hostile แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


66 ผลลัพธ์ สำหรับ hostile
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -hostile-, *hostile*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
hostile takeovers(n) การซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตร

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hostile(adj) ซึ่งเป็นศัตรู, See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. antagonistic, opposed, unfriendly, Ant. friendly

Hope Dictionary
hostile(ฮอส'ไทลฺ, ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์, ต่อต้าน, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

Nontri Dictionary
hostile(adj) เป็นศัตรู, มุ่งร้าย, เกลียดชัง, ไม่เป็นมิตร

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ ดู adverse possession ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hostile witness(n) พยานปรปักษ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hostile! ศัตรู! Whatever I Am, You Made Me (2012)
Why are you hostile? ทำไมเกลียดนักล่ะ? Wild Reeds (1994)
We should move along. It's their mating season and they can get rather hostile. เรารีบไปดีกว่า นี่ฤดูผสมพันธุ์ พวกมันจะหวงที่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I got right in everyone's hostile face. ทิ้งสารตกค้าง ของ ammonium oxylate potassium chloride. Fight Club (1999)
- So they kicked you out? - Hostile takeover. But don't worry. พวกนั้นเลยไล่นายออกจากกลุ่มหรอ โดนเทคโอเวอร์น่ะ แต่ไม่เป็นไร 10 Things I Hate About You (1999)
You could have some definite potential... buried under all this hostility. จริงๆนะ พี่อาจจะมีเสน่ห์ ฝังลึกอยู่ในความก้าวร้าวก็ได้ 10 Things I Hate About You (1999)
I'm not hostile. I'm annoyed. ฉันไม่ได้ก้าวร้าว ฉันรำคาญ 10 Things I Hate About You (1999)
You have such hostility in you. คุณนี่มันขวางโลกจริงๆ American Beauty (1999)
they're hostile. ข้อสอง คือมารุกราน Signs (2002)
Uh... in this book of yours... did they happen to detail what would happen if they were hostile? ในหนังสือของลูกน่ะ พวกมันทำอะไรที่คล้ายกับ... การรุกรานบ้างมั้ย มีรายละเอียดอะไร Signs (2002)
I was wrong. They're hostile. It's like "War of the Worlds." ผมคิดผิด พวกมันมารุกราน เหมือนเรื่อง "War of the Worlds" เลย Signs (2002)
There's no reason to believe their intentions are hostile. ระเบิดตัวเองเพื่อมาในราชอาณาจักร มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความตั้งใจ ของพวกเขาจะไม่ได้เป็นศัตรู Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostileEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
hostileHe is hostile to the proposal.
hostileI don't feel hostile toward you.
hostileI met with a cool, not to say hostile, reception.
hostileI see that I am surrounded by hostile faces.
hostileMany of us are hostile to the consumption tax.
hostileShe is hostile to me.
hostileShe was aware of their hostile feelings toward her.
hostileSome people took hostile attitudes toward the illegal aliens.
hostileThe baby is not old enough to be capable of hostile laughter.
hostileThe hostile army began to attack.
hostileThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
ไพริน(n) enemy, See also: hostile person, Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Example: บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา, Count Unit: คน, พวก
ไพรินทร์(n) hostile king, See also: king who is an enemy, Example: ข้ารู้สึกโกรธแค้นไพรินทร์ผู้นี้มาก เราไม่เคยไปทำอะไรให้มันเจ็บใจเลย มันยังกลับมาทำลายเรา, Thai Definition: กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
เป็นศัตรู[pen sattrū] (adj) EN: hostile  FR: hostile

CMU Pronouncing Dictionary
hostile
hostile

Oxford Advanced Learners Dictionary
hostile
hostilely

WordNet (3.0)
hostile(n) troops belonging to the enemy's military forces, Ant. friendly
hostile(adj) characterized by enmity or ill will, Ant. amicable
hostile(adj) not belonging to your own country's forces or those of an ally, Ant. friendly
hostile(adj) impossible to bring into friendly accord
hostile(adj) very unfavorable to life or growth, Syn. uncongenial, unfriendly
hostile(adj) unsolicited and resisted by the management of the target company ( used of attempts to buy or take control of a business)

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Hostile

a. [ L. hostilis, from hostis enemy: cf. F. hostile. See Host an army. ] Belonging or appropriate to an enemy; showing the disposition of an enemy; showing ill will and malevolence, or a desire to thwart and injure; occupied by an enemy or enemies; inimical; unfriendly; as, a hostile force; hostile intentions; a hostile country; hostile to a sudden change.

Syn. -- Warlike; inimical; unfriendly; antagonistic; opposed; adverse; opposite; contrary; repugnant. [ 1913 Webster ]

Hostile

n. An enemy; esp., an American Indian in arms against the whites; -- commonly in the plural. [ Colloq. ] P. H. Sheridan. [ 1913 Webster ]

Hostilely

adv. In a hostile manner. [ 1913 Webster ]

hostile takeover

n. (Finance) the purchase of a controlling interest in a publicly-traded company against the wishes of the current management. A person who is the main principal in performing such a buyout is called a corporate raider.
Syn. -- hostile buyout. [ PJC ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] hostile; enemy (factions); combative #15,274 [Add to Longdo]
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ,   /  ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against #27,189 [Add to Longdo]
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] hostile; hostility #141,901 [Add to Longdo]
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀   /   ] hostile [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
ausländerfeindlichhostile to foreigners [Add to Longdo]
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) { adj } | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
敵視[てきし, tekishi] (n, vs) looking on (somebody) as hostile [Add to Longdo]
敵性国家[てきせいこっか, tekiseikokka] (n) hostile nation [Add to Longdo]
敵対的企業買収[てきたいてききぎょうばいしゅう, tekitaitekikigyoubaishuu] (n) (See 敵対的買収) hostile buyout [Add to Longdo]
敵対的買収[てきたいてきばいしゅう, tekitaitekibaishuu] (n) hostile takeover [Add to Longdo]
敵地[てきち, tekichi] (n) enemy territory; hostile place [Add to Longdo]
敵方[てきがた, tekigata] (n) hostile party; enemy side [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp, v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0307 seconds, cache age: 0.31 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม