Search result for

woanders

(50 entries)
(0.4436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woanders-, *woanders*, woander
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา woanders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *woanders*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's go someplace quiet to talk.Lass uns woanders hingehen zum Reden. The Wanderers (1979)
I think we should move.Wir sollten woanders leben. - Umziehen? Caligula (1979)
Little Boots. They'll throw you in the Tiber, if you temp to move the government.Stiefelchen, die schmeißen dich in den Tiber, verlegst du den Regierungssitz woanders hin. Caligula (1979)
May I suggest that we find someplace else to talk, Doctor?Darf ich vorschlagen, dass wir woanders reden, Doktor? Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
The Polecats, until now, have been playing like they had their head in the clouds:Bis vorhin haben die Polecats gespielt als wären sie mit den Gedanken woanders. Spaceball (1980)
That came from nowhere.Das kommt von woanders. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Because if we don't, they'll turn elsewhere for the answers.Wenn wir das nicht tun, suchen sie sich die Antworten woanders. The Idol (1980)
Well, that may be, John, but after doing business elsewhere I'd rather deal with you, even if it means I have to wait a little.Das mag schon sein, John, aber nachdem ich woanders bestellt hatte, bestelle ich lieber wieder bei dir, auch wenn ich warten muss. The Last Straw (1980)
Well, maybe you need to go someplace else to rest.Na ja, vielleicht musst du dich woanders ausruhen. The Premonition (1980)
I'll just pack us up, and we'll move on.Wenn das so weitergeht, müssen wir woanders hin. The Prodigals (1980)
I don't care what you do elsewhere, but the canteen is right next door here and I'm supposed to make sure that you guys abide by the regulation.Macht woanders, was ihr wollt, aber die Kantine ist gleich nebenan, und ich habe dafür zu sorgen, dass ihr euch an die Regeln haltet. The Prodigals (1980)
I'll just pack us up, and we'll move on.Wenn das so weiter geht, müssen wir woanders hin. The Prodigals (1980)
You said if I did one more bad thing, we'd all have to move out.Du hast gesagt, noch ein böser Streich, und wir müssten woanders hin. The Prodigals (1980)
I know, his mind hasn't been on his work lately.Ich weiß, bei der Arbeit ist er auch ganz woanders. The Prodigals (1980)
I hear his voice. Let us go a little farther and finish our talk.Sprechen wir woanders weiter, The Miser (1980)
You must decide. Although I can't imagine life anywhere else.Ich will mich fügen, obwohl ich mir mein Leben woanders nicht vorstelle. The Conductor (1980)
I ask of you to feed the bird somewhere else.Ich bitte dich, den Vogel woanders zu füttern. Solo Sunny (1980)
$200 for every rustler that goes somewhere else... to ply his trade.$200 für jeden Viehdieb, der sein Handwerk woanders ausüben will. Tom Horn (1980)
If she doesn't want us, we can go somewhere else.Wir können auch woanders hin gehen. Atlantic City (1980)
When they tear it down, I'll take Grace someplace and head to Miami.Wenn sie es abreißen, bringe ich sie woanders hin und fahre nach Miami. Atlantic City (1980)
Let them kill themselves somewheres else:Sie sollen sich woanders ermorden. Atlantic City (1980)
We're on our way to another place.Wir sind unterwegs woanders hin. Bad Timing (1980)
If you want some music, Mamie plays much better than Casadei.Warum willst du woanders Musik hören? Mamie spielt besser als Casadei. The Taming of the Scoundrel (1980)
You can find some other place to live.Du kannst woanders wohnen. The Blue Lagoon (1980)
We all got better places we could be.Wir könnten alle woanders sein. Brubaker (1980)
Do your dirty work somewhere else.Erledigen Sie Ihre Drecksarbeit woanders. La Cage aux Folles II (1980)
Do you have somewhere else to stay?Können Sie woanders übernachten? The Changeling (1980)
If you was keeping your man satisfied he wouldn't have to go nowhere else.Wenn du deinen Mann glücklich machen würdest, würde er nicht woanders hingehen. Coal Miner's Daughter (1980)
I suppose you got a better offer from Hebertot.Sie bekommen bestimmt woanders einen besseren Vertrag. The Last Metro (1980)
Now, now, wait a minute.- Dann geh ich woanders hin! The Exterminator (1980)
Go play someplace else.Geh woanders spielen. Herbie Goes Bananas (1980)
Excuse me, I'd like to gο somewhere else.Entschuldigen Sie, ich möchte doch woanders hin. Inferno (1980)
This is the first time I'm cheating.Weißt du was, ich hab heut das 1. Mal woanders geschlafen. Loulou (1980)
My mind was a million miles away!Meine Gedanken waren ganz woanders! Popeye (1980)
- Could we go someplace and talk?- Können wir nicht woanders reden? Seems Like Old Times (1980)
Go play somewhere!- Geh woanders spielen! Spetters (1980)
Then he had a small company that made racing motorbikes.Kurz darauf taucht er woanders auf und übernimmt eine Fabrik, die Rennmotorräder herstellt. Auch dieser Laden floriert ausgezeichnet. 3 hommes à abattre (1980)
Would you care to discuss the survival statistics of bomb disposal experts, naval or otherwise?Möchten Sie die Überlebensstatistik von Bombenräumern diskutieren von der Marine oder von woanders? ffolkes (1980)
Are we going to eat here in the hotel or go somewhere else?Wo gehen wir essen? Gleich hier im Hotel? Oder wollen wir woanders hingehen? Contamination (1980)
If I'm not here the patients will go elsewhere.Bin ich nicht da, gehen die Patienten woanders hin. The Party (1980)
You should try elsewhere.Da müssen Sie es woanders versuchen. The Party (1980)
Your father will live somewhere else for some time.- Papa wohnt für 'ne Zeit woanders. The Party (1980)
Oh, I think we'd better go home now.Wollen wir nicht lieber woanders hingehen. Hell of the Living Dead (1980)
Go someplace else.Woanders hinzugehen. Permanent Vacation (1980)
Buy a tie holder like that at Tietz's or Wertheim's, or if you don't want to buy from Jews, buy it somewhere else.Kaufen Sie solche Schlipshalter bei Tietz oder Wertheim oder wenn Sie bei Juden nicht kaufen wollen, dann kaufen Sie ihn woanders. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Um, maybe it wasn't such a bad idea to go someplace else.Ähm, vielleicht wäre es doch besser, woanders hinzugehen. The Indiscretion (1981)
Do your arguing someplace else!Ihr könnt euch woanders streiten. The Tempest (1981)
You two do your arguing someplace else!Ihr könnt euch woanders streiten. The Tempest (1981)
We would never be happy in any other house.Woanders würden wir niemals glücklich werden. The Tempest (1981)
I don't want coffee. If I wanted coffee, I wouldn't have come in here.Wenn ich einen Kaffee wollte, wäre ich woanders hingegangen. The Victims (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top