ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whitewash

W AY1 T W AA2 SH   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whitewash-, *whitewash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whitewash[SL] ปกปิดสิ่งไม่ดี, See also: ซ่อนเร้น
whitewash[N] ปูนขาวทาผนัง
whitewash[N] น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังหรือกำแพง
whitewash[N] สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่อำพรางความจริง
whitewash[VT] ทากำแพงให้เป็นสีขาว (โดยการใช้น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังหรือกำแพง)
whitewash[VT] ปิดบังข้อเท็จจริง, See also: อำพรางความจริง, Syn. conceal, cover up
whitewasher[N] ผู้ปิดบังข้อเท็จจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up

English-Thai: Nontri Dictionary
whitewash(n) ปูนขาวทาผนัง
whitewash(vt) โบกปูนขาว,ล้างบาป,ล้างความผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whitewashการฟอกตัว, การกลบเกลื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash... ""ทอมปรากฏตัวขึ้นข้างทาง พร้อมกับถังสีขาว... " The Education of Little Tree (1997)
The legality that MNU is using to evict the aliens is simply a whitewash.กฏหมายที่ MNU กำลังใช้เพื่อขับเอลี่ยนช่างง่ายเหมือนปกปิดบางอย่างไว้ District 9 (2009)
Were used to whitewash the singles in order to make blank bank notes.Were used to whitewash the singles in order to make blank bank notes. A Deadly Affair (2010)
Whitewashing their memories?ลบความทรงจำหรอ Let It Bleed (2011)
Already, the opposition is intimating that out government is whitewashing the investigation, that certain facts of the incident have been covered up by us.เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายค้านกำลังพูดเป็นัย นั่นบอกได้ว่าหน่วยงานรัฐบาล ได้ปกปิดการสอบสวน ข้อเท็จจริงบางอย่าง จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
You want me to whitewash what happened for profit?คุณต้องการให้ฉันจะล้างบาป สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อหากำไร? In the Heart of the Sea (2015)
If you do, I'll trick the neighborhood kids into whitewashing it. - Ha, ha.แต่ถ้าพ่อยอมจ่าย ผมจะหลอก เด็กข้างบ้านให้มาทาสีให้ Max (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: apply ; whitewash   FR: appliquer

CMU English Pronouncing Dictionary
WHITEWASH    W AY1 T W AA2 SH
WHITEWASH    HH W AY1 T W AA2 SH
WHITEWASHED    W AY1 T W AA2 SH T
WHITEWASHED    HH W AY1 T W AA2 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whitewash    (v) wˈaɪtwɒʃ (w ai1 t w o sh)
whitewashed    (v) wˈaɪtwɒʃt (w ai1 t w o sh t)
whitewashes    (v) wˈaɪtwɒʃɪz (w ai1 t w o sh i z)
whitewashing    (v) wˈaɪtwɒʃɪŋ (w ai1 t w o sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
零敗[れいはい, reihai] (n,vs) going undefeated; losing without scoring a point; whitewash; being shut out [Add to Longdo]
綺麗事;奇麗事;きれい事[きれいごと, kireigoto] (n) (1) (uk) whitewashing; glossing over; lip service; (2) (original meaning) deftly finishing up; putting on the final touches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whitewash \White"wash`\, n.
   [1913 Webster]
   1. Any wash or liquid composition for whitening something, as
    a wash for making the skin fair. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A composition of line and water, or of whiting size, and
    water, or the like, used for whitening walls, ceilings,
    etc.; milk of lime.
    [1913 Webster]
 
   3. a glossing over or cover up (of crimes or misfeasance).
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whitewash \White"wash`\, v. t. [imp. & p. p. {Whitewashed}; p.
   pr. & vb. n. {Whitewashing}.]
   [1913 Webster]
   1. To apply a white liquid composition to; to whiten with
    whitewash.
    [1913 Webster]
 
   2. To make white; to give a fair external appearance to; to
    clear from imputations or disgrace; hence, to clear (a
    bankrupt) from obligation to pay debts.
    [1913 Webster]
 
   3. In various games, to defeat (an opponent) so that he fails
    to score, or to reach a certain point in the game; to
    skunk. [Colloq., U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. to gloss over or cover up (crimes or misfeasance).
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whitewash
   n 1: a defeat in which the losing person or team fails to score
   2: wash consisting of lime and size in water; used for whitening
     walls and other surfaces
   3: a specious or deceptive clearing that attempts to gloss over
     failings and defects
   v 1: cover up a misdemeanor, fault, or error; "Let's not
      whitewash the crimes of Stalin"; "She tried to gloss over
      her mistakes" [syn: {whitewash}, {gloss over}, {sleek
      over}, {hush up}]
   2: cover with whitewash; "whitewash walls"
   3: exonerate by means of a perfunctory investigation or through
     biased presentation of data

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top