Search result for

whiting

(26 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whiting-, *whiting*, whit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whiting[N] ปลาของยุโรปตระกูลปลาคอต, See also: ชื่อละตินคือ Merlangus merlangus
whiting[N] ผงชอล์กบริสุทธิ์สีขาว ใช้เป็นส่วนผสมในการทำสีหรือหมึก

English-Thai: Nontri Dictionary
whiting(n) ดินสอพอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, fortunately, Whiting Pharmaceuticals developed a process called photopheresis, which radiates the white blood cells with U.V. light.โอ้ ไม่ใช่จ๊ะ เราเรียกลูกค้ารวยๆว่า"ปลาวาฬ"จ๊ะ ทิม ไคลน์เพิ่งไล่ทนายของเขาออก จากการพิจารณาคดีเมื่อเช้า Back from the Dead (2013)
But last month, Whiting abruptly ended the trial... no explanation.-ริมสระน้ำที่เวฟเวอร์ลีใช่มั้ยคะ? เขาชอบนัดเจอที่นั่น Back from the Dead (2013)
Whiting Pharmaceuticals from terminating the trial program, and judge Sanders never turns down a happy hour.ไม่ แต่คุณพาเด็กฝึกงานไปด้วยได้ -โดยไม่มีค่าจ้าง -อ้าว Back from the Dead (2013)
Your Honor, Whiting Pharmaceuticals breached a contract with my client's son by discontinuing their photopheresis trial program.ลูกความฉันเชื่อสิ่งที่สามีเธอโฆษณาตัวเอง ว่าเขาไปบำบัดและเปลี่ยนไปแล้ว เธอโดนหลอก Back from the Dead (2013)
Whiting Pharmaceuticals was obviously enriched by Michael Jacobs' participation in the trial program or they wouldn't have offered it for free.เธอจะมาฟังคำให้การพรุ่งนี้เช้า Back from the Dead (2013)
Whiting is being purchased by Hambridge Drugs, the company that owns the chemotherapy protocol that didn't work on Michael, and Walter Clark is the single largest shareholder of Hambridge stock.ปกติฉันเตรียมตัวดีกว่านี้ คำค้านตกไป เดี๋ยวคุณก็ได้สอบปากคำ คุณนายไคลน์ เชิญพูดต่อ Back from the Dead (2013)
Regardless, my client had no way of foreseeing that Mr. Clark... uh, yeah, that man right there... would acquire a stake in Whiting and then discontinue the photopheresis trial in order to protect Hambridge's lucrative chemotherapy protocol.แต่อีกสักวันสองวันน่าจะกลับได้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ศาลที่เคารพ ผมขอถือโอกาส Back from the Dead (2013)
When you acquired Hambridge stock, your first order of business was to convince that board to make a bid for Whiting so that you could terminate the photopheresis trials.คุณมาทำอะไรที่นี่ คิดว่าคุณอยากอวด นั้นสไตล์คุณมากกว่า Back from the Dead (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
WHITING    W AY1 T IH0 NG
WHITING    HH W AY1 T IH0 NG
WHITINGS    W AY1 T IH0 NG Z
WHITINGS    HH W AY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whiting    (n) (w ai1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホワイティング[, howaiteingu] (n) whiting (Merlangius merlangus) [Add to Longdo]
鱈;大口魚[たら;タラ, tara ; tara] (n) (1) gadid (any fish of the family Gadidae, inc. cod, haddock, whiting and pollack); (2) (See 真鱈・まだら) Pacific cod (Gadus macrocephalus) [Add to Longdo]
白鱚[しろぎす;シロギス, shirogisu ; shirogisu] (n) (uk) Japanese whiting (Sillago japonica) [Add to Longdo]
[きす;キス, kisu ; kisu] (n) (uk) sillago (any fish of genus Sillago, esp. the Japanese whiting, Sillago japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harvest \Har"vest\ (h[aum]r"v[e^]st), n. [OE. harvest, hervest,
   AS. h[ae]rfest autumn; akin to LG. harfst, D. herfst, OHG.
   herbist, G. herbst, and prob. to L. carpere to pluck, Gr.
   karpo`s fruit. Cf. {Carpet}.]
   1. The gathering of a crop of any kind; the ingathering of
    the crops; also, the season of gathering grain and fruits,
    late summer or early autumn.
    [1913 Webster]
 
       Seedtime and harvest . . . shall not cease. --Gen.
                          viii. 22.
    [1913 Webster]
 
       At harvest, when corn is ripe.    --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is reaped or ready to be reaped or gathered; a
    crop, as of grain (wheat, maize, etc.), or fruit.
    [1913 Webster]
 
       Put ye in the sickle, for the harvest is ripe.
                          --Joel iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       To glean the broken ears after the man
       That the main harvest reaps.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The product or result of any exertion or labor; gain;
    reward.
    [1913 Webster]
 
       The pope's principal harvest was in the jubilee.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       The harvest of a quiet eye.      --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Harvest fish} (Zool.), a marine fish of the Southern United
    States ({Stromateus alepidotus}); -- called {whiting} in
    Virginia. Also applied to the dollar fish.
 
   {Harvest fly} (Zool.), an hemipterous insect of the genus
    {Cicada}, often called {locust}. See {Cicada}.
 
   {Harvest lord}, the head reaper at a harvest. [Obs.]
    --Tusser.
 
   {Harvest mite} (Zool.), a minute European mite ({Leptus
    autumnalis}), of a bright crimson color, which is
    troublesome by penetrating the skin of man and domestic
    animals; -- called also {harvest louse}, and {harvest
    bug}.
 
   {Harvest moon}, the moon near the full at the time of harvest
    in England, or about the autumnal equinox, when, by reason
    of the small angle that is made by the moon's orbit with
    the horizon, it rises nearly at the same hour for several
    days.
 
   {Harvest mouse} (Zool.), a very small European field mouse
    ({Mus minutus}). It builds a globular nest on the stems of
    wheat and other plants.
 
   {Harvest queen}, an image representing Ceres, formerly
    carried about on the last day of harvest. --Milton.
 
   {Harvest spider}. (Zool.) See {Daddy longlegs}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kingfish \King"fish`\ (k[i^]ng"f[i^]sh`), n. (Zool.)
   (a) An American marine food fish of the genus {Menticirrus},
     especially {Menticirrus saxatilis}, or {Menticirrus
     nebulosos}, of the Atlantic coast; -- called also
     {whiting}, {surf whiting}, and {barb}.
   (b) The opah.
   (c) The common cero; also, the spotted cero. See {Cero}.
   (d) The queenfish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 White \White\, v. t. [imp. & p. p. {Whited}; p. pr. & vb. n.
   {Whiting}.] [AS. hw[imac]tan.]
   To make white; to whiten; to whitewash; to bleach.
   [1913 Webster]
 
      Whited sepulchers, which indeed appear beautiful
      outward, but are within full of . . . uncleanness.
                          --Matt. xxiii.
                          27.
   [1913 Webster]
 
      So as no fuller on earth can white them. --Mark. ix. 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whiting \Whit"ing\, n. [From {White}.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.)
    (a) A common European food fish ({Melangus vulgaris}) of
      the Codfish family; -- called also {fittin}.
    (b) A North American fish ({Merlucius vulgaris}) allied to
      the preceding; -- called also {silver hake}.
    (c) Any one of several species of North American marine
      sciaenoid food fishes belonging to genus
      {Menticirrhus}, especially {Menticirrhus Americanus},
      found from Maryland to Brazil, and {Menticirrhus
      littoralis}, common from Virginia to Texas; -- called
      also {silver whiting}, and {surf whiting}.
      [1913 Webster]
 
   Note: Various other fishes are locally called whiting, as the
      kingfish
    (a), the sailor's choice
    (b), the Pacific tomcod, and certain species of lake
      whitefishes.
      [1913 Webster]
 
   2. Chalk prepared in an impalpable powder by pulverizing and
    repeated washing, used as a pigment, as an ingredient in
    putty, for cleaning silver, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Whiting pollack}. (Zool.) Same as {Pollack}.
 
   {Whiting pout} (Zool.), the bib, 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barb \Barb\ (b[aum]rb), n. [F. barbe, fr. L. barba beard. See
   {Beard}, n.]
   1. Beard, or that which resembles it, or grows in the place
    of it.
    [1913 Webster]
 
       The barbel, so called by reason of his barbs, or
       wattles in his mouth.         --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. A muffler, worn by nuns and mourners. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Paps, or little projections, of the mucous membrane,
    which mark the opening of the submaxillary glands under
    the tongue in horses and cattle. The name is mostly
    applied when the barbs are inflamed and swollen. [Written
    also {barbel} and {barble}.]
    [1913 Webster]
 
   4. The point that stands backward in an arrow, fishhook,
    etc., to prevent it from being easily extracted. Hence:
    Anything which stands out with a sharp point obliquely or
    crosswise to something else. "Having two barbs or points."
    --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   5. A bit for a horse. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) One of the side branches of a feather, which
    collectively constitute the vane. See {Feather}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) A southern name for the kingfishes of the eastern
    and southeastern coasts of the United States; -- also
    improperly called {whiting}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bot.) A hair or bristle ending in a double hook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whiting
   n 1: flesh of a cod-like fish of the Atlantic waters of Europe
   2: flesh of any of a number of slender food fishes especially of
     Atlantic coasts of North America
   3: a small fish of the genus Sillago; excellent food fish
   4: any of several food fishes of North American coastal waters
   5: found off Atlantic coast of North America [syn: {silver
     hake}, {Merluccius bilinearis}, {whiting}]
   6: a food fish of the Atlantic waters of Europe resembling the
     cod; sometimes placed in genus Gadus [syn: {whiting},
     {Merlangus merlangus}, {Gadus merlangus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top