ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alpha particle

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alpha particle-, *alpha particle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha particle[N] อนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alpha particleอนุภาคแอลฟา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alpha Particlesอนุภาคแอลฟ่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm retracing the Doctor's steps, and I'm already detecting low-level Alpha particle emissions, Mr. Reese.ผมกำลังย้อนรอย ของคุณหมอ และตอนนี้ดูเหมือนผมจะตรวจเจออะไรแล้ว มีรังสีอัลฟ่าที่มีอนุภาคระดับต่ำแผ่พลังงานออกมา คุณรีส In Extremis (2013)
Alpha particle radiation.อนุภาครังสีอัลฟ่า In Extremis (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
α粒子;アルファ粒子[アルファりゅうし, arufa ryuushi] (n) alpha particle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 alpha particle \alpha particle\ (Physics & Chem.)
   a particle emitted at high velocity from certain radioactive
   substances. It is identical to the helium nucleus, consisting
   of two protons and two neutrons. Rays of such particles are
   called {alpha rays}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alpha particle
   n 1: a positively charged particle that is the nucleus of the
      helium atom; emitted from natural or radioactive isotopes

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top