boisterous แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


48 ผลลัพธ์ สำหรับ boisterous
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -boisterous-, *boisterous*, boisterou

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
boisterous(adj) เอะอะ, See also: พลุกพล่าน, อึกทึก, ครืนครั่น, ตูมตาม, ปึงปัง, เอ็ดอึง, พล่าน, เอิกเกริก, แซด, อึง, Syn. noisy, rowdy, Ant. docile
boisterousness(n) ความอึกทึก, See also: เสียงดัง, Syn. vitality

Hope Dictionary
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ, หนวกหู, อึกทึก, พล่าน, เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy, Ant. restrained

Nontri Dictionary
boisterous(adj) อึกทึก, หนวกหู, เอะอะ, หยาบ

WordNet (3.0)
boisterous(adj) noisy and lacking in restraint or discipline, Syn. robustious, unruly, rambunctious, rumbustious
boisterous(adj) full of rough and exuberant animal spirits, Syn. knockabout
boisterous(adj) violently agitated and turbulent; ; - Ezra Pound, Syn. rough, fierce
boisterousness(n) a turbulent and stormy state of the sea
boisterousness(n) the property of being noisy and lively and unrestrained

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Boisterous

a. [ OE. boistous; of uncertain origin; cf. W. bwyst wild, savage, wildness, ferocity, bwystus ferocious. ] 1. Rough or rude; unbending; unyielding; strong; powerful. [ Obs. ] “Boisterous sword.” “Boisterous hand.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. Exhibiting tumultuous violence and fury; acting with noisy turbulence; violent; rough; stormy. [ 1913 Webster ]

The waters swell before a boisterous storm. Shak. [ 1913 Webster ]

The brute and boisterous force of violent men. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Noisy; rough; turbulent; as, boisterous mirth; boisterous behavior. [ 1913 Webster ]

I like not that loud, boisterous man. Addison. [ 1913 Webster ]

4. Vehement; excessive. [ R. ] [ 1913 Webster ]

The heat becomes too powerful and boisterous for them. Woodward. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Loud; roaring; violent; stormy; turbulent; furious; tumultuous; noisy; impetuous; vehement. [ 1913 Webster ]

Boisterously

adv. In a boisterous manner. [ 1913 Webster ]

Boisterousness

n. The state or quality of being boisterous; turbulence; disorder; tumultuousness. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are a boisterous people. พวกเขาเป็นคนที่อาสาสมัคร Sacramentum (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boisterousShe refused to put up with her boisterous nephews anymore.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ล้งเล้ง(adv) loudly, See also: boisterously, noisily, Syn. ดัง, โหวกเหวก, Example: คนจีนส่งเสียงคุยกันล้งเล้งไปหมด, Thai Definition: ขึ้นเสียงเอ็ดอึงราวกับทะเลาะวิวาทกัน
ปาวๆ(adv) repeatedly, See also: boisterously, Example: เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่, Thai Definition: เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก
ปึงปัง(adv) boisterously, See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously, Syn. อึกทึก, ดัง, เอะอะ, อื้ออึง, ครึกโครม, โหวกเหวก, Ant. เงียบ, Example: เขาทำเสียงประตูปึงปังสักพักแล้วก็หายเงียบไปเลย, Thai Definition: เสียงดังเอ็ดตะโร
มี่(adj) noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
เอะอะ(adj) boisterous, See also: tumultuous, noisy, loud, riotous, vociferous, rowdy, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: เพื่อนของเขาส่งเสียงเอะอะหาเรื่องคนอื่นเวลาเมาทุกที, Thai Definition: ที่อึกทึก, ที่ทำเสียงดังโวยวาย
เอะอะ(adv) boisterously, See also: noisily, loudly, obstreperously, tumultuously, Syn. อึกทึก, ดัง, โหวกเหวก, โวยวาย, Ant. เงียบ, Example: แม่เอะอะโวยวายพ่อทันทีที่รู้ว่าเอาเงินไปกินเหล้า, Thai Definition: อึกทึก, ทำเสียงดังโวยวาย
มี่(adj) noisy, See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious, Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม, Example: เด็กๆ ส่งเสียงดังมี่ไปหมดจนฟังอะไรไม่รู้เรื่อง
เอิกเกริก(adj) boisterous, See also: uproarious, loud, Syn. อื้ออึง, สนั่น, Thai Definition: ดังลั่น
ทรหึง(adv) boisterously, See also: loudly, noisy, screechingly, Syn. เอ็ดอึง, ทระหึง, อึงมี่, อึงอล, Ant. เงียบ, Example: พวกเด็กๆ ตะโกนกันทรหึงไปทั่ว
ทรหึงทรหวล(adv) noisy, See also: boisterously, loud and noisy, screechingly, tumultuously, Syn. ดังปั่นป่วน, อึงอล, อึงคะนึง, อึงมี่, อึกทึก, Ant. เงียบสงบ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอ็ด[et] (adj) EN: noisy ; boisterous  FR: bruyant
อึกทึก[eukkatheuk] (adj) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous  FR: bruyant ; sonore
อึกทึก[eukkatheuk] (adv) EN: loudly ; noisily ; boisterously  FR: bruyamment
ครึกโครม[khreukkhrōm] (adj) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous
ครื้นเครง[khreūnkhrēng] (adj) EN: boisterous ; roisterous ; roistering ; hilarious
หนวกหู[nūakhū] (x) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud  FR: bruyant ; assourdissant
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adj) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant  FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur

CMU Pronouncing Dictionary
boisterous
boisterous

Oxford Advanced Learners Dictionary
boisterous
boisterously
boisterousness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
哄然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ,  ] boisterous; uproarious #81,982 [Add to Longdo]
[hòng, ㄏㄨㄥˋ, ] boisterous; clamor; noise #789,645 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
乱舞[らんぶ;らっぷ, ranbu ; rappu] (n, vs) boisterous dance #14,552 [Add to Longdo]
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k, vi) to be boisterously noisy [Add to Longdo]
ガシガシ(P);がしがし[gashigashi (P); gashigashi] (adv, adv-to) (on-mim) boisterously; roughly; briskly; (P) [Add to Longdo]
狂喜乱舞[きょうきらんぶ, kyoukiranbu] (n, vs) boisterous dance; dancing wildly [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]
喧然[けんぜん, kenzen] (adj-t, adv-to) noisy; boisterous; lively [Add to Longdo]
騒々しい(P);騒騒しい[そうぞうしい, souzoushii] (adj-i) noisy; boisterous; (P) [Add to Longdo]
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]
物騒がしい[ものさわがしい, monosawagashii] (adj-i) noisy; boisterous; turbulent [Add to Longdo]
乱痴気騒ぎ[らんちきさわぎ, ranchikisawagi] (n) boisterous merrymaking; racket; spree [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0458 seconds, cache age: 5.262 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม