ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wherry

W EH1 R IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wherry-, *wherry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wherry[N] เรือแจวลำเล็กๆ, See also: เรือบดลำเล็กๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
WHERRY    W EH1 R IY0
WHERRY    HH W EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wherry    (n) wˈɛriː (w e1 r ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wherry \Wher"ry\, n.; pl. {Wherries}. [Cf. Icel. hverfr shifty,
   crank, hverfa to turn, E. whirl, wharf.] (Naut.)
   (a) A passenger barge or lighter plying on rivers; also, a
     kind of light, half-decked vessel used in fishing. [Eng.]
   (b) A long, narrow, light boat, sharp at both ends, for fast
     rowing or sailing; esp., a racing boat rowed by one
     person with sculls.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wherry \Wher"ry\, n. [Cf. W. chwerw bitter.]
   A liquor made from the pulp of crab apples after the verjuice
   is expressed; -- sometimes called {crab wherry}. [Prov. Eng.]
   --Halliwell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wherry
   n 1: sailing barge used especially in East Anglia [syn:
      {wherry}, {Norfolk wherry}]
   2: light rowboat for use in racing or for transporting goods and
     passengers in inland waters and harbors

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top