการณ์เป็นกันเอง, OK? The Russia House (1990)
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear. บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- No, you don't. Do a nice, friendly one. - ไม่สักหน่อย ยิ้มให้สวยๆ ให้ดูใจดีหน่อย The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendlyA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
friendlyA horse is a friendly animal.
friendlyAll the students in my class are friendly.
friendlyAmericans are very friendly people.
friendlyAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
friendlyDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
friendlyEveryone is friendly to her.
friendlyEveryone was friendly to the new girl.
friendlyHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
friendlyHe established a friendly relationship with the natives.
friendlyHe gave me a piece of friendly advice.
friendlyHe has a friendly nature.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มิตรจิตมิตรใจ(n) friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai Definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
สัมพันธไมตรี(n) friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai Definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
พระราชไมตรี(n) friendly relations, See also: diplomatic relations, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีพระราชไมตรีตอบรับคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศของไทย, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน, Notes: (ราชา)
สนิทสนม(adv) informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai Definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี
เป็นกันเอง(adv) informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เจริญทางพระราชไมตรี[jaroēn thāng phrarātchamaitrī] (v, exp) EN: cultivate friendly relations
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[kān khaengkhan pheūa mittraphāp] (n, exp) EN: friendly match  FR: rencontre amicale [ f ]
กินเส้น[kin sen] (v, exp) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis
ไม่ถือตัว[mai theūtūa] (adj) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible
ไมตรี[maitrī] (n) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness  FR: amitié [ f ] ; relation amicale [ f ]
มิตรจิตมิตรใจ[mittrajit-mittrajai] (n) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy  FR: sympathie [ f ]
น้ำใจเพื่อน[nāmjai pheūoen] (n, exp) EN: friendly feeling
ง่ายต่อการใช้[ngāi tø kān chai] (adj) EN: user-friendly

CMU Pronouncing Dictionary
FRIENDLY F R EH1 N D L IY0
FRIENDLY'S F R EH1 N D L IY0 Z
FRIENDLY'S F R EH1 N L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
friendly (j) frˈɛndliː (f r e1 n d l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations) #3,168 [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship #5,982 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] friendly #15,367 [Add to Longdo]
友善[yǒu shàn, ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ, ] friendly #19,034 [Add to Longdo]
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, / ] friendly affection; fraternal love #19,528 [Add to Longdo]
和气[hé qi, ㄏㄜˊ ㄑㄧ˙, / ] friendly; polite; amiable #23,858 [Add to Longdo]
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, ] friendly state; ally #26,681 [Add to Longdo]
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, / ] friendly forces; allies #50,284 [Add to Longdo]
[ǎi, ㄞˇ, / ] friendly #50,556 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] friendly; harmonious #989,121 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Freundschaftsspiel { n }friendly game [Add to Longdo]
freundlich { adj } | freundlicher | am freundlichstenfriendly | friendlier | friendliest [Add to Longdo]
Purpurschultertaube { f } [ ornith. ]Friendly Quail Dove [Add to Longdo]
Graubauch-Fächerschwanz { m } [ ornith. ]Friendly Fantail [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
グリーン[guri-n] (adj-na, n) green; environmentally friendly; (P) #2,402 [Add to Longdo]
親交[しんこう, shinkou] (n) intimacy; friendship; friendly relations; (P) #9,441 [Add to Longdo]
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) #19,584 [Add to Longdo]
さくい[sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
つれない[tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
エコファーマー[ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) { comp } environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei [Add to Longdo]
フレンドリー(P);フレンドリ(P)[furendori-(P); furendori (P)] (adj-na) friendly; (P) [Add to Longdo]
ユーザーフレンドリ[yu-za-furendori] (n) { comp } user-friendly [Add to Longdo]
ユーザーフレンドリー[yu-za-furendori-] (n) user-friendly [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1423 seconds, cache age: 2.908 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม