ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whirlybird

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whirlybird-, *whirlybird*, whirlybir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whirlybird[N] เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. helicopter

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's get in that whirlybird, find us an island someplace, get juiced up... and spend what time we got left soaking' up some sunshine.ให้เรากลับไปขึ้นเครื่อง เพื่อบินหาเกาะซักแห่งไกลจากนี่ แล้วลงไปนอนอาบแดด เติมพลัง Day of the Dead (1985)
My job is to fly the whirlybird. I've been doin' that job just fine.งานผมคือทำให้เครื่องบินได้ และผมก็ทำแล้ว Day of the Dead (1985)
Whirlybird can't hold us all.เครื่องขนเราไปไม่หมดหรอก Day of the Dead (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaffeemühle {f} | Kaffeemühlen {pl}whirlybird | whirlybirds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whirlybird
   n 1: an aircraft without wings that obtains its lift from the
      rotation of overhead blades [syn: {helicopter}, {chopper},
      {whirlybird}, {eggbeater}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top