ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wigan

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wigan-, *wigan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wigan[N] ผ้าเนื้อแข็งหรือหยาบ, See also: (ใช้สำหรับทำซับในของเสื้อผ้า เพื่อให้คงรูปทรง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wigan(วิก'เกิน) n. ผ้าหยาบแข็งคล้ายผ้าใบ ใช้ทำซับในเสื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีแกน[TM] (Wīkaēn) EN: Wigan ; Wigan Athletic   FR: Wigan

CMU English Pronouncing Dictionary
WIGAND    W IH1 G AH0 N D
WIGAND'S    W IH1 G AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wigan    (n) wˈɪgn (w i1 g n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wigan \Wig"an\, n.
   A kind of canvaslike cotton fabric, used to stiffen and
   protect the lower part of trousers and of the skirts of
   women's dresses, etc.; -- so called from Wigan, the name of a
   town in Lancashire, England.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top