ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wide awake

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wide awake-, *wide awake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wide awake[IDM] ตื่นตัว, See also: กระตือรือร้น, รู้ตัวดี, ตื่น(ไม่ง่วงนอนเลย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tuesday, 3 a.m., once again I'm wide awake,วันอังคาร, ตอนตีสาม อีกครั้งที่ฉันไม่สามารถหลับตาลงได้ Latter Days (2003)
I'm wide awake... ..but I can't move my body while lying down.ฉันยังตื่นอยู่ แต่ฉันแค่ขยับตัวไม่ได้ตอนนอนเท่านั้น Uninvited (2003)
I'm wide awake, nowแม้แต่เธอยังไม่รู้เลย Crying Out Love in the Center of the World (2004)
I was wide awake.ผมตาสว่าง Cashback (2006)
Wide awake?ตื่นตัวเต็มที่ Kung Fu Fighting (2007)
You want me to let you slice open my chest while I'm wide awake?คุณต้องการเปิดหน้าอกของผม ขณะที่ผมกำลังตื่นตัวเต็มที่ Kung Fu Fighting (2007)
That I'm performing open-heart surgery on a man who's wide awake?ว่าฉันกำลังจะทำการผ่าตัดเปิดหัวใจ กับคนที่ำตื่นรู้ตัวดี นั่นล่ะเรื่องตลก นั่นเรื่องจริง Kung Fu Fighting (2007)
- A what? - Awake. The patient's gonna be wide awake while we operate on his heart.คนไข้จะตื่นรู้ตัวดีขณะเราผ่าตัดหัวใจของเขา Kung Fu Fighting (2007)
I'm wide awake anyway. Dexter's out of town.ฉันนอนไม่หลับอยู่ดี เด็กซ์เตอร์ออกนอกเมือง The Dark Defender (2007)
they'd be wide awake, but unable to move.ทำไ้ด้แต่ขยับตา,แต่ขยับตัวไม่ได้. The Same Old Story (2008)
What caused the first sleepwalking? The coke he took while he was wide awake.เขาใช้โคเคนตอนที่ยังตื่นอยู่ Joy (2008)
Oh, I'm wide awake. What's up?โอ, ฉันตื่นนานแล้ว มีอะไรเหรอ? Passengers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wide awakeNow I'm wide awake.
wide awakeThe child is wide awake in bed.

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top