ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wipe out

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wipe out-, *wipe out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wipe out[PHRV] ขัดออก, See also: ถูออก, เช็ดออก, Syn. wipe off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ The Great Dictator (1940)
It'd take out more than that. It'll wipe out our defense system.มันจะกวาดระบบป้องกันเราเรียบไปด้วยน่ะสิ The Matrix Revolutions (2003)
We will squash the infestation. We will wipe out the RPF rebels.พวกเราจงทำลายสิ่งรบกวนนี้.เราจงเคลียร์พื้นที่จากกบฏแนวร่วมรักชาติ รวันดา เผ่าทุตซี่ (RPF) Hotel Rwanda (2004)
They're targeting Tutsi children, Paul, to wipe out the next generation.พวกมันไล่ฆ่าเด็กๆทุซซี่ พอล อ้างว่ากลัวจะเกิดเด็กๆรุ่นใหม่ Hotel Rwanda (2004)
If he truely supports me, he'll be a strong weapon to wipe out Lถ้าเค้าสนับสนุนชั้น, เค้าจะเป็นอาวุธสำคัญในการกำจัด L Death Note: The Last Name (2006)
Maybll wipe out this city like an atomic bomb.หรืออาจจะทำให้ทั้งเมืองหายไปเหมือนกับระเบิดเลย Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
I wipe out this whole city. You, Nathan, everyone.นั่นเป็นทางเดียวที่เราจะเริ่มต้นใหม่ได้ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Fine, we go to New York, we wipe out the Walker System.มีเมืองหนึ่งใน Nebraska Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
If even the smallest amount were released, it would wipe out all of human civilization.ถ้าแม้เพียงเล็กน้อยได้ถูกปล่อยออกไป มันจะกวาดล้างอารยธรรมมนุษย์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
Hey people, big announcement, Cody Maverick, he's back the wipe out king is back and I'm going to tell ya start looking for the sharks, they're going to be circling 'cause there's going to be blood in the water.เฮ้ ท่านผุ้ชม ขอประกาศว่า โคดี้ มาเวอริก กลับมาแล้ว ผุ้ล้ม แชมป์ กลับมาแล้ว ผมกำลังจะบอกคุณ ดุฉลามให้ดี ๆ พวกมันจะว่ายไปรอบ ๆ Surf's Up (2007)
Ralph, after such a heavy wipe out earlier in the week what do you think is going through Maverick's mind?ราฟ หลังจาก เจอ คลื่นลูกใหญ่กวาดเข้าไป อาทิตย์นี้ คุณคิดว่า อะไรอยู่ในหัว ของ มาเวอริกค์ Surf's Up (2007)
And, Cody Maverick, from a horrible wipe out a few days ago to this.และ โคดี้ มาเวอริก ผู้ที่ ที่ถูกคลื่นกวาดไป ไม่กี่วันก่อน Surf's Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wipe outBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
wipe outThe government promised to wipe out poverty.
wipe outWipe out abuses; clear society of its evils.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างบาง[V] eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ลบล้าง[V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
กวาดล้าง[V] wipe out, See also: eliminate, get rid of, purge, Syn. กำจัด, Example: เมื่อไหร่รัฐบาลจะกวาดล้างพวกกินสินบนให้หมดจากวงราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge   FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้าง[v.] (lāng) EN: wipe out ; avenge   FR: laver (litt.) ; venger
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge   
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out   FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, / ] wipe out; destroy; annihilate, #17,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワイプアウト[, waipuauto] (n) wipe out [Add to Longdo]
拭い取る;ぬぐい取る[ぬぐいとる, nuguitoru] (v5r,vt) to wipe off; to wipe out; to expunge [Add to Longdo]
拭き消す[ふきけす, fukikesu] (v5s) to wipe out; to erase [Add to Longdo]
跡を絶つ[あとをたつ, atowotatsu] (exp,v5t) to wipe out; to put an end to [Add to Longdo]
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wipe out
   v 1: use up (resources or materials); "this car consumes a lot
      of gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20
      bottles of wine a week" [syn: {consume}, {eat up}, {use
      up}, {eat}, {deplete}, {exhaust}, {run through}, {wipe
      out}]
   2: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
     population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
     {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]
   3: eliminate completely and without a trace; "The old values
     have been wiped out" [syn: {wipe out}, {sweep away}]
   4: remove from memory or existence; "The Turks erased the
     Armenians in 1915" [syn: {erase}, {wipe out}]
   5: mark for deletion, rub off, or erase; "kill these lines in
     the President's speech" [syn: {kill}, {obliterate}, {wipe
     out}]
   6: wipe out the effect of something; "The new tax effectively
     cancels out my raise"; "The `A' will cancel out the `C' on
     your record" [syn: {cancel out}, {wipe out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top