ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wharfage

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wharfage-, *wharfage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wharfage(n) การใช้ท่าเทียบเรือ
wharfage(n) ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเทียบเรือ, See also: ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ
wharfage(n) ท่าเทียบเรือหลายๆ ท่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wharfage(วอร์ฟ'ฟิจฺ) n. การใช้ท่าเรือ, ค่าจอดท่าเรือ, ค่าท่า, ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wharfageค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wharfage (n) wˈɔːfɪʤ (w oo1 f i jh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wharfage \Wharf"age\, n.
   [1913 Webster]
   1. The fee or duty paid for the privilege of using a wharf
    for loading or unloading goods; pierage, collectively;
    quayage.
    [1913 Webster]
 
   2. A wharf or wharfs, collectively; wharfing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wharfage
   n 1: a fee charged for the use of a wharf or quay [syn:
      {wharfage}, {quayage}]
   2: a platform built out from the shore into the water and
     supported by piles; provides access to ships and boats [syn:
     {pier}, {wharf}, {wharfage}, {dock}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top