ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xerophthalmia

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xerophthalmia-, *xerophthalmia*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา xerophthalmia มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *xerophthalmia*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xerophthalmia[N] ภาวะเยื่อบุตาอักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xerophthalmiaภาวะเยื่อตาและกระจกตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axerophthalmiaวิตะมินเอ [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, ] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xerophthalmie {f}; Trockenheit des äußeren Auges [med.]xerophthalmia; dry eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xerophthalmia \Xe`roph*thal"mi*a\, n. [L., fr. Gr. ?; xhro`s dry
   + ? the eye. See {Ophthalmia}.] (Med.)
   An abnormal dryness of the eyeball produced usually by
   long-continued inflammation and subsequent atrophy of the
   conjunctiva.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xerophthalmia
   n 1: abnormal dryness of the conjunctiva and cornea of the eyes;
      may be due to a systemic deficiency of vitamin A [syn:
      {xerophthalmia}, {xerophthalmus}, {xeroma}, {conjunctivitis
      arida}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top