Search result for

zerfiel

(51 entries)
(0.0594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zerfiel-, *zerfiel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zerfiel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zerfiel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their world crumbled... ...the cities exploded.Ihre Welt zerfiel, ihre Städte explodierten. The Road Warrior (1981)
And she dropped the torch... and, in a second, was nothing but dust and ashes.Sie ließ die Fackel fallen und zerfiel in einer Sekunde zu Staub und Asche. The Three Ravens (1988)
At some point in the last 150 years, the fifth planet of Selcundi Drema shattered, forming an asteroid belt.Während der letzten 150 Jahre zerfiel der fünfte Planet in einen Asteroidengürtel. Pen Pals (1989)
On several surfaces, the molecules have disintegrated.An verschiedenen Stellen zerfielen die Moleküle. The Royale (1989)
Disintegrated?Zerfielen? The Royale (1989)
You know, the world... seemed to me to be disintegrating,Wissen Sie ... Mir schien, dass die Welt zerfiel Dekalog, dwa (1989)
And now, it's like, my beliefs are unraveling.Jetzt ist es, als zerfiele mein Glaube. Such Great Patience (1994)
As her tissues decayed, the cell membranes broke down into a biopolymer resin which was then excreted by her epidermal layer.Als ihr Gewebe abstarb, zerfielen die Zellmembranen zu einem biopolymeren Harz, das durch ihre Epidermis ausgeschieden wurde. Emanations (1995)
A corpse falling to bitsEin Toter zerfiel zu Sand Anastasia (1997)
Society was crumbling.Die Gesellschaft zerfielKundun (1997)
He crumbled like a piece of paper.Er zerfiel wie ein Stück Papier. The One with the Chick and the Duck (1997)
The sample you collected destabilized before it got back to Voyager.Die Probe zerfiel, bevor sie die Voyager erreichte. Mortal Coil (1997)
The chemical formula was so complicated that it would decay rather quickly, so films' prints were fading within five years the negative was fading within maybe 1 5 to 20 years and fading badly.Die chemische Zusammensetzung zerfiel relativ schnell, so dass die Abzüge in 5 Jahren verblichen. Das Negativ verblich in 1 5 bis 20 Jahren, und zwar bis zur Unkenntlichkeit. Glorious Technicolor (1998)
The monarchy crumbled.Die Monarchie zerfielSunshine (1999)
It occurred to Ignatz that the empire... and his marriage to Valerie fell apart in much the same way.Ignatz war, als zerfielen das Reich und seine Ehe in derselben Weise. Sunshine (1999)
It came down and then withered... as dry grass blown away into dust leaving nothin".Die Hoffnung verging und verwelkte... wie trockenes Gras zerfiel sie zu Staub und es blieb nichts. The Hurricane (1999)
However, socialism was mostly disbanded in the late eighties, in the face of capitalist pressure.Der Sozialismus jedoch zerfiel grösstenteils in den 80er Jahren, durch den Druck der Kapitalisten. Dead or Alive (1999)
It caused the data streams to degrade before they reached their destination.Die Datenströme zerfielen, bevor sie dort ankamen. Inside Man (2000)
It was all unravelling.Alles zerfielHappy Campers (2001)
In fact, you could say he was transamorgafied and then busted into a zillion... Ahem.Er hat sich extrem verändert... und zerfiel in viele... Atlantis: The Lost Empire (2001)
Dusted during childbirth.Nein, sie zerfiel zu Staub. Dad (2001)
But as the porcelain pulverized on the floor it was as if it were human tissue disintegrating.Doch als das Porzellan in Stücke zerbrach, war das, als zerfiele menschliches Gewebe. Dogville (2003)
Then, their neural pathways started to degrade.Dann zerfielen ihre Nervenbahnen. Affliction (2005)
Jealous was turned into sand.Jealous zerfiel zu Staub und starb. Death Note: The Last Name (2006)
Civilization collapsed into anarchy.Die Zivilisation zerfiel in Anarchie. Tooth and Nail (2007)
Can you believe a month ago you were gonna marry him and I was gonna move in with kim, and it all fell apart when we had that almost-moment in the on-call room?Kannst du das glauben; vor einem Monat wolltest du ihn heiraten und ich wollte bei Kim einziehen, und alles zerfiel, als wir diesen Fastmoment hatten. Im Pausenraum? My Princess (2008)
The very fabric of civilisation is breaking down before our eyes.Das Fundament unserer Zivilisation zerfiel vor unseren Augen. Against the Dark (2009)
This is a plan that fell to pieces.Dies ist ein Plan, der in Stücke zerfielThe Boondock Saints II: All Saints Day (2009)
Which explains why his remains decomposed so quickly.Was erklärt, warum seine Überreste so schnell zerfielen. The Maggots in the Meathead (2010)
When I first developed the amber, the universe was degrading at an alarming rate.Als ich erstmals.... Den "Amber" entdeckte, zerfiel das Universum mit einer alarmierender Geschwindigkeit. Amber 31422 (2010)
She sustained a LeFort fracture, which caused her facial bones to fragment.Sie hat eine LeFort-Fraktur erlitten, welche bewirkte, dass ihre Gesichtsknochen in Bruchstücke zerfielen. The Body in the Bag (2011)
And what, it just fell apart in the last couple of days?Und was, er zerfiel in den letzten paar Tagen? Dark Was the Night (2011)
And yes, it was fun being adored as the Collins name crumbled growing wealthy on the backs of their despair.Und, ja, es war amüsant, verehrt zu werden, während der Name Collins langsam zerfiel, und sich zu bereichern, an ihrem Niedergang. Dark Shadows (2012)
And my mother died, and the quartet broke up.Meine Mutter starb, und das Quartett zerfielA Late Quartet (2012)
And flame and smoke and the roar of a lion descended upon the earth, and the many towers were brought low into the dust.Feuer, Rauch und das Brüllen eines Löwen regneten auf die Erde, und die zahllosen Türme zerfielen zu Staub. 009 Re: Cyborg (2012)
And flame and smoke and the roar of a lion descended upon the earth, and the many towers were brought low into the dust.""Feuer, Rauch und das Brüllen eines Löwen regneten auf die Erde, und die zahllosen Türme zerfielen zu Staub." 009 Re: Cyborg (2012)
And then his body suddenly turned to dust.Dann zerfiel er zu Asche. The Four (2012)
The futuristic chrome of the previous decades had crumbled to rust.Der futuristische Chrom der früheren Jahrzehnte zerfiel zu Rost. The Sound of Belgium (2012)
"Viktor was supposed to take over the business, before it was shattered in the Reichskristallnacht."Viktor sollte das Geschäft übernehmen, bevor es in der Reichskristallnacht in Scherben zerfielEine andere Zeit (2013)
"Viktor was supposed to take over the business before it was destroyed in the Reichskristallnacht.""Viktor sollte den Laden übernehmen. Dann zerfiel er in Scherben." Ein anderer Krieg (2013)
Now, while the girls' team seemed to be coming together, my team was falling apart. Look at us!Das Team der Frauen schien zusammenzuwachsen, während meines zerfielThink Like a Man Too (2014)
The castle closed its doors, and the kingdom fell.Das Schloss hat seine Tore geschlossen und das Königreich zerfielRebirth (2014)
We see how far the rot has spread, and how tragically the foundations have crumbled.Wir sehen, wie weit die Fäulnis sich verbreitet hat und wie tragisch die Fundamente zerfielen. Quicksand (2014)
The soviet union was falling apart.Die Sowjetunion... zerfielThe Decembrist (No. 12) (2014)
As the world fell each of us, in our own way, was broken.Als die Welt zerfiel, war jeder von uns auf seine Weise gebrochen. Mad Max: Fury Road (2015)
They have sought refuge here when the city was buried.Sie müssen hier Zuflucht gesucht haben, während ihre Stadt zerfielMythica: The Darkspore (2015)
The entire case against him turned to ash.Die Anklage gegen ihn zerfiel zu Asche. The Palace in Flames (2015)
Entire cliffs crumbled and sank into the ocean, revealing the European coasts.Ganze Eisklippen zerfielen, versanken im Ozean und offenbarten die Küsten Europas. Seasons (2015)
It was a glowing crystal.Ein glühender Kristall. Der zerfiel, als ich ihn an mich nahm. The Art of War (2015)
But the last time we kissed, our world fell apart.Doch als wir uns zuletzt küssten, zerfiel unsere Welt. City of Tiny Lights (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zerfallen; auseinander bröckeln; rissig werden; sich zersetzen | zerfallend; sich zersetzend | zerfallen; zersetzt | es zerfällt; es zersetzt sich | es zerfiel; es zersetzte sich | es ist/war zerfallen; es hat/hatte sich zersetztto disintegrate | disintegrating | disintegrated | it disintegrates | it disintegrated | it has/had disintegrated [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top