Search result for

whimpered

(73 entries)
(0.3396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whimpered-, *whimpered*, whimper, whimpere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา whimpered มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *whimpered*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whimper[VI] ร้องคร่ำครวญ, See also: ร้องไห้กะซิก, Syn. sob, weep, whine
whimper[N] เสียงร้องคร่ำครวญ, See also: เสียงร้องไห้กระซิกๆ
whimperer[N] คนร้องคร่ำครวญ
whimperingly[ADV] อย่างร้องคร่ำครวญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whimper(วิม'เพอะ) vi. vt.,n. (เสียง) ร้องคราง (สุนัข) ,ร้องเอ๋ง ๆ ,ร้องไห้กระซิก, See also: whimperer n. whimperingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
whimper(vi) ร้องเอ๋ง,ครางหงิงๆ,ร้องไห้กระซิกๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(WHIMPERS)Changeling (2008)
(DOGS WHIMPERING)(DOGS WHIMPERING) Up (2009)
(GAMMA WHIMPERS)(GAMMA WHIMPERS) Up (2009)
(BOTH WHIMPERING)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(WHIMPERS)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(WHIMPERS)(ร้องคร่ำครวญ) Up (2009)
(WHIMPERS)(WHIMPERS) Up (2009)
(DOGS WHIMPERING)(DOGS WHIMPERING) Up (2009)
(WHIMPERS)(WHIMPERS) Up (2009)
(DUG WHIMPERS)(ดั๊ก ร้องไห้กะซิก) Up (2009)
(REAL CIND Y WHIMPERING)(REAL CINDY WHIMPERING) The Fourth Kind (2009)
PERFECT. [GIRL WHIMPERING]ผมไม่เคยให้พวกนี้เห็นหน้าเรามาก่อน Soul Mates (2009)
[whimpering] You should be.กลัวเรอะ? Omnivore (2009)
Whimpering?จะต้องร้องไห้คร่ำครวญดีมั้ยเนี่ย? Killing Your Number (2009)
Hey... (whimpers)- เฮ้... Preggers (2009)
- [whimpers] faggot! [whimpers]-ไอ้ตุ๊ด Dex Takes a Holiday (2009)
[man whimpering][เสียงครวญครางของผู้ชาย] Dirty Harry (2009)
- [whimpering] oh, no.-[เสียงร้องอย่างคร่ำครวญ] โอ,อย่าาาาา Dirty Harry (2009)
[ door opens ] [ whimpers ]. . Free to Be You and Me (2009)
[Rebecca panting, whimpering][หายใจหอบ ร้องคร่ำครวญ] Momentum Deferred (2009)
- [whimpers][ร้องคร่ำครวญ] Chapter Three 'Acceptance' (2009)
And then I was-- [crying] [gunshots] [pained whimpers]และผมก็-- [ร้องไห้] [ยิงปืน] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
- [whimpers] no.ไม่ Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
A flabby failure who sits whimpering in his basement.ไอ้ป้อแป้ขี้แพ้ เอาแต่นั่งหงออยู่ใต้ถุนบ้าน Watchmen (2009)
- [whimpering] - We're out of here. Let's go.ต้องใช้เวลาหน่อยสำหรับการถอดรหัส ระบบ Saber's crypto G-Force (2009)
Boom Boom Pow] [whimpering]พี่ชายฉันช่างโง่จัง ฉันรักเขาจัง แต่เขา.. G-Force (2009)
[whimpering]พวกเรายังต้องฝึกฝน, เพื่อจะได้เก่งขึ้น G-Force (2009)
Some whimper. Some cry. Some even laugh.บ้างก็ร้องครวญคราง บ้างก็ร้องไห้ บางคนถึงกับหัวเราะ Repo Men (2010)
[Whimpers][อืม] Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
[whimpering and screaming][เสียงร้องคร่ำครวญและกรีดร้อง] Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
(whimpers)(เสียงร้องคร่ำครวญ) The Bozeman Reaction (2010)
(coughs) OK? (whimpers)โอเคมั้ย? R2 Come Home (2010)
When I showed this to Brittany earlier, she began to whimper, thinking I had cut down a small tree where a family of gummy bears lived.ตอนที่ฉันเอาให้บริททานี่ดู เธอร้องซะเสียงหลงเลย เพราะคิดว่าฉันไปตัดบ้านต้นไม้ ของครอบครัวกัมมี่แบร์มา The Substitute (2010)
(derek coughs) I'm a person. (whimpers)ฉันเป็นคน ฉันเป็นคน Death and All His Friends (2010)
There are only children here. There are only children here. (ruby whimpers)ที่นี่มีแต่เด็กเท่านั้น ที่นี่มีแต่เด็กเท่านั้น Death and All His Friends (2010)
There are only children here. There are only children here. (whimpering continues)ที่นี่มีแต่เด็กเท่านั้น ที่นี่มีแต่เด็กเท่านั้น Death and All His Friends (2010)
There are only children here. There are only children here. (ruby whimpers)ที่นี่มีแต่เด็กเท่านั้น ที่นี่มีแต่เด็กเท่านั้น Death and All His Friends (2010)
I'm not going to use a blindfold. I'm just going to fight like Merlin here. HE WHIMPERSข้าจะไม่ใช้ผ้าปิดตาแล้วน่ะ ข้าจะสู้ให้เหมือนข้าเป็นเมอร์ลินเชียว "ข้าคือเมอร์ลิน อย่าทำร้ายข้าเลย" The Tears of Uther Pendragon (2010)
It's not a bang but a whimper.ว้าวที่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นนี้ The Riddle of Black Holes (2010)
If I really must. WHIMPERS In.ถ้าข้าต้องเข้าไป จริงๆ Goblin's Gold (2010)
What's happened to you? HE BRAYS HE WHIMPERSเกิดอะไรขึ้นกับฝ่าบาท เขาครวญคราง Goblin's Gold (2010)
[Lumen whimpering]ลูกเมนร้อง Take It! (2010)
[Whimpering]ร้องคร่ำครวญ Take It! (2010)
[Caesar snarls back at dog] [dog whimpers][อาการขู่สุนัข] [เสียงครวญครางสุนัข] Rise of the Planet of the Apes (2011)
(WHIMPERING)Bridesmaids (2011)
(BOYS WHIMPERING)(BOYS WHIMPERING) Super 8 (2011)
I ain't gonna let Rene hurt my child. (BABY WHIMPERING) You hear me, Rene?ฉันคงไม่ปล่อยให้เรเน่มาทำร้ายลูกฉันได้หรอก ได้ยินฉันไหม เรเน่ Me and the Devil (2011)
You stay away from me! (Whimpering) Sally.ออกไปไกลๆเลย! แซลลี่ แซลลี่ There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
It's like I snapped out of twilight sleep, and now I can hear people whimper, see the fear in their eyes.หายไปเหมือนฉันตื่นจากละเมอ ตอนนี้ฉันได้ยินแต่เสียงคร่ำครวญของพวกเขา เห็นแต่ความกลัวในตาของพวกเขา Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
[Whimpering]ฮื้อๆๆ With Friends Like These (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whimperHow long are you going to keep whimpering about that? You can't change the past.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงิง ๆ[adj.] (nging-nging) EN: whimpering ; sobbing ; whining   FR: gémissant ; pleurnichant ; sanglotant

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIMPER    W IH1 M P ER0
WHIMPER    HH W IH1 M P ER0
WHIMPERING    W IH1 M P ER0 IH0 NG
WHIMPERING    HH W IH1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whimper    (v) (w i1 m p @ r)
whimpers    (v) (w i1 m p @ z)
whimpered    (v) (w i1 m p @ d)
whimpering    (v) (w i1 m p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewinselt; winseltewhimpered [Add to Longdo]
wimmern | wimmernd | gewimmert | wimmertto whimper | whimpering | whimpered | whimpers [Add to Longdo]
winseln | winselnd | winseltto whimper | whimpering | whimpers [Add to Longdo]
winselnd {adv}whimperingly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呜咽[wū yè, ㄧㄝˋ, / ] sob; whimper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whimper \Whim"per\, v. i. [imp. & p. p. {Whimpered}; p. pr. &
   vb. n. {Whimpering}.] [Cf. Scot. whimmer, G. wimmern.]
   To cry with a low, whining, broken voice; to whine; to
   complain; as, a child whimpers.
   [1913 Webster]
 
      Was there ever yet preacher but there were gainsayers
      that spurned, that winced, that whimpered against him?
                          --Latimer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top