ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrigg

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrigg-, *wrigg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wriggle[VI] บิดตัว, See also: กระดิก, ดิ้น, Syn. squirm
wriggle[VT] บิดตัว, See also: กระดิก, ดิ้น
wriggle[N] การบิดตัว, See also: การกระดิกหรือดิ้นไปมา
wriggle[N] เส้นทางที่คดเคี้ยว, See also: เส้นทางที่ลดเลี้ยว
wriggly[ADV] อย่างคดเคี้ยว, See also: อย่างหลบหลีก
wriggler[N] ผู้ที่บิดตัว, See also: ผู้ที่กระดิกหรือดิ้นไปมา
wriggle out of[PHRV] บิดตัวออกจาก, See also: เคลื่อนตัวออกจาก, Syn. get out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wriggle(ริก'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) บิดตัว,กระดิก,ดิ้นไปมา,เคลื่อนตัวคล้ายหนอน,เดินคดเคี้ยว,เลื้อย,หลบหลีก,หนีรอด, See also: wrigglingly adv., Syn. twist,wiggle
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggly(ริก'ลี) adj. ซึ่งบิดตัว,ซึ่งดิ้นไปมา,ซึ่งเลื่อย,ซึ่งคืบคลานไปข้างหน้า,ซึ่งหลบหลีก

English-Thai: Nontri Dictionary
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก
wriggle(vi) บิด,ดิ้น,กระดิก,เลื้อย,หลบหลีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and... afterwards, how we'd watch till the sun came up.ฉันจำได้ว่าคุณเคยกอดฉันยังไง ฉันนั่งคร่อมหน้าคุณแล้วบิดไปมายังไง หลังจากนั้น เราดูกันจนตะวันขึ้นยังไง Airplane! (1980)
Wriggle.บิดหน่อย The Constant Gardener (2005)
Things have been a little weird lately-- don't even think of wriggling out of this,Lynette.ใช่ แต่ว่าพอดีช่วงนี้มัน อย่ามาเบี้ยว ลินเน็ท Now You Know (2007)
If we're to get the job done before the bank opens on Monday morning, we better get a wriggle (move) on.ถ้าเราทำงานนี้ได้เสร็จ ก่อนธนาคารจะเปิดเช้าวันจันทร์ เราก็จะก้าวไปสู่ขั้นที่ดีขึ้น The Bank Job (2008)
And he'll wriggle out of this. Again!และเขาจะลอยนวลได้อีกครั้ง Episode #1.3 (2010)
Wriggle in my school clothes... ♪# Wriggle in my school clothes... # The Bones That Weren't (2010)
When I clean the top window, my fingers go wriggly.เวลาทำความสะอาดกระจกด้านบน หนูต้องทำนิ้วกระดุ๊กกระดิ๊ก A Muse (2012)
I don't know. But I don't like the way it wriggles around.ตัวแค่นี้ได้ไม่เกินคำ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
All right, just hang out there, wriggle a sec.ทุกขวาเพียงแค่แขวนออกมา มีดิ้นวินาที. Now You See Me (2013)
Come out, you little, wriggling worm!ออกมา เจ้าหนอนน้อยจอมจุ้นจ้าน Alice Through the Looking Glass (2016)
Look at her wriggle.ดูสีหน้าเธอสิ The Original (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wriggHe wriggled his way through the chairs.
wriggWriggle out of a fix.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด่า[ADV] writhingly, See also: wrigglingly, Syn. ด่าว, เด่าๆ, Example: พี่ชายเธอเต้นเด่าอยู่กลางวงโน่น, Thai definition: อาการดิ้นอย่างดิ้นแด่วๆ ดิ้นยันๆ
แด่ว[ADV] writhingly, See also: wrigglingly, Syn. แด่วๆ, กะแด่ว, Example: ฉันหันไปเห็นภาพคนขับกำลังชักแด่วอยู่กลางถนนพอดี, Thai definition: อาการดิ้นอย่างดิ้นยันๆ ไม่เป็นท่า
เด่าๆ[ADV] wrigglingly, See also: writhingly, squirmingly, Syn. เร่าๆ, ด่าว, เด่า, Example: งูถูกตีดิ้นเด่าๆ
แด่วๆ[ADV] writhingly, See also: wrigglingly, Syn. แด่ว, กระแด่วๆ, Example: ปลาดิ้นแด่วๆ อยู่ในอ่าง, Thai definition: อาการที่ดิ้นอยู่กับที่
กระดิบ[V] wriggle, See also: squirm, writhe, twist, Syn. กระดึบ, Thai definition: อาการที่คืบไปทีละน้อย
ดิ้น[V] wriggle, See also: writhe, squirm, convulse, Syn. กระตุก, ชักดิ้นชักงอ, ชักกระตุก, สั่น, Example: คนเจ็บดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากแผลไฟไหม้, Thai definition: อาการที่สะบัดหรือฟาดตัวไปมาอย่างแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักดิ้นชักงอ[v. exp.] (chak din chak ngø) EN: wriggle   
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller

CMU English Pronouncing Dictionary
WRIGGLE    R IH1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wriggle    (v) rˈɪgl (r i1 g l)
wriggled    (v) rˈɪgld (r i1 g l d)
wriggler    (n) rˈɪglər (r i1 g l @ r)
wriggles    (v) rˈɪglz (r i1 g l z)
wrigglers    (n) rˈɪgləz (r i1 g l @ z)
wriggling    (v) rˈɪglɪŋ (r i1 g l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] wriggle [Add to Longdo]
蠕动前进[rú dòng qián jìn, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] wriggle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
じたばた[, jitabata] (adv,n,vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]
にょろにょろ[, nyoronyoro] (adv,vs) slitheringly; wriggling, slipping and sliding [Add to Longdo]
のたくる[, notakuru] (v5r,vi) to wriggle; to writhe; to squirm [Add to Longdo]
のた打つ[のたうつ, notautsu] (v5t) (uk) to writhe; to squirm; to wriggle [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
臥し転ぶ[ふしまろぶ, fushimarobu] (v5b,vi) to fall and roll over; wriggle about [Add to Longdo]
藻掻く(ateji)(P);踠く(oK)[もがく, mogaku] (v5k) (1) (uk) to struggle; to wriggle; to squirm; to writhe; (2) (uk) to be impatient; (P) [Add to Longdo]
孑孑;孑々[ぼうふら;ぼうふり;ボーフラ, boufura ; boufuri ; bo-fura] (n) (uk) mosquito larva; wriggler; maggot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top