Search result for

yea

(134 entries)
(0.1661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yea-, *yea*.
English-Thai: Longdo Dictionary
year round(n) ตลอดทั้งปี
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
year over year ( ) ในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน (ส่วนมากใช้ในเรี่องที่เกี่ยวกับการเงิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yea    [ADV] หมายถึง yes
yeah    [ADV] หมายถึง yes
year    [N] เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน
year    [N] ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม
year    [N] ระยะเวลาหนึ่งปี, See also: รอบปี
year    [N] ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ
year    [N] อายุ, See also: ขวบ, ปี
yearn    [VI] ปรารถนา, See also: อยาก, ต้องการ
yearn    [VI] คิดถึงอย่างรักใคร่, See also: ถวิลหา
years    [N] นาน, See also: นานมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
year and a day ruleหลักว่าด้วยปีกับหนึ่งวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year and dayปีกับหนึ่งวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year bookหนังสือรายงานประจำปี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
year free of premiumปีปลอดเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
year of birthปีเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
year to year tenancyการเช่าปีต่อปี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year, accountingปีบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year, calendarปีปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year, financialปีการเงิน, ปีการคลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
year, fiscalปีงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Year 2000 date conversion (Computer systems) การแปลงผันวันที่ปี ค.ศ. 2000 (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Year after yearทุกปี [การบัญชี]
Year around, year roundตลอดทั้งปี [การบัญชี]
Year endปลายปีปฏิทิน [การบัญชี]
Year of publicationปีที่พิมพ์

ปีที่พิมพ์ (Year of publication) หมายถึง ปีที่ตีพิมพ์หนังสือ เป็นส่วนที่บอกว่าหนังสือนั้นตีพิมพ์เมื่อใด ระบุเป็นปีที่พิมพ์ ทั้งไทยและสากล ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในการเขียนหนังสือ เช่น 2555 หรือ 2012

ปีที่พิมพ์ แตกต่างจากคำว่า ปีพิมพ์ (Volume : Vol. ) ที่ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ซึ่งหมายถึง จำนวนปีที่ได้ตีพิมพ์วารสารนั้นออกมา เช่น ปีพิมพ์ที่ 2 (Vol. 2) หมายถึง วารสารรายชื่อนั้นตีพิมพ์เป็นปีที่ 2

ปีที่พิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งให้รายละเอียดของหนังสือ คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้าหรือจำนวนเล่ม ภาพประกอบ อาจมีบรรณนิทัศน์ (คำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือโดยย่อ) ประกอบด้วย

หนังสือบางเล่มอาจไม่ระบุปีที่พิมพ์ หากไม่มี ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Year roundตลอดทั้งปี [การบัญชี]
Yearbookหนังสือรายปี

หนังสือรายปี (Yearbooks, Annuals, Almanacs) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกเป็นรายปี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. หนังสือรายปีของสารานุกรม (Encyclopedia Yearbook) เป็นหนังสือรายปีที่จัดทำขึ้นเพื่อเติมเนื้อหาของสารานุกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น American Annual, Britainnica Book of the Year

2. หนังสือรายปีที่สรุปข่าวและเหตุการณ์ในรอบปี ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเสนอในรูปของสรุปความเสนอเป็นรายสัปดาห์ เช่น World Almanac and Book of Facts, Siam Directory

Almanac ภาพจาก http://www.worldalmanac.com/world-almanac.aspx

3. หนังสือรายปีที่สรุปผลงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการสรุปผลงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ เช่น รายงานประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSTDA-Annual-Report [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Yearbooks รายงานประจำปี [TU Subject Heading]
Yearlyตลอดทั้งปี [การบัญชี]
Yeast เชื้อยีสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yeaFor the last 30 years, ad agencies would kill for a major tobacco account.
yeaOn this point it is poles apart from when I set myself on learning English 20 years ago.
yeaIt looks like we've been able to fill in that one year gap and renew our old friendship.
yeaIchirou sounded somehow upset but my long years of hanging out with him told me that it was out and out fake.
yeaIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.
yeaOn the whole, the pomato plants are growing well this year.
yeaAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
yeaIn spoiling her child, Stella made a rod for her own back in the years that were to follow.
yeaA few years ago, on mothers day, I gave my step-mother a locket as a present.
yeaWhat was the gross income in the previous calendar year?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yea(เย) adv. ใช่,จ้ะ,จริง ๆ ,ไม่ใช่แต่เพียงแค่นี้ ยังมี. n. การตอบรับ,การยืนยัน,ผู้ตอบรับ,คะแนนสนับสนุน
yea and nayn. ลังเล,สองจิตสองใจ
yeah(เย) adv. ใช่,จ๊ะ,=yes
yean(ยีน) vi.,vt. (แกะหรือแพะ) ออกลูก
year(เยียร์) n. ปี,อายุ,ขวบ -Phr. (year in and year out ตลอดปีตลอดไป) -Phr. (year after year ทุกปี)
year-around(เยียร์'อะเรานดฺ) adj. ตลอดปี
year-end(เยียร์'เอนดฺ) n. ปลายปี (ปฏิทิน) adj. ปลายปี
yearbook(เยียร์'บุค) n. หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น
yearling(เยียร์'ลิง) n.,adj. ลูกสัตว์อายุเต็ม 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี,นักเรียนปีที่ 2
yearlong(เยียร์'ลอง) adj. เป็นเวลาหนึ่งปี

English-Thai: Nontri Dictionary
year(n) ปี,อายุ,เวลา,ขวบ,ปีการศึกษา
yearbook(n) หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี
yearling(adj) มีอายุหนึ่งปี
yearling(n) สัตว์หรือเด็กมีอายุได้หนึ่งปี
yearly(adj,adv) ทุกปี,รายปี,ประจำปี,ปีละครั้ง
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน
yeast(n) เชื้อหมัก,ยีสต์,ส่าเหล้า
LEAP leap year(n) ปีอธิกสุรทิน
NEW New Year(n) วันขึ้นปีใหม่,วันปีใหม่,เทศกาลปีใหม่,ตรุษ
SCHOOL school year(n) ปีการศึกษา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยีสต์    [N] yeast, Syn. ส่า, ส่าเหล้า, Example: เราใช้เทคโนโลยีการหมักในการผลิตสินค้าต่างๆ ที่เป็นจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์สำหรับทำขนมปัง, Thai definition: เชื้อจากการหมัก, Notes: (อังกฤษ)
วายทูเค    [N] year 2000, See also: Y2K, Syn. ปีค.ศ.2000
ปีขาล    [N] year of the tiger, Syn. ปีเสือ, Example: ความเชื่อตามประเพณีของคนจีนมักถือว่าปีขาลเป็นปีที่เสือดุเพราะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่ากลัว, Thai definition: ชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีเสือเป็นเครื่องหมาย
ปีฉลู    [N] year of the ox, Syn. ปีวัว, Example: ปีเกิดของเขาคือปีฉลู, Thai definition: ชื่อปีที่ 2 ของรอบปีนักษัตร มีวัวเป็นเครื่องหมาย
ปีมะเมีย    [N] year of the horse, Syn. ปีม้า, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เกิดปีมะเมียเหมือนกัน, Thai definition: ชื่อปีที่ 7 ของรอบปีนักษัตร มีม้าเป็นเครื่องหมาย
ปีมะแม    [N] year of the goat, Syn. ปีแพะ, Example: ปีนี้คนที่เกิดปีมะแมจะโชคดีในด้านเงินทอง, Thai definition: ชื่อปีที่ 8 ของรอบปีนักษัตร มีแพะเป็นเครื่องหมาย
ปีระกา    [N] year of the cock, Syn. ปีไก่, Example: ไก่เป็นสัญลักษณ์ของปีระกา, Thai definition: ชื่อปีที่ 10 ของรอบปีนักษัตร มีไก่เป็นเครื่องหมาย
ปีวอก    [N] year of the monkey, Syn. ปีลิง, Example: ลูกที่เกิดปีวอกเชื่อว่าจะซนเหมือนลิง, Thai definition: ชื่อปีที่ 9 ของรอบปีนักษัตร มีลิงเป็นเครื่องหมาย
รายปี    [ADJ] yearly, See also: annual, Syn. ทุกปี
เหมา [N] Year of the Rabbit, Syn. ปีเถาะ, เม้า, Notes: (ถิ่น-อีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.Sø.) EN: New Year greetings card   
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
ฉลู[n.] (chalū) EN: Year of the Ox   FR: année du boeuf [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื้อหมัก[n.] (cheūamak) EN: yeast   FR: levure [f]
ชวด[n.] (chūat) EN: year of the rat   FR: année du rat [f]
อือ[interj.] (eū) EN: yeah ; right ; yes ; aye   FR: oui
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   

CMU English Pronouncing Dictionary
YEA    Y EY1
YEAS    Y EY1 Z
YEAS    Y IY1 Z
YEAS    Y IY1 S
YEAR    Y IH1 R
YEAH    Y AE1
YEARY    Y IH1 R IY0
YEARN    Y ER1 N
YEAST    Y IY1 S T
YEATS    Y EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yea    (n) (y ei1)
yeah    (a) (y e@1)
year    (n) (y @@1 r)
yeas    (n) (y ei1 z)
yearn    (v) (y @@1 n)
years    (n) (y @@1 z)
yeast    (n) (y ii1 s t)
yearly    (j) (y @@1 l ii)
yearns    (v) (y @@1 n z)
yeasty    (j) (y ii1 s t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いつもいつも[, itsumoitsumo] (exp) year in, year out; 24-7 [Add to Longdo]
うむ[, umu] (int) (arch) (See うん) yea; uh huh [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
お歳暮(P);御歳暮[おせいぼ, oseibo] (n) (See 歳暮) end of the year; year-end gift; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑牛[chǒu niú, ㄔㄡˇ ㄋㄧㄡˊ, ] Year 2, year of the Bull or Ox (e.g. 2009) [Add to Longdo]
亥猪[hài zhū, ㄏㄞˋ ㄓㄨ, / ] Year 12, year of the Boar (e.g. 2007) [Add to Longdo]
享年[xiǎng nián, ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˊ, ] year of one's death [Add to Longdo]
凶年[xiōng nián, ㄒㄩㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] year of famine [Add to Longdo]
兔年[tù nián, ㄊㄨˋ ㄋㄧㄢˊ, ] Year of the Rabbit (e.g. 2011) [Add to Longdo]
午马[wǔ mǎ, ˇ ㄇㄚˇ, / ] Year 7, year of the Horse (e.g. 2002) [Add to Longdo]
卯兔[mǎo tù, ㄇㄠˇ ㄊㄨˋ, ] Year 4, year of the Rabbit (e.g. 2011) [Add to Longdo]
[yī, , ] yeah (interjection of approval); to belch [Add to Longdo]
子鼠[zǐ shǔ, ㄗˇ ㄕㄨˇ, ] Year 1, year of the Rat (e.g. 2008) [Add to Longdo]
寅虎[yín hǔ, ˊ ㄏㄨˇ, ] Year 3, year of the Tiger (e.g. 2010) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording [Add to Longdo]
[ねん, nen] year [Add to Longdo]
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook [Add to Longdo]
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook [Add to Longdo]
平年[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]
暦年[れきねん, rekinen] calendar year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yea \Yea\ (y[=a] or y[=e]; 277), adv. [OE. ye, ya, [yogh]e,
   [yogh]a, AS. ge['a]; akin to OFries. g[=e], i[=e], OS., D.,
   OHG., G., Dan. & Sw. ja, Icel, j[=a], Goth. ja, jai, and
   probably to Gr. "h^ truly, verily. [root]188. Cf. {Yes}.]
   [1913 Webster]
   1. Yes; ay; a word expressing assent, or an affirmative, or
    an affirmative answer to a question, now superseded by
    yes. See {Yes}.
    [1913 Webster]
 
       Let your communication be yea, yea; nay, nay.
                          --Matt. v. 37.
    [1913 Webster]
 
   2. More than this; not only so, but; -- used to mark the
    addition of a more specific or more emphatic clause. Cf.
    {Nay}, adv., 2.
    [1913 Webster]
 
       I therein do rejoice, yea, and will rejoice. --Phil.
                          i. 18.
    [1913 Webster]
 
   Note: Yea sometimes introduces a clause, with the sense of
      indeed, verily, truly. "Yea, hath God said, Ye shall
      not eat of every tree of the garden?" --Gen. iii. 1.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yea \Yea\, n.
   An affirmative vote; one who votes in the affirmative; as, a
   vote by yeas and nays.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the Scriptures, yea is used as a sign of certainty
      or stability. "All the promises of God in him are yea,
      and in him Amen." --2 Cor. i. 20.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yea
   adv 1: not only so, but; "I therein do rejoice, yea, and will
       rejoice" [syn: {yea}, {yeah}]
   n 1: an affirmative; "The yeas have it" [ant: {nay}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top