Search result for

wirbt

(59 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wirbt-, *wirbt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wirbt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wirbt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a secret of touching their affections by flattering their hearts and of finding out their weak points.Ich weiß, wie man ihre Zuneigung erwirbt, ihr Herz kitzelt und ihre schwachen Seiten findet. The Miser (1980)
And he will get twenty more due to his diligence, brains and zeal.Und er erwirbt noch 20 dazu. Das alles dank seines Verstandes und Fleißes. Oblomov (1980)
Others finish three universities and still seek more knowledge.Jemand hat 3 Universitäten hinter sich, erwirbt aber neue Kenntnisse. Oblomov (1980)
She does all his public relations and he gives her every exclusive.Sie wirbt für ihn und er gibt ihr Interviews. Superman II (1980)
What kinda ad is that for a pub?Wirbt man etwa so für einen Pub? An American Werewolf in London (1981)
He's always promoting me!Er wirbt für mich? Er übertreibt. The Woman Next Door (1981)
- Before Doc pitches his book?Bevor der Doktor für sein Buch wirbtThe Howling (1981)
The committee won't purchase the land without it.Ohne ihn erwirbt das Komitee das Land nicht. Steele Flying High (1983)
Baudrier is in the hunt too.Die Firma Baudrier bewirbt sich auch. Happy Easter (1984)
Martin Rome convinces all of your buyers to do business with him... by convincing them all that American caviar is just as good as Russian caviar.Martin Rome wirbt Ihnen all Ihre Käufer ab, indem er ihnen zeigt, dass amerikanischer Kaviar genauso gut ist wie russischer. Steele Spawning (1986)
- What if black men start dating and marrying white women? - Oh!- Was ist, wenn sich eine Frau... mit lhnen um denselben Job bewirbt, wenn ein Schwarzer eine Weiße heiratet? Talk Radio (1988)
Willow Ufgood, a hopeful?Willow Ufgood bewirbt sich? Willow (1988)
There is glory in battle. Riches to be made and won.Nur durch den Krieg erwirbt sich der Mensch Ehre und Reichtümer. Erik the Viking (1989)
all that here blooms and soon fades, now that nature, absolved from sin, today gains its day of innocence.was all da blüht und bald erstirbt, da die entsündigte Natur heut ihren Unschuldstag erwirbtParsifal (1992)
"A great lover is not one who romances a different woman every night.""Ein wahrer Liebhaber wirbt nicht jede Nacht um eine neue Frau." Groin Pains (1992)
"A great lover is one who romances the same woman for a lifetime.""Ein wahrer Liebhaber wirbt ein Leben lang um dieselbe Frau." Groin Pains (1992)
Now, if by some divine intervention... the challenger defeats all three gladiators... then he has earned the right to challenge the supreme fighter... for the ownership of the Coliseum.Nun, sollte durch irgendeine göttliche Fügung der Herausforderer alle drei Gladiatoren schlagen dann erwirbt er sich das Recht, den größten Kämpfer herauszufordern und mit ihm um das Kolosseum selbst zu kämpfen! Best of the Best II (1993)
He's in Perry's office right now trying to sucker the Planet's endorsement.Er ist in Perrys Büro und wirbt um Unterstützung vom Planet. The Source (1994)
He pleads for peace with VeniceEr wirbt für Venedig dringend um Frieden Simon Boccanegra (1995)
At the request of the Karemma Commerce Ministry we've brought the Defiant to a remote system in the Gamma Quadrant to discuss problems that have surfaced regarding our recent trade agreement.Ich werde ihn vermissen, und ich weiß, Sie werden es auch tun. Wie könnte man sich besser an ihn erinnern als mit einem Gegenstand aus seinem Privatbesitz, den man erwirbtStarship Down (1995)
- The world's run by sex ads.- Alle Welt wirbt für tollen Sex. The Mirror Has Two Faces (1996)
And next month he's doing the underwear billboard in Times Square. Ow!Nächsten Monat wirbt er für Unterhosen. Ransom (1996)
Thus then in brief! The valiant Paris seeks you for his love.Mit einem Wort:... ..Der junge Paris wirbt um deine Hand. Romeo + Juliet (1996)
There is no flattery in a great lady being courted by a traitor.Es ist nicht schmeichelhaft, wenn ein Verräter um eine Dame wirbtLooking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
That is to be expected. The idea of a Ferengi courting a great lady is... offensive.Die Vorstellung, dass ein Ferengi um so eine Frau wirbt, ist beleidigend. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
And the loser, which will be Y-O-U won't try out for the part.Und die Verliererin, und das wirst D-O-U sein... bewirbt sich nicht für die Rolle. Breaking Up Is Easy to Do: Part 1 (1997)
Shoehorn Bundy will not endorse any products he doesn't use.Schuhlöffel-Bundy wirbt nicht für Produkte, die er nicht benutzt. Damn Bundys (1997)
The things one acquires in one's life, Mr Schlichtmann.Die Dinge, die man in seinem Leben erwirbt, Mr Schlichtmann. A Civil Action (1998)
If they want to play with fire...Ich wollte, dass er sich für eine Stelle in der Buchhaltung bewirbtHitman (1998)
They don't charge anything to apply for ajob at the Quickie Lube.Wer sich als Aushilfsarbeiter bewirbt, muss keine Gebühren zahlen. A Room with No View (1998)
And just tell you why I think today, for once I'm the one acquiring the masterpiece.Heute bin ich derjenige, der ein Meisterwerk erwirbt. Ich sage Ihnen, warum. Mickey Blue Eyes (1999)
His kid's applying, the fucking admissions office.Seine Kleine bewirbt sich da. Das Immatrikulationsbüro. College (1999)
How does one court a wife, Fred?Wie wirbt man um eine Frau, Fred? Holiday (1999)
The group is recruiting new members in each town they pass through and rapidly growing in number, so authorities have decided to call in the National Guard.Die Gruppe wirbt in jedem Ort, durch den sie kommt, neue Mitglieder an und wächst beständig! Daher beschlossen die Behörden, die Nationalgarde zu verständigen. The Red Badge of Gayness (1999)
Pass that, you become junior broker... and you open accounts for your team leader.Wer besteht, wird Junior Broker und wirbt Kunden. Boiler Room (2000)
You have an extended courtship.Man umwirbt sich länger. Love on Holiday (2000)
His performance will put him over the goal line at schools he's applying to.Sein Auftritt ist die Eintrittskarte für jede Schule, für die er sich bewirbtThe Happy Wanderer (2000)
Frank has bronchitis and is applying for a transfer to warmer climates.Frank hat Bronchitis und bewirbt sich um eine Versetzung in wärmere Gefilde. Ocean's Eleven (2001)
Everyone who applies to Harvard has a perfect GPA and great test scores.Jeder, der sich dort bewirbt, hat einen erstklassigen Abschluss. Hammers and Veils (2001)
Internationally known international supermodel... and sometimes spokesperson for international products.International anerkanntes internationales Supermodel und manchmal bewirbt sie internationale Produkte. Red Light on the Wedding Night (2001)
-Boosting Salvation Army kettles.- Der wirbt für die Heilsarmee. To Save Us All from Satan's Power (2001)
Each chip entitles the bearer to three minutes of uninterrupted com time with his loved ones back in the Alpha Quadrant.Mit jedem Chip erwirbt der Eigentümer das Recht auf drei Minuten Com-Zeit mit seinen Lieben im Alpha-Quadranten. Author, Author (2001)
Or who's wooing who?Aber wer umwirbt eigentlich wen. Unfaithful (2002)
It was the only way you could get hired to be their spy and get sent to Sunways.Nur so ging es, dass Digicorp dich als Spion anwirbt und zu Sunways schickt. Cypher (2002)
The poor, dear girl simply cannot understand why no one here is making love to her.Das arme Mädchen kann nicht verstehen, warum niemand hier sie umwirbtNicholas Nickleby (2002)
- What do they say?- Wer wirbt für wen? The Revenge (2002)
He's snapped up his wife and is matching her with his son.Er hat Mundschenk die Frau weggehext und wirbt bei ihr für seinen Sohn? The Revenge (2002)
There's a section in the first act during the courtship dance, where my foot slips.Da ist diese Szene im ersten Akt... da rutsche ich aus, wenn er um mich wirbt, und verrenke mir den Fuß. Waiting in the Wings (2002)
For seventeen years, she was going to Harvard, and now all of a sudden, she's applied to Yale and she's mimicking everything you say. This is just crazy.17 Jahre lang will sie nur nach Harvard und jetzt bewirbt sie sich in Yale und plappert alles nach, was ihr sagt. A Deep Fried Korean Thanksgiving (2002)
Every child that applies has the same high grade point average, they've taken the same AP classes, - and they're all on the student council.Jeder, der sich bewirbt, hat dieselben Noten wie die anderen, alle haben dieselben Leistungskurse, und alle sind Schülervertreter. Application Anxiety (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewirbtsolicits [Add to Longdo]
erwerben; erlangen; in den Besitz kommen | erwerbend; erlangend | erworben; erlangt | er/sie erwirbt | ich/er/sie erwarb | er/sie hat/hatte erworbento acquire | acquiring | acquired | he/she acquires | I/he/she acquired | he/she has/had acquired [Add to Longdo]
werben | werbend | geworben | du wirbst | er/sie wirbt | ich/er/sie warb | er/sie hat/hatte geworben | ich/er/sie würbe; ich/er/sie würde werbento advertise | advertising | advertised | you advertises | he/she advertises | I/he/she advertised | he/she has/had advertised | I/he/she would advertise [Add to Longdo]
werben | werbend | wirbtto woo | wooing | woos [Add to Longdo]
wirbttouts [Add to Longdo]
wirbt Stimmenelectioneers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wirbt [virpt]
     touts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top