Search result for

year

(159 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -year-, *year*
English-Thai: Longdo Dictionary
year round(n) ตลอดทั้งปี
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
year[N] เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน
year[N] ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม
year[N] ระยะเวลาหนึ่งปี, See also: รอบปี
year[N] ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ
year[N] อายุ, See also: ขวบ, ปี
yearn[VI] ปรารถนา, See also: อยาก, ต้องการ
yearn[VI] คิดถึงอย่างรักใคร่, See also: ถวิลหา
years[N] นาน, See also: นานมาก
years[N] อายุ, See also: ช่วงระยะเวลา
years[N] เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
year(เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี)
year-around(เยียร์'อะเรานดฺ) adj. ตลอดปี
year-end(เยียร์'เอนดฺ) n. ปลายปี (ปฏิทิน) adj. ปลายปี
yearbook(เยียร์'บุค) n. หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น
yearling(เยียร์'ลิง) n.,adj. ลูกสัตว์อายุเต็ม 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี,นักเรียนปีที่ 2
yearlong(เยียร์'ลอง) adj. เป็นเวลาหนึ่งปี
yearly(เยียร์'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับ 1 ปี,ทุกปี,ปีละครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกปีละครั้ง, Syn. annual
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
year(n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา
yearbook(n) หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี
yearling(adj) มีอายุหนึ่งปี
yearling(n) สัตว์หรือเด็กมีอายุได้หนึ่งปี
yearly(adj,adv) ทุกปี,รายปี,ประจำปี,ปีละครั้ง
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน
LEAP leap year(n) ปีอธิกสุรทิน
NEW New Year(n) วันขึ้นปีใหม่,วันปีใหม่,เทศกาลปีใหม่,ตรุษ
SCHOOL school year(n) ปีการศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
year and a day ruleหลักว่าด้วยปีกับหนึ่งวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year and dayปีกับหนึ่งวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year bookหนังสือรายงานประจำปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
year free of premiumปีปลอดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
year of birthปีเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
year to year tenancyการเช่าปีต่อปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year, accountingปีบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year, calendarปีปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year, financialปีการเงิน, ปีการคลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year, fiscalปีงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Year 2000 date conversion (Computer systems) การแปลงผันวันที่ปี ค.ศ. 2000 (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Year after yearทุกปี [การบัญชี]
Year around, year roundตลอดทั้งปี [การบัญชี]
Year endปลายปีปฏิทิน [การบัญชี]
Year of publicationปีที่พิมพ์

ปีที่พิมพ์ (Year of publication) หมายถึง ปีที่ตีพิมพ์หนังสือ เป็นส่วนที่บอกว่าหนังสือนั้นตีพิมพ์เมื่อใด ระบุเป็นปีที่พิมพ์ ทั้งไทยและสากล ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียนหนังสือ เช่น 2555 หรือ 2012

ปีที่พิมพ์ แตกต่างจากคำว่า ปีพิมพ์ (Volume : Vol. ) ที่ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ซึ่งหมายถึง จำนวนปีที่ได้ตีพิมพ์วารสารนั้นออกมา เช่น ปีพิมพ์ที่ 2 (Vol. 2) หมายถึง วารสารรายชื่อนั้นตีพิมพ์เป็นปีที่ 2

ปีที่พิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งให้รายละเอียดของหนังสือ คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้าหรือจำนวนเล่ม ภาพประกอบ อาจมีบรรณนิทัศน์ (คำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อ) ประกอบด้วย

หนังสือบางเล่มอาจไม่ระบุปีที่พิมพ์ หากไม่มี ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Year roundตลอดทั้งปี [การบัญชี]
Yearbookหนังสือรายปี

หนังสือรายปี (Yearbooks, Annuals, Almanacs) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกเป็นรายปี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. หนังสือรายปีของสารานุกรม (Encyclopedia Yearbook) เป็นหนังสือรายปีที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมเนื้อหาของสารานุกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น American Annual, Britainnica Book of the Year

2. หนังสือรายปีที่สรุปข่าวและเหตุการณ์ในรอบปี ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเสนอในรูปของสรุปความเสนอเป็นรายสัปดาห์ เช่น World Almanac and Book of Facts, Siam Directory

Almanac ภาพจาก http://www.worldalmanac.com/world-almanac.aspx

3. หนังสือรายปีที่สรุปผลงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสรุปผลงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSTDA-Annual-Report [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Yearbooks รายงานประจำปี [TU Subject Heading]
Yearlyตลอดทั้งปี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
year over year ( ) ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน (ส่วนมากใช้ในเรี่องที่เกี่ยวกับการเงิน)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ten years.สิบปี Live Free or Die Hard (2007)
Two years.? -2 ปี P2 (2007)
Next year.ปีหน้า Props (2012)
13 years.13 ปี Starred Up (2013)
The Dean hasn't laughed like that in years.ไม่ได้ยินท่านหัวเราะร่าอย่างนี้มานานแล้วนะคะเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
From next year's class, but we don't take anything on hearsay.แต่พกวเราไม่เชื่ออะไรจากที่ได้ยินมา New Haven Can Wait (2008)
And this is Jenny's moment. She's only 15 years old.และเจนนี่ก็ใช่/ เธอเพิ่งจะ 15 New Haven Can Wait (2008)
You slept through history class last year.เธอหลับตลอดคาบประวัติศาสตร์นี่ New Haven Can Wait (2008)
Which has delightfully become known over the yearsซึ่งเป็นที่รู้กันมานับปีแล้ว New Haven Can Wait (2008)
He died almost two years ago when I was with him.เขาตายเมื่อสองปีก่อนและดิฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย New Haven Can Wait (2008)
To coming here next year and kicking your ass.ที่จะเข้าที่นี่ปีหน้า แล้วก็เฉดหัวพวกแก New Haven Can Wait (2008)
And it made for some pretty uncomfortable years.และนั่นก็ทำให้ลำบากอยู่หลายปีเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
year1980 was the year when I was born.
year2001 is the year when the 21st century begins.
yearA bicycle race was held in Nagoya last year.
yearAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
yearAbout this time of the year typhoons visit the island.
yearAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.
yearAccording to my experience, it takes one year to master French grammar.
yearAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
yearAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
yearA century is one hundred years.
yearA criticism of literary works this year is in the paper.
yearA few years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วายทูเค[N] year 2000, See also: Y2K, Syn. ปีค.ศ.2000
ปีขาล[N] year of the tiger, Syn. ปีเสือ, Example: ความเชื่อตามประเพณีของคนจีนมักถือว่าปีขาลเป็นปีที่เสือดุเพราะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่ากลัว, Thai definition: ชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีเสือเป็นเครื่องหมาย
ปีฉลู[N] year of the ox, Syn. ปีวัว, Example: ปีเกิดของเขาคือปีฉลู, Thai definition: ชื่อปีที่ 2 ของรอบปีนักษัตร มีวัวเป็นเครื่องหมาย
ปีมะเมีย[N] year of the horse, Syn. ปีม้า, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เกิดปีมะเมียเหมือนกัน, Thai definition: ชื่อปีที่ 7 ของรอบปีนักษัตร มีม้าเป็นเครื่องหมาย
ปีมะแม[N] year of the goat, Syn. ปีแพะ, Example: ปีนี้คนที่เกิดปีมะแมจะโชคดีในด้านเงินทอง, Thai definition: ชื่อปีที่ 8 ของรอบปีนักษัตร มีแพะเป็นเครื่องหมาย
ปีระกา[N] year of the cock, Syn. ปีไก่, Example: ไก่เป็นสัญลักษณ์ของปีระกา, Thai definition: ชื่อปีที่ 10 ของรอบปีนักษัตร มีไก่เป็นเครื่องหมาย
ปีวอก[N] year of the monkey, Syn. ปีลิง, Example: ลูกที่เกิดปีวอกเชื่อว่าจะซนเหมือนลิง, Thai definition: ชื่อปีที่ 9 ของรอบปีนักษัตร มีลิงเป็นเครื่องหมาย
รายปี[ADJ] yearly, See also: annual, Syn. ทุกปี
เหมา[N] Year of the Rabbit, Syn. ปีเถาะ, เม้า, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
โหยหา[V] yearn for, See also: long, hunger, crave, desire, Syn. คร่ำครวญหา, Example: เมื่อต้องจากบ้านไปอยู่เมืองนอกเขาจึงโหยหาความอบอุ่นจากใครสักคนเพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.Sø.) EN: New Year greetings card   
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
ฉลู[n.] (chalū) EN: Year of the Ox   FR: année du boeuf [f]
ชวด[n.] (chūat) EN: year of the rat   FR: année du rat [f]
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
หัวปี[n.] (hūapī) EN: beginning of the year   FR: début de l'année [m]
หัวปีท้ายปี[adv.] (hūapī thāi pī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year   
จอ[n.] (jø) EN: the Year of the Dog   FR: année du Chien [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YEAR    Y IH1 R
YEARS    Y ER0 Z
YEARS    Y IH1 R Z
YEARY    Y IH1 R IY0
YEARN    Y ER1 N
YEARLY    Y IH1 R L IY0
YEARS'    Y IH1 R Z
YEARNS    Y ER1 N Z
YEAR'S    Y IH1 R Z
YEARBY    Y ER1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
year    (n) (y @@1 r)
yearn    (v) (y @@1 n)
years    (n) (y @@1 z)
yearly    (j) (y @@1 l ii)
yearns    (v) (y @@1 n z)
Yeargin    (n) (y e@1 g i n)
yearned    (v) (y @@1 n d)
yearbook    (n) (y @@1 b u k)
yearling    (n) (y @@1 l i ng)
yearlong    (j) (y @@1 l o ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[とし, toshi] Thai: ปี English: year

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baujahr {n} | Baujahre {pl}year of construction | years of construction [Add to Longdo]
Dienstjahr {n} | Dienstjahre {pl}year of service | years of service [Add to Longdo]
Erscheinungsjahr {n}year of publication [Add to Longdo]
Geburtsjahr {n}year of birth [Add to Longdo]
Herstellungsjahr {n}; Baujahr {n}year of manufacture [Add to Longdo]
Jahr {n} | Jahre {pl} | praktisches Jahr | erfolgreiches Jahr | in den besten Jahren seinyear | years | practical year | banner year | be in the prime of life [Add to Longdo]
Jahreszahl {f} | Jahreszahlen {pl}year date; date | year dates [Add to Longdo]
Jahr 2000year 2000; Y2K [Add to Longdo]
Kriegsjahr {n}year of (the) war [Add to Longdo]
Lebensjahr {n} | im 30. Lebensjahryear of one's life | at the age of 30 [Add to Longdo]
Wanderjahr {n} | Wanderjahre {pl}year of travel | years of travel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
いつもいつも[, itsumoitsumo] (exp) year in, year out; 24-7 [Add to Longdo]
お歳暮(P);御歳暮[おせいぼ, oseibo] (n) (See 歳暮) end of the year; year-end gift; (P) [Add to Longdo]
お雑煮;御雑煮[おぞうに, ozouni] (n) New Year dish [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑牛[chǒu niú, ㄔㄡˇ ㄋㄧㄡˊ, ] Year 2, year of the Bull or Ox (e.g. 2009) [Add to Longdo]
亥猪[hài zhū, ㄏㄞˋ ㄓㄨ, / ] Year 12, year of the Boar (e.g. 2007) [Add to Longdo]
享年[xiǎng nián, ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˊ, ] year of one's death [Add to Longdo]
凶年[xiōng nián, ㄒㄩㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] year of famine [Add to Longdo]
兔年[tù nián, ㄊㄨˋ ㄋㄧㄢˊ, ] Year of the Rabbit (e.g. 2011) [Add to Longdo]
午马[wǔ mǎ, ˇ ㄇㄚˇ, / ] Year 7, year of the Horse (e.g. 2002) [Add to Longdo]
卯兔[mǎo tù, ㄇㄠˇ ㄊㄨˋ, ] Year 4, year of the Rabbit (e.g. 2011) [Add to Longdo]
子鼠[zǐ shǔ, ㄗˇ ㄕㄨˇ, ] Year 1, year of the Rat (e.g. 2008) [Add to Longdo]
寅虎[yín hǔ, ˊ ㄏㄨˇ, ] Year 3, year of the Tiger (e.g. 2010) [Add to Longdo]
巳蛇[sì shé, ㄙˋ ㄕㄜˊ, ] Year 6, year of the Snake (e.g. 2001) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording [Add to Longdo]
[ねん, nen] year [Add to Longdo]
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook [Add to Longdo]
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]
暦年[れきねん, rekinen] calendar year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sidereal \Si*de"re*al\, a. [L. sidereus, from sidus, sideris, a
   constellation, a star. Cf. {Sideral}, {Consider}, {Desire}.]
   1. Relating to the stars; starry; astral; as, sidereal
    astronomy.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) Measuring by the apparent motion of the stars;
    designated, marked out, or accompanied, by a return to the
    same position in respect to the stars; as, the sidereal
    revolution of a planet; a sidereal day.
    [1913 Webster]
 
   {Sidereal clock}, {day}, {month}, {year}. See under {Clock},
    {Day}, etc.
 
   {Sideral time}, time as reckoned by sideral days, or, taking
    the sidereal day as the unit, the time elapsed since a
    transit of the vernal equinox, reckoned in parts of a
    sidereal day. This is, strictly, apparent sidereal time,
    mean sidereal time being reckoned from the transit, not of
    the true, but of the mean, equinoctial point.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Year \Year\, n. [OE. yer, yeer, [yogh]er, AS. ge['a]r; akin to
   OFries. i?r, g?r, D. jaar, OHG. j[=a]r, G. jahr, Icel. [=a]r,
   Dan. aar, Sw. [*a]r, Goth. j?r, Gr. ? a season of the year,
   springtime, a part of the day, an hour, ? a year, Zend
   y[=a]re year. [root]4, 279. Cf. {Hour}, {Yore}.]
   [1913 Webster]
   1. The time of the apparent revolution of the sun trough the
    ecliptic; the period occupied by the earth in making its
    revolution around the sun, called the astronomical year;
    also, a period more or less nearly agreeing with this,
    adopted by various nations as a measure of time, and
    called the civil year; as, the common lunar year of 354
    days, still in use among the Mohammedans; the year of 360
    days, etc. In common usage, the year consists of 365 days,
    and every fourth year (called bissextile, or leap year) of
    366 days, a day being added to February on that year, on
    account of the excess above 365 days (see {Bissextile}).
    [1913 Webster]
 
       Of twenty year of age he was, I guess. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: The civil, or legal, year, in England, formerly
      commenced on the 25th of March. This practice continued
      throughout the British dominions till the year 1752.
      [1913 Webster]
 
   2. The time in which any planet completes a revolution about
    the sun; as, the year of Jupiter or of Saturn.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Age, or old age; as, a man in years. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Anomalistic year}, the time of the earth's revolution from
    perihelion to perihelion again, which is 365 days, 6
    hours, 13 minutes, and 48 seconds.
 
   {A year's mind} (Eccl.), a commemoration of a deceased
    person, as by a Mass, a year after his death. Cf. {A
    month's mind}, under {Month}.
 
   {Bissextile year}. See {Bissextile}.
 
   {Canicular year}. See under {Canicular}.
 
   {Civil year}, the year adopted by any nation for the
    computation of time.
 
   {Common lunar year}, the period of 12 lunar months, or 354
    days.
 
   {Common year}, each year of 365 days, as distinguished from
    leap year.
 
   {Embolismic year}, or {Intercalary lunar year}, the period of
    13 lunar months, or 384 days.
 
   {Fiscal year} (Com.), the year by which accounts are
    reckoned, or the year between one annual time of
    settlement, or balancing of accounts, and another.
 
   {Great year}. See {Platonic year}, under {Platonic}.
 
   {Gregorian year}, {Julian year}. See under {Gregorian}, and
    {Julian}.
 
   {Leap year}. See {Leap year}, in the Vocabulary.
 
   {Lunar astronomical year}, the period of 12 lunar synodical
    months, or 354 days, 8 hours, 48 minutes, 36 seconds.
 
   {Lunisolar year}. See under {Lunisolar}.
 
   {Periodical year}. See {Anomalistic year}, above.
 
   {Platonic year}, {Sabbatical year}. See under {Platonic}, and
    {Sabbatical}.
 
   {Sidereal year}, the time in which the sun, departing from
    any fixed star, returns to the same. This is 365 days, 6
    hours, 9 minutes, and 9.3 seconds.
 
   {Tropical year}. See under {Tropical}.
 
   {Year and a day} (O. Eng. Law), a time to be allowed for an
    act or an event, in order that an entire year might be
    secured beyond all question. --Abbott.
 
   {Year of grace}, any year of the Christian era; Anno Domini;
    A. D. or a. d.
    [1913 Webster] year 2000 bug

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 year
   n 1: a period of time containing 365 (or 366) days; "she is 4
      years old"; "in the year 1920" [syn: {year}, {twelvemonth},
      {yr}]
   2: a period of time occupying a regular part of a calendar year
     that is used for some particular activity; "a school year"
   3: the period of time that it takes for a planet (as, e.g.,
     Earth or Mars) to make a complete revolution around the sun;
     "a Martian year takes 687 of our days"
   4: a body of students who graduate together; "the class of '97";
     "she was in my year at Hoehandle High" [syn: {class}, {year}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 y.
 
 1. (kıs.) yard, year, yellow, yen.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top