Search result for

whoever

(45 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whoever-, *whoever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whoever[PRON] ใครก็ตาม, See also: ไม่ว่าใครก็ตามที, ผู้ใดก็ตาม, ใครทำก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whoever(ฮูเอฟ'เวอะ) pron. ใครก็ตาม,ใคร,ผู้ใด,บุคคลใด

English-Thai: Nontri Dictionary
whoever(pro) ใครๆ ก็ตาม,ผู้ใดที่,ไม่ว่าใครก็ตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whoeverผู้ใด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But whoever said that never met the new Serena.แต่คนที่พูดนั้น.. คงยังไม่เคยเห็นเซรีน่าคนใหม่ New Haven Can Wait (2008)
Whoever said, "you can't have it all,"ใครนะเคยพูดว่า "คุณไม่สามารถมีทุกอย่างได้" Chuck in Real Life (2008)
And attendance is mandatory for me and whoever I'm with.ต้องเข้าร่วมและออกคำสั่งกับชั้นให้พาคนที่อยู่กับชั้นด้วยไปด้วย Chuck in Real Life (2008)
Whoever fixed ours is about to get stiffed.ผู้ใดซ่อมแซมของเรา\ n กำลังจะไม่ได้รับเงิน Adverse Events (2008)
I rushed outside,but whoever shot her was gone.ผมวิ่งออกมาดู แต่ใครก็ตามที่ยิงแม่เขาหนีไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Whoever speaks in their defense will be treated as their accomplice!ใครก็ตามที่พยายามปกป้องพวกมัน จะต้องโดนตัดสินว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Whoever has their idea selected will receive a prize.ใครที่มีไอเดียอะไรดีๆจะได้รับรางวัล Heartbreak Library (2008)
That is exactly the sorceress's revelation, that whoever holds this sword will control the northern lands.แน่นอน \ข้าจะเปิดเผยความลับนี้ ผู้ใดก็ตามที่ได้ครอบครองดาบนี้ \จะสามารถปกครองดินแดนทางเหนือได้ The Kingdom of the Winds (2008)
The legend says that a crystal skull was stolen from Akator in the 15th or 16th century, and that whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power.ตำนานบอกว่า กะโหลกคริสตอล ถูกขโมยไปจาก อเกเตอร์ ในศตวรรษ ที่ 15 หรือ 16 และใครก็ตามที่นำกะโหลก กลับไปคืนที่วิหาร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Whoever returns it...ใครก็ตามส่งมันคืน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Whoever finds them will control the greatest natural force the world has ever known.ใครก็ตามที่พบมัน จะได้ควบคุมพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ที่โลกเคยมีมา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
For what it's worth, it's never to late, or in my case, too early, to be whoever you want to be.แสวงหาคุณค่าทางใจ มันเป็นสิ่งที่ไม่มีคำว่าสายไป ในกรณีของพ่อ มันเร็วไปด้วยซ้ำ ที่จะเป็นใครก็ได้ที่อยากจะเป็น The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whoeverBut whoever does not believes stands condemned already because he has not believed in.
whoeverBut whoever lives by the truth come into the right.
whoeverGive it to whoever needs it.
whoeverGive it to whoever wants it.
whoeverGive the book to whoever wants it.
whoeverGive this book to whoever wants it.
whoeverGive this ticket to whoever comes first.
whoeverHe got angry with whoever challenged him.
whoeverHe helps whoever asks him to help.
whoeverHe spoke to whoever came into the room.
whoeverHis parents helped whoever asked for their help.
whoeverI'll give these kittens to whoever likes cats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใครก็ตาม[PRON] whoever, See also: anybody, anyone, Syn. ผู้ใดก็ตาม, ไม่ว่าใคร, Example: ใครก็ตามที่นำเบาะแสมาแจ้งแก่ตำรวจจะได้รับเงินรางวัลไป, Count unit: คน, Thai definition: คนใดก็ตามไม่เฉพาะเจาะจง
คนใดคนหนึ่ง[PRON] whoever, See also: whomever, Syn. ผู้ใดผู้หนึ่ง, Example: เจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ประสบภัยกล่าวว่าถ้าเราขุดพบคนใดคนหนึ่งก็จะพบคนอื่นๆ ด้วย, Count unit: คน
ใครก็ได้[PRON] whoever, See also: anyone, Syn. ผู้ใดก็ได้, Example: ผมจะยกสมบัติให้ใครก็ได้แต่ไม่ใช่คุณ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใดก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใครก็ตาม[pr.] (khrai køtām) EN: whoever ; anybody ; anyone   FR: quiconque ; qui que ce soit
ไม่ว่าใคร[pr.] (maiwā khrai) EN: whoever   
ผู้ใด[X] (phūdai) EN: anyone ; who ; whosoever ; whoever   FR: qui
ผู้ใดก็ตาม[X] (phūdai køtām) EN: whoever   
ผู้ใดผู้หนึ่ง[X] (phūdai neung phū) EN: whoever   

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOEVER    HH UW0 EH1 V ER0
WHOEVER'S    HH UW0 EH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whoever    (prp) (h uu1 e1 v @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wer denn sonst?Whoever else? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誰であれ[だれであれ, daredeare] (conj) (See であれ) whoever [Add to Longdo]
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever [Add to Longdo]
誰にでも[だれにでも, darenidemo] (conj) (uk) (adv. equivalent of 誰でも) (See 誰でも) anyone (used with positive verbs); anybody; everyone; whoever [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无论何人[wú lùn hé rén, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ, / ] whoever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Whoever \Who*ev"er\, pron.
     Whatever person; any person who; be or she who; any one who;
     as, he shall be punished, whoever he may be. "Whoever envies
     or repines." --Milton. "Whoever the king favors." --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top