*partiality* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


57 ผลลัพธ์ สำหรับ *partiality*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: partiality, -partiality-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
partiality(n) ความอยุติธรรม, See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม, Syn. favourable bias

Hope Dictionary
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน, ความไม่สมบูรณ์, ความลำเอียง

Nontri Dictionary
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partialityความลำเอียง [ ดู bias ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm. พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partialityHe shows partiality to no one in particular.
partialityJudgment requires impartiality.
partialityTeachers should treat all their students without partiality.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อคติ(n) prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai Definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)
ความลำเอียง(n) partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai Definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความเท่าเทียมกัน(n) equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย
ความอยุติธรรม(n) injustice, See also: iniquity, partiality, unfairness, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
ความเอนเอียง(n) partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
โมหาคติ(n) delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai Definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)
อยุติธรรม(n) injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai Definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
ความเป็นกลาง[khwām penklāng] (n) EN: neutrality ; impartiality  FR: neutralité [ f ] ; impartialité [ f ]
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [ f ]
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [ f ] ; impartialité [ f ]
โทสาคติ[thōsakhati] (n) EN: partiality due to anger
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [ m ] ; idée préconçue [ f ] ; conviction [ f ]
ยุติธรรม[yutitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: fair-play [ m ]
ยุติธรรม[yuttitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: justice [ f ] ; fair-play [ m ] ; impartialité [ f ] ; équité [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
partiality
impartiality

Oxford Advanced Learners Dictionary
partiality
impartiality

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] impartiality; neutrality #86,274 [Add to Longdo]
偏心眼[piān xīn yǎn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ,   ] bias; partiality; to be partial #161,567 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Objektivität { f }; Unbefangenheit { f }; Unvoreingenommenheit { f }impartiality [Add to Longdo]
Voreingenommenheit { f }; Parteilichkeit { f }partiality [Add to Longdo]
Vorliebe { f }; Schwäche { f } (für) | Vorlieben { pl }partiality (for) | partialities [Add to Longdo]
Vorurteil { n }partiality [Add to Longdo]
unvoreingenommen; unparteiisch { adj }without partiality [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
平等[びょうどう, byoudou] (adj-na, adj-no, n) equality; impartiality; evenness; (P) #7,436 [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) #8,463 [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na, n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na, n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na, n, adj-no) impartiality; fair play [Add to Longdo]
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality [Add to Longdo]
趣好[しゅこう, shukou] (n) partiality [Add to Longdo]
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na, n) impartiality; fairness [Add to Longdo]
不公平[ふこうへい, fukouhei] (adj-na, n) unfairness; injustice; partiality; (P) [Add to Longdo]
不偏[ふへん, fuhen] (adj-na, n, adj-no) impartiality; neutrality; fairness [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] (n, adj-no) impartiality; neutrality; independence; (P) [Add to Longdo]
偏り見る[かたよりみる, katayorimiru] (v1) to show partiality [Add to Longdo]
偏愛[へんあい, hen'ai] (n, vs) favoritism; favouritism; partiality [Add to Longdo]
偏好[へんこう, henkou] (n) partiality [Add to Longdo]
欲目[よくめ, yokume] (n) partiality; bias [Add to Longdo]
贔屓(P);贔負[ひいき, hiiki] (n, vs) favour; favor; patronage; partiality; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0285 seconds, cache age: 29.974 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม