ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whirlpool

W ER1 L P UW2 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whirlpool-, *whirlpool*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whirlpool[N] น้ำวน, Syn. eddy, vortex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)

English-Thai: Nontri Dictionary
whirlpool(n) น้ำวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the whirlpool begin.เริ่มทำน้ำวนได้ Mulan 2: The Final War (2004)
And the bone bruising, probably from going over the dam and getting stuck in the whirlpool at the bottom.และรอยช้ำบนกระดูก อาจจะเกิดจากการไหลผ่านเขื่อน และไปติดอยู่ในวังน้ำวน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Tell her to come to the whirlpool Let's just eat some eggsเราจะไปกันอยู่แล้วนะ เธอจะมาทำไม? Little Black Dress (2011)
There are magical ways into Oz -- tornado, eye of a hurricane, whirlpool -- but this key will turn any locked door into a portal to Oz.ทางวิเศษที่จะเปิดไปยังดินแดนแห่งออซ ทอร์นาโด,หลุมกลางพายุเฮอริเคน, น้ำวน แต่กุญแจนี้จะเปลี่ยนประตูธรรมดา ให้เป็นประตูสู่ดินแดนออซได้ Slumber Party (2013)
A whirlpool that sucks in all hope of life, and at its center is that.อะไร? มณีเหรอ? มายด์สโตน หนึ่งในหกมณีอินฟินิตี้ Avengers: Age of Ultron (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whirlpoolIt has a big whirlpool and a strong current.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วังวน[N] whirlpool, Example: แม่น้ำบางตอนเป็นวังวนดูน่ากลัวมาก, Thai definition: ห้วงน้ำที่หมุนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำวน[n.] (nāmwon) EN: whirlpool ; eddy ; vortex   FR: tourbillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIRLPOOL W ER1 L P UW2 L
WHIRLPOOL HH W ER1 L P UW2 L
WHIRLPOOLS W ER1 L P UW2 L Z
WHIRLPOOLS HH W ER1 L P UW2 L Z
WHIRLPOOL'S W ER1 L P UW2 L Z
WHIRLPOOL'S HH W ER1 L P UW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whirlpool (n) wˈɜːʳlpuːl (w @@1 l p uu l)
whirlpools (n) wˈɜːʳlpuːlz (w @@1 l p uu l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strudel {m} | Strudel {pl}whirlpool | whirlpools [Add to Longdo]
Whirlpool {m} (Unterwassermassagebecken)whirlpool; Jacuzzi [tm] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
渦巻き(P);渦巻[うずまき, uzumaki] (n) whirlpool; eddy; coil; (P) [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
渦紋[かもん, kamon] (n) whirlpool design [Add to Longdo]
政争の渦[せいそうのうず, seisounouzu] (n) whirlpool of political strife [Add to Longdo]
泡風呂[あわぶろ, awaburo] (n) jacuzzi; whirlpool bath; bubble bath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whirlpool \Whirl"pool`\, n.
   [1913 Webster]
   1. An eddy or vortex of water; a place in a body of water
    where the water moves round in a circle so as to produce a
    depression or cavity in the center, into which floating
    objects may be drawn; any body of water having a more or
    less circular motion caused by its flowing in an irregular
    channel, by the coming together of opposing currents, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
   2. A sea monster of the whale kind. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The Indian Sea breedeth the most and the biggest
       fishes that are; among which the whales and
       whirlpools, called "balaenae," take up in length as
       much as four . . . arpents of land.  --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whirlpool
   n 1: a powerful circular current of water (usually the result of
      conflicting tides) [syn: {whirlpool}, {vortex},
      {maelstrom}]
   v 1: flow in a circular current, of liquids [syn: {eddy},
      {purl}, {whirlpool}, {swirl}, {whirl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top