discharge แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


109 ผลลัพธ์ สำหรับ discharge  D IH0 S CH AA1 R JH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -discharge-, *discharge*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
discharge(n) การขับไล่
discharge(n) การปล่อยออก, See also: การระบายออก
discharge(vt) ปฏิบัติหน้าที่ (คำทางการ), See also: ทำตามหน้าที่, Syn. accomplish, achieve, Ant. neglect, ignore
discharge(vi) ปลดออก, See also: ปลดประจำการ, Syn. demobilize, separate
discharge(vt) ปล่อยออก, See also: ขับออก, ส่งออกไป
discharge(vt) ระบายออก, See also: ขับออก, ปล่อยออก
discharge(vt) ไล่ออก, See also: ขับไล่, Syn. dismiss, fire, release
discharge(n) สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมา, See also: ของที่ขับออกมา, Syn. secretion
discharge(vt) เอาสินค้าลง
discharge from(phrv) ได้รับอนุญาตให้กลับ, See also: ได้รับอนุญาตให้ออกจาก

Hope Dictionary
discharge(ดิสชาร์จ') vi., vt., n. (การ) ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ , ปลดจากประจำการ, ปลดจากงาน, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่, การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl

Nontri Dictionary
discharge(n) การเอาออก, การปลดปล่อย, การยิงปืน, การปลดประจำการ, การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก, ปลดปล่อย, ยิงปืน, ระบายออก, ปลดประจำการ, ชำระ(หนี้)

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. การถอนเรื่อง (จากคณะกรรมาธิการ)๒. การปลด (ทหารออกจากประจำการ)๓. การปลดปล่อย (จากที่คุมขังหรือพันธกรณี)๔. การให้พ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. ปล่อยตัว (ป. วิ. อาญา)๒. ปลดหนี้, ทำให้หลุดพ้น (จากหนี้) (ก. แพ่ง)๓. ปลดออก, ให้ออก, ให้พ้นจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge airลมปล่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge lineท่อส่งออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge of bankruptการปลดจากล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge of streamอัตราน้ำไหลในลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discharge plenumกล่องจ่ายลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge pressureความดันด้านจ่าย มีความหมายเหมือนกับ outlet pressure [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge temperatureอุณหภูมิทางออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Dischargeระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง, การระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Dischargeตาแฉะ, ขี้ตา, ออกจากโรงพยาบาล, สิ่งไหลออก, การลดประจุไฟฟ้า, สิ่งปลดปล่อย, น้ำเหลือง, มีของไหล, ปล่อยประจุไฟฟ้าออกไป, ถูกขับออกมา [การแพทย์]
Dischargeการจำหน่ายผู้ป่วย [การแพทย์]
Dischargeปริมาณน้ำไหล หรืออัตราน้ำไหล [อุตุนิยมวิทยา]
dischargedischarge, อัตราการไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
discharge carrierdischarge carrier, ทางลำเลียงน้ำทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
discharge hydrographdischarge hydrograph, กราฟน้ำท่า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Discharge Instruction Formใบคำแนะนำก่อนกลับบ้าน [การแพทย์]
Discharge of contractsการเลิกสัญญา [TU Subject Heading]
discharge of streamdischarge of stream, อัตราการไหลของลำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once it mixed with the melted body fat, a white soapy discharge crept into the river. หุบปาก. พ่อของเราคือแบบจำลองของพระเจ้า Fight Club (1999)
He was Slessman's cellmate and... received a dishonorable discharge from the military. เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องขังและ... และถูกปลดประจำการ จากทหาร Extreme Aggressor (2005)
But he was smart, got a degree on uncle sam, and ended up a doctor with special forces and bounced around from hospital to hospital since his discharge in 2001. ถ้างั้นจุดสุดท้ายเท่าที่จะวิเคราะห์ได้ แมรี่แลนด์ , เวอรืจิเนีย , หรือไม่ก้ ดีซี ใช่ใหม L.D.S.K. (2005)
Dr.Hahn, you wanted to sign the discharge papers for mr.Arnold? ดร.ฮานน์, คุณต้องการลงชื่อ ในชาร์ทของมิสเตอร์อาร์โนด์ลไหม๊ Kung Fu Fighting (2007)
You ladies have the honor To give the patient A feeding tube, discharge him, and show up for work tomorrow. คุณผู้หญิงได้รับเกียรติให้ สอดท่อคนไข้ ระบายท้องเค้า แล้วมาดูกันอีกทีพรุ่งนี้ 97 Seconds (2007)
We'll make a brief stop in South Boston, to discharge a passenger. เราจะทำให้หยุดสั้น ๆ ในเซาท์บอสตันจะปล่อยผู้โดยสาร Sex Trek: Charly XXX (2007)
If you are not sick, discharge immediately. If you are not sick, discharge immediately. If in Love... Like Them (2007)
These are, uh, your discharge papers. These are, uh, your discharge papers. There's No 'I' in Team (2008)
Dishonorable discharge from the army in '49, with a criminal record that goes back some 52 years. ถูกไล่ออกจากทหารในปี '49 เพราะมีประวัติอาชญากกรรมย้อนหลังไป 52 ปี New York Sucks (2009)
has90secondstocrossthisroom or the device attached to her chest will discharge and pierce her brain. มี 90 วิในการข้ามห้องนี้ หรืออุปกรณ์ที่แนบมากับหน้าอกเทอ จะทำงาน และเทอจะตายย Saw VI (2009)
While I'm finishing up here, do you wanna go sign the discharge papers? Great. คุณอยากจะไปเซ็นเอกสารการออกจากโรงพยาบาลมั้ย Rose's Turn (2009)
Thank you. Don't forget to sign the discharge papers before you leave. เอ่อ อย่าลืมเซ็น เอกสาร ก่อนออกไปด้วยนะ Good Mourning (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dischargeBecause of a shortage of work, half the staff was discharged.
dischargeHe discharged his duties.
dischargeHe discharged his duties with care.
dischargeHe faithfully discharged his duty.
dischargeHe received an honorable discharge from the army.
dischargeI discharged one of my servants.
dischargeI have a discharge from my left ear.
dischargeI have a discharge from my nipple.
dischargeI have a lot of discharge.
dischargeI have to discharge my duty.
dischargeI was discharged without notice.
dischargeThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปลด(v) discharge, See also: dismiss, fire, remove, detach, Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง, Example: นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว, Thai Definition: ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ปลดออก(v) dismiss, See also: discharge, fire, remove, Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก, Example: เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง, Thai Definition: โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก, Notes: (กฎหมาย)
ปลดระวาง(v) put (a ship) out of commission, See also: discharge, Syn. ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากทำเนียบ, ปลดจากประจำการ, Example: เรือเดินสมุทรลำนี้ถูกปลดระวางแล้ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใช้หนี้[chai nī] (v, exp) EN: settle one's debts ; discharge a debt  FR: rembourser sa dette
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เด้ง[deng] (v) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired
แฝดเลือด[faētleūat] (n) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
ฟ้าผ่า[fāphā] (n) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning  FR: foudre [ f ] ; coup de foudre [ m ] ; éclair [ m ]
การไล่ออก[kān lai-øk] (n) EN: expulsion ; dismissal ; discharge  FR: expulsion [ f ] ; renvoi [ m ]
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
ขับไล่[khaplai] (v) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge  FR: chasser ; repousser
ขนถ่าย[khonthāi] (v) EN: transfer ; ship ; discharge  FR: décharger

CMU Pronouncing Dictionary
DISCHARGE D IH0 S CH AA1 R JH
DISCHARGE D IH1 S CH AA2 R JH
DISCHARGED D IH0 S CH AA1 R JH D
DISCHARGED D IH1 S CH AA2 R JH D
DISCHARGES D IH0 S CH AA1 R JH AH0 Z
DISCHARGES D IH1 S CH AA2 R JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
discharge (n) dˈɪstʃaːʤ (d i1 s ch aa jh)
discharge (v) dˈɪstʃˈaːʤ (d i1 s ch aa1 jh)
discharged (v) dˈɪstʃˈaːʤd (d i1 s ch aa1 jh d)
discharges (n) dˈɪstʃaːʤɪz (d i1 s ch aa jh i z)
discharges (v) dˈɪstʃˈaːʤɪz (d i1 s ch aa1 jh i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
排放[pái fàng, ㄆㄞˊ ㄈㄤˋ, ] discharge; exhaust (gas etc) #5,762 [Add to Longdo]
排出[pái chū, ㄆㄞˊ ㄔㄨ, ] discharge #8,265 [Add to Longdo]
排水量[pái shuǐ liàng, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, ] discharge capacity #35,450 [Add to Longdo]
拔染[bá rǎn, ㄅㄚˊ ㄖㄢˇ, ] discharge [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abflussmessgerät { n }discharge measurement device [Add to Longdo]
Abflussmessung { f }discharge measurement [Add to Longdo]
Ablaufregelventil { n }discharge control valve [Add to Longdo]
Durchschlagverhalten { n } [ electr. ]discharge behaviour [Add to Longdo]
Einleitung { f } von Schadstoffendischarge of noxious substances [Add to Longdo]
Entladepistole { n }discharge tube [Add to Longdo]
Entladung { f } | elektrostatische Entladung { f }; elektrostatische Ableitung { f } | elektrostatische Auf- und Entladungdischarge | electrostatic discharge (ESD) | electrostatic charging and discharge [Add to Longdo]
Entladungslampe { f } | Entladungslampen { pl }discharge lamp | discharge lamps [Add to Longdo]
Entlassung { f } (aus)discharge (from) [Add to Longdo]
Entlassungspapiere { pl }discharge papers [Add to Longdo]
Förderhöhe { f }discharge head [Add to Longdo]
Nachleitapparat { m }discharge nozzle [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
発射[はっしゃ, hassha] (n, vs) firing; shooting; discharge; catapult; ejaculation (sl); (P) #2,641 [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] (n, vs) discharge; dismissal; (P) #7,602 [Add to Longdo]
流出[りゅうしゅつ, ryuushutsu] (n, vs) (1) discharge; outward flow; efflux; effluence; (2) leak of (private) information or pictures; (P) #7,997 [Add to Longdo]
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n, vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P) #8,624 [Add to Longdo]
免除[めんじょ, menjo] (n, vs) exemption; exoneration; discharge; (P) #10,458 [Add to Longdo]
発砲[はっぽう, happou] (n, vs) firing; discharge of gun; (P) #14,622 [Add to Longdo]
除隊[じょたい, jotai] (n, vs) military discharge #14,954 [Add to Longdo]
罷免[ひめん, himen] (n, vs) dismissal; discharge; (P) #18,505 [Add to Longdo]
退院[たいいん, taiin] (n, vs) leaving hospital; discharge from hospital; (P) #18,973 [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1549 seconds, cache age: 1.176 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม