connecte แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


52 ผลลัพธ์ สำหรับ connecte
ภาษา
หรือค้นหา: -connecte-, *connecte*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
connected(adj) ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน

Hope Dictionary
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่เชื่อมติดกัน, ไม่ต่อกัน, ซึ่งไร้เหตุผล, ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี, มาจากตระกูลดี

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connected offenceความผิดที่เกี่ยวพันกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connected setเซตเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
connectedadj. 1. p. p. of connect. [ Narrower terms: abutting, adjacent, adjoining, bordering(prenominal), conterminous, coterminous, contiguous ] [ Narrower terms: adjunctive ] [ Narrower terms: affined ] [ Narrower terms: attached ] [ Narrower terms: contiguous, in contact ] [ Narrower terms: coupled, joined, linked ] [ Narrower terms: cursive, flowing ] [ Narrower terms: siamese ] [ Narrower terms: socially connected, well-connected ] unconnected [ WordNet 1.5 ]

2. being joined in close association.
Syn. -- affiliated, attached. [ WordNet 1.5 ]

3. connected by a conductor so as to allow the flow of electric signals. [ Narrower terms: wired (vs. wireless) ] WordNet 1.5 ]

4. (Music) legato. staccato
Syn. -- flowing, smooth. [ WordNet 1.5 ]

5. associated with or accompanying.
Syn. -- associated. [ WordNet 1.5 ]

6. (Computers) stored in, controlled by, or in direct communication with a central computer. [ Narrower terms: on-line (vs. off-line), online, on line(predicate) ]
Syn. -- machine-accessible. [ WordNet 1.5 ]

7. switched on. [ Narrower terms: on-line (vs. off-line), online, on line(predicate) ]
Syn. -- ready, on. [ WordNet 1.5 ]

8. having some relation.
Syn. -- related. [ WordNet 1.5 ]

Connectedlyadv. In a connected manner. [ 1913 Webster ]

connectednessn. 1. the state of being connected.
Syn. -- connection. [ WordNet 1.5 ]

2. a relation between things or events (as in the case of one causing the other or sharing features with it).
Syn. -- connection, connexion. [ WordNet 1.5 ]

connectern. same as connector.
Syn. -- connection, connexion, connector, connective. [ WordNet 1.5 ]


ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connecteAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
connecteHe connected the cord to the machine.
connecteHe connected the radio to the mains.
connecteHow is this connected to that?
connecteShe is connected with that company.
connecteShe is connected with the Oda's by marriage.
connecteThe man connected two wires.
connecteThe organization is not connected with any political parties.
connecteThe two cities are connected by this highway.
connecteThe two incidents are connected with each other.
connecteThe village is connected with our town by a bridge.
connecteThis telephone is connected to the fax machine.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวกับ[kīokap] (v) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to  FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
หลุด[lut] (v) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined  FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
เนื่อง[neūang] (conj) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of  FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
พัวพัน[phūaphan] (adj) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)  FR: impliqué ; engagé
สัมพันธ์[samphan] (v) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with  FR: être en relation ; être associé ; être lié
ติดต่อ[tittø] (v) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch with ; keep in touch with ; connect ; reach  FR: contacter ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre

CMU Pronouncing Dictionary
connected
connecter

Oxford Advanced Learners Dictionary
connected

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ,  ] connected by air, sea traffic or service #19,091 [Add to Longdo]
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] connected; related; linked; linkage; correlation #54,531 [Add to Longdo]
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ,   /  ] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals) #82,332 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) #1,871 [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] (n, adj-no) (1) superior (rank not class); ranking; (n) (2) { comp } higher order (e.g. byte); (3) { comp } host computer (of connected device); (P) #2,360 [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
繋がる[つながる, tsunagaru] (v5r, vi) (uk) to be tied together; to be connected to; to be related to; (P) #10,921 [Add to Longdo]
密接(P);蜜接(iK)[みっせつ, missetsu] (adj-na, n) related; connected; close; intimate; (P) #12,294 [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) #13,619 [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
因む[ちなむ, chinamu] (v5m, vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with) #18,313 [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
接続されている[せつぞくされている, setsuzokusareteiru] connected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0302 seconds, cache age: 20.203 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม